Kategoria: tunteet

 • Masen­nus syö­mis­häi­riön seu­ra­lai­se­na

  Syö­mis­häi­riö ja masen­nus kul­ke­vat usein käsi­kä­des­sä vah­vis­taen tai pei­tel­len toi­si­aan ja aset­taen siten haas­tei­ta toi­pu­mi­sel­le ja hoi­dol­le. Masen­nus­ta on voi­nut ilme­tä jo ennen syö­mis­häi­riön oirei­den alka­mis­ta, mut­ta myös syö­mis­häi­riö ja eri­tyi­ses­ti ali­ra­vit­se­mus voi­vat aiheut­taa masen­nus­ta. Kysees­sä on haas­ta­va pala pures­kel­ta­vak­si, mut­ta loh­dun sana­na todet­ta­koon, että toi­pu­mi­nen niin syö­mis­häi­riös­tä kuin masen­nuk­ses­ta­kin on mah­dol­lis­ta. Masen­nus­ta käy­te­tään usein…

 • Syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­neen tun­tei­den tar­kas­te­lua

  Vuo­sien var­rel­la työs­sä­ni Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa olen näh­nyt, kuin­ka syö­mis­häi­riö aiheut­taa usein monen­lai­sia tun­teik­kai­ta reak­tioi­ta, joil­la ei ole ”jär­jel­lis­tä” syy­tä ter­veen ihmi­sen näkö­kul­mas­ta. Lau­ta­sel­la ole­va ruo­ka voi esi­mer­kik­si aiheut­taa pel­koa ja saa syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­van pake­ne­maan pelon akti­voi­ma­na. Pel­ko tai muut tun­teet akti­voi­tu­vat ikään kuin vää­räs­sä koh­das­sa. Toi­saal­ta joi­ta­kin tun­tei­ta on voi­tu tukah­dut­taa syväl­le itseen siten, että reak­tiot…

 • Onni omiin käsiin

  Jou­lun aikaa on hyvä hyö­dyn­tää pysäh­ty­mi­seen. Miten men­nyt vuo­si tuli elet­tyä? Mitä sii­tä oli­si muka­va siir­tää tule­vaan vuo­teen? Olin­ko elä­mä­ni kapel­li­mes­ta­ri vai soit­te­lin­ko viu­lua­ni mui­den ihmis­ten tai ken­ties eri­lais­ten mie­le­ni pak­ko­jen joh­dol­la? Haluan­ko muut­taa jotain vai men­nään­kö van­hoil­la? Aika usein tun­tuu, että elä­mä heit­te­lee halua­maan­sa suun­taan kysy­mät­tä lupaa. Ihmi­set teke­vät asioi­ta, jot­ka satut­ta­vat. Han­ka­lat elä­män…

 • Kun tun­teet hyök­kää­vät kimp­puun

  Kaik­ki tie­däm­me mil­lais­ta on, kun ”kup­pi menee nurin” tai ”pää räjäh­tää”. Tapah­tuu jotain, mikä saa mie­lem­me aivan sekai­sin. Tämän tun­ne­kuo­hun val­las­sa tulem­me sit­ten teh­neek­si tai sano­neek­si jotain, mitä myö­hem­min kat­ke­ras­ti kadum­me. Toi­si­naan kuo­hu voi jää­dä pääl­le päi­vä­kausik­si ja pus­kea mie­lia­lan lat­tian­ra­jaan. Tyy­pil­lis­tä on, että kuo­hah­duk­sen tapah­tues­sa emme itse edes oikein huo­maa mitä meis­sä tar­kal­leen tapah­tui.…

 • Saa­ko las­ta suu­tut­taa?

  Lap­suu­des­sa­ni 60- ja 70-luvuil­la, elet­tiin aikaa, jol­loin kas­va­tus­me­ne­tel­mät oli­vat hil­jat­tain muut­tu­neet anka­ras­ta kuriin usko­mi­ses­ta las­ta huo­mioi­vam­paan ja lem­peäm­pään kas­va­tus­tyy­liin. Aika­kau­den tai­tos oli näh­tä­vis­sä sii­nä, että osa aikui­sis­ta edel­leen uskoi ja toteut­ti anka­raa otet­ta las­ten ohjauk­seen ja osa otti asiat ren­nom­min. Opin, että eri aikuis­ten kans­sa oli hie­man eri­lai­set kuviot ja opin sää­tä­mään käyt­täy­ty­mi­se­ni niin, että…

 • Miet­tei­tä tun­tei­den näyt­tä­mi­ses­tä ja amma­til­li­suu­des­ta syö­mis­häi­riö­po­ti­lai­den hoi­dos­sa

