Kategoria: tukiverkko

  • Kuin­ka ker­toi­sin sai­ras­ta­va­ni syö­mis­häi­riö­tä

    Moni syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­nut poh­tii usein jos­sain vai­hees­sa, tuli­si­ko hänen ker­toa sai­rau­des­taan ystä­vil­le, uusil­le tut­ta­vil­le tai vaik­ka työ­ka­ve­reil­le. Aja­tus syö­mis­häi­riös­tä ker­to­mi­ses­ta saat­taa herät­tää ris­ti­rii­tai­sia tun­tei­ta. Toi­saal­ta se voi­si tuo­da hel­po­tuk­sen, sil­lä suu­ren asian salaa­mi­nen on ras­kas­ta. Toi­saal­ta ker­to­mi­nen saat­taa pelot­taa ja tun­tua vai­keal­ta – Entä jos minua ei ymmär­re­tä­kään? Mitä jos ker­to­mi­nen muut­taa toi­sen ihmi­sen suh­tau­tu­mis­ta…

  • Ottei­ta sisa­ruk­sen päi­vä­kir­jas­ta

    Kun syö­mis­häi­riö saa­puu per­hee­seen, koko per­heen sosi­aa­li­nen jär­jes­tys ja toi­min­ta­ta­vat saat­ta­vat jou­tua uusil­le poluil­le. Syö­mis­häi­riön pyr­ki­myk­se­nä on hyvin usein teh­dä sai­ras­tu­nees­ta huo­maa­ma­ton. Tilan­teen val­je­tes­sa per­heel­le, on syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­nut kui­ten­kin pak­ko nos­taa edes osit­tain kes­ki­öön. Koko per­he suun­taa sil­loin hel­pos­ti kaik­ki voi­ma­va­ran­sa sai­ras­tu­neen tilan­teen kohen­ta­mi­seen. Toi­vee­na on saa­da nor­maa­li per­he-elä­mä takai­sin. Yleen­sä on var­sin taval­lis­ta, että…

  • Aikui­nen sai­ras­taa (Osa 1): Aikui­nen osas­to­hoi­dos­sa

    Syö­mis­häi­riöt miel­le­tään hel­pos­ti vain nuor­ten sai­rauk­sik­si. Todel­li­suu­des­sa syö­mis­häi­riö ei kat­so ikää. Aikui­sia ja jopa ikään­ty­nei­tä syö­mis­häi­riöi­tä sai­ras­ta­via on usei­ta. Ome­na­tu­pa on saa­nut pal­jon toi­vei­ta kir­joit­taa aikuis­ten syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­vien hoi­dos­ta ja yli­pään­sä aikuis­ten syö­mis­häi­riöis­tä. Tänään tuo­hon toi­vee­seen vas­ta­taan kir­joi­tus­sar­jan ensim­mäi­sel­lä osal­la. Miten aikui­sen osas­to­hoi­to ero­aa nuor­ten hoi­dos­ta? Mil­lai­sia asioi­ta aikuis­ten koh­dal­la tulee huo­mioi­da osas­to­hoi­dos­sa? Aikui­sen taus­ta­ti­lan­teen…