Kategoria: syömishäiriön haitat

  • Ystä­vää vail­la – Avun­pyyn­tö luki­joil­le

    Yksi syö­mis­häi­riön ikä­vis­tä puo­lis­ta on sen vai­ku­tus sai­ras­tu­neen ystä­vyys­suh­tei­siin. Var­sin­kin nuo­ruu­des­sa syö­mis­häi­riöl­lä voi olla han­ka­lat ja pit­kä­kan­toi­set seu­rauk­set ystä­vyys­suh­tei­den muo­dos­ta­mi­seen ja yllä­pi­tä­mi­seen. Syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­nut usein eris­täy­tyy ihmi­sis­tä, kun oirei­lu ottaa val­taa ja vie aikaa päi­vis­tä. Samaan aikaan ter­veet nuo­ret tapaa­vat toi­si­aan, viet­tä­vät muka­vaa aikaa yhdes­sä ja luo­vat tii­vii­tä kave­ri­po­ru­koi­ta. Syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­nut jää tai jät­täy­tyy näis­tä…

  • Syö­mis­häi­riöi­den maa­il­ma ei ole kadeh­dit­ta­va

    Syö­mis­häi­riöt ovat vaka­via psyyk­ki­siä sai­rauk­sia, jot­ka hei­ken­tä­vät sai­ras­tu­neen elä­män­laa­tua ja voi­vat joh­taa kuo­le­maan. Alkuun syö­mis­häi­riö voi tuo­da ihmi­sel­le hel­po­tus­ta pahaan oloon, mut­ta vää­jää­mät­tä syö­mis­häi­riö kui­ten­kin joh­taa kär­si­myk­seen. Syö­mis­häi­riön vaka­vuut­ta ei sil­ti aina ymmär­re­tä. Toi­si­naan kuu­lee sii­tä, kuin­ka joku on kateel­li­nen lai­huus­häi­riö­tä sai­ras­ta­van laih­tu­mi­ses­ta ja kyvys­tä kiel­täy­tyä her­kuis­ta. Ahmi­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­via saa­te­taan puo­les­taan kadeh­tia her­kut­te­lus­ta ”ilman” pai­non…