Kategoria: toipumisen vaiheet

  • Sel­viy­ty­jän tari­na (osa 1)

    Olin tei­ni-iäs­sä, juu­ri sii­nä kriit­ti­ses­sä 14–15-vuoden iäs­sä, kun ano­rek­sia­peik­ko astui elä­mää­ni. Olen aina ollut lii­kun­nal­li­nen, jon­ka takia jal­ka­ni oli­vat suh­teel­li­sen lihak­sik­kaat. Täs­tä vedin sen joh­to­pää­tök­sen, että jal­ka­ni ovat pak­sut ja pitää alkaa laih­dut­taa, ihan vähän edes, se “kuu­lui­sa” muu­ta­ma kilo. Pik­ku­hil­jaa ruo­ka­mää­rä­ni vähe­ni ja ruo­ka­va­lio­ni supis­tui ole­mat­to­miin. Kaik­ki her­kut oli­vat ehdot­to­mas­ti kiel­let­ty­jen lis­tal­la eikä nii­den…

  • Aja­tuk­sia toi­pu­mi­sen pro­ses­sis­ta syö­mis­häi­riöi­den yhtey­des­sä

    Sain taan­noin ennak­koon luet­ta­vak­si juu­ri pai­noon lähe­te­tyn Ans­si Miet­ti­sen kir­jan Elä­mä on ympy­rän muo­toi­nen – Kuu­den vai­heen itse­tut­kis­ke­lu. Kir­jas­sa Ans­si kuvaa, kuin­ka kuu­den vai­heen itse­tut­kis­ke­lun kehää tois­ta­mal­la on mah­dol­lis­ta tar­kas­tel­la ja muut­taa omaa toi­min­taan­sa. Kir­ja on Ans­sin hen­ki­lö­koh­tai­sen tut­ki­mus­mat­kan tulos. Kir­jas­ta ins­pi­roi­tu­nee­na ajat­te­lin, että voi­sin kir­joit­taa syö­mis­häi­riös­tä toi­pu­mi­sen pro­ses­sis­ta, mikä koke­muk­se­ni mukaan on har­voin –…