Kategoria: tunnetyöskentely

  • Uni­vai­keu­det syö­mis­häi­riöi­den yhtey­des­sä (osa 2) – Kei­no­ja uni­vai­keuk­sien voit­ta­mi­seen

    Loka­kuus­sa Ome­na­tu­vas­sa käsi­tel­tiin uni­vai­keuk­sien syi­tä syö­mis­häi­riöi­den yhtey­des­sä. Täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa paneu­du­taan kei­noi­hin, joil­la uni­vai­keuk­sia voi hel­pot­taa. Mikä­li et vie­lä ole luke­nut edel­lis­tä teks­tiä, niin suo­sit­te­len sen luke­mis­ta ennen tämän teks­tin luke­mis­ta, kos­ka täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa kuva­tut kei­not on esi­tel­ty edel­li­ses­sä kir­joi­tuk­ses­sa kuvat­tu­jen uni­vai­keuk­sien syi­den mukai­ses­ti. Ensim­mäi­nen askel uni­vai­keuk­sien selät­tä­mi­sek­si on aina uni­vai­keuk­sien taus­tan sel­vit­tä­mi­nen. Ali­ra­vit­se­muk­sen tai puut­teel­li­sen…

  • Syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­neen tun­tei­den tar­kas­te­lua

    Vuo­sien var­rel­la työs­sä­ni Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa olen näh­nyt, kuin­ka syö­mis­häi­riö aiheut­taa usein monen­lai­sia tun­teik­kai­ta reak­tioi­ta, joil­la ei ole ”jär­jel­lis­tä” syy­tä ter­veen ihmi­sen näkö­kul­mas­ta. Lau­ta­sel­la ole­va ruo­ka voi esi­mer­kik­si aiheut­taa pel­koa ja saa syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­van pake­ne­maan pelon akti­voi­ma­na. Pel­ko tai muut tun­teet akti­voi­tu­vat ikään kuin vää­räs­sä koh­das­sa. Toi­saal­ta joi­ta­kin tun­tei­ta on voi­tu tukah­dut­taa syväl­le itseen siten, että reak­tiot…