  Tun­tei­den poh­ti­mi­nen on meil­le Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen työn­te­ki­jöil­le joka­päi­väis­tä puu­haa. Useim­mi­ten näi­den poh­din­to­jen yti­mes­sä ovat poti­lai­den tun­teet ja nii­den käsit­te­lyn tuke­mi­nen toi­pu­mis­työs­sä. Kui­ten­kin päi­vit­täin tulee työs­ken­nel­tyä myös omien tun­tei­den­sa kans­sa, ovat­han tun­teet myös hoi­ta­val­la hen­ki­löl­lä läs­nä joka het­kes­sä. Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa hoi­to kes­tää usein monia kuu­kausia ja mat­ka poti­laan rin­nal­la on usein pit­kä ja inten­sii­vi­nen. On siis luon­nol­lis­ta, että…

 • Tyh­jyy­den tun­ne – Syö­mis­häi­riös­tä toi­pu­mi­sen ras­kas vai­he

  Moni syö­mis­häi­riös­tä toi­pu­va on sen ehkä koke­nut – sen sie­tä­mät­tö­mäl­tä tun­tu­van tyh­jyy­den, mihin toi­pu­mis­pro­ses­sin aika­na ajoit­tain tör­mää. Syö­mis­häi­riös­tä toi­pu­mi­sen yksi ras­kas ja haas­ta­va vai­he on se koh­ta, jos­sa sai­rau­des­ta on luo­pu­mas­sa, mut­ta elä­mään ei ole vie­lä raken­tu­nut riit­tä­väs­ti uut­ta sisäl­töä eikä yhteys omaan sisäi­seen, ter­vee­seen maa­il­maan ole vie­lä kun­nol­la muo­dos­tu­nut. Oirei­lus­ta luo­pu­mi­nen on vapaut­ta­nut pal­jon…

 • Syö­mis­häi­riöi­den maa­il­ma ei ole kadeh­dit­ta­va

  Syö­mis­häi­riöt ovat vaka­via psyyk­ki­siä sai­rauk­sia, jot­ka hei­ken­tä­vät sai­ras­tu­neen elä­män­laa­tua ja voi­vat joh­taa kuo­le­maan. Alkuun syö­mis­häi­riö voi tuo­da ihmi­sel­le hel­po­tus­ta pahaan oloon, mut­ta vää­jää­mät­tä syö­mis­häi­riö kui­ten­kin joh­taa kär­si­myk­seen. Syö­mis­häi­riön vaka­vuut­ta ei sil­ti aina ymmär­re­tä. Toi­si­naan kuu­lee sii­tä, kuin­ka joku on kateel­li­nen lai­huus­häi­riö­tä sai­ras­ta­van laih­tu­mi­ses­ta ja kyvys­tä kiel­täy­tyä her­kuis­ta. Ahmi­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­via saa­te­taan puo­les­taan kadeh­tia her­kut­te­lus­ta ”ilman” pai­non…

 • Joh­tuu­ko syö­mis­häi­riöi­den sit­keys hei­kos­ta para­ne­mis­mo­ti­vaa­tios­ta?

  Syö­mis­häi­riöi­den hoi­dos­ta puhut­taes­sa kuu­lee usein mai­nit­ta­van sanan hoi­to­mo­ti­vaa­tio. Jos avo- tai osas­to­hoi­dos­sa ete­ne­mi­nen tak­ku­aa, pää­tel­lään syyk­si usein hoi­to­mo­ti­vaa­tion puu­te. Täs­tä mää­ri­tel­mäs­tä seu­raa mah­dol­li­ses­ti hoi­don kes­key­ty­mi­nen tai hoi­toon pää­syn esty­mi­nen. Kun sai­ras­ta­va ei pys­ty hoi­don tuel­la teke­mään muu­tos­ta syö­mis­käyt­täy­ty­mi­seen­sä, hänet ohja­taan kotiin etsi­mään moti­vaa­tio esil­le ja käyt­tö­val­miik­si. Näin hoi­dos­sa voi­daan sit­ten tart­tua tehok­kaas­ti toi­meen, kun sai­ras­ta­va…

 • Ero syö­mis­häi­riös­tä voi tun­tua rak­kaas­ta luo­pu­mi­sel­ta

  Syö­mis­häi­riös­tä irti­pääs­tä­mi­nen voi olla kuin ero rak­kaas­ta, mut­ta kuor­mit­ta­vas­ta, tuhoi­sas­ta ja alis­ta­vas­ta puo­li­sos­ta. Ero­pro­ses­sin aika­na, lop­pu­met­reil­lä var­sin­kin, voi tun­tea ikä­vää, kai­puu­ta ja pel­koa tule­vas­ta. Jokin mitä ennen