Kategoria: syömishäiriön hyväksyminen ja huomaaminen

  • Vai­kea hyväk­syä – Lap­sel­la­ni on syö­mis­häi­riö

    Lap­si laih­tuu, ker­too “olen juu­ri syö­nyt”, käy usein wc:ssä, liik­kuu enem­män kuin muut ikäi­sen­sä ja sul­kee van­hem­mat ehkä ulko­puo­lel­le elä­mäs­tään. Van­hem­pi ei sil­ti usein huo­maa, että lap­si on lipu­mas­sa syö­mis­häi­riön pau­loi­hin. Van­hem­man voi olla vai­kea hyväk­syä vie­lä sii­nä­kin vai­hees­sa, että hänen lap­sel­laan on syö­mis­häi­riö, kun kaik­ki syö­mis­häi­riön tun­nus­piir­teet ovat päi­vän­sel­vät. Kyse ei kui­ten­kaan ole välin­pi­tä­mät­tö­myy­des­tä.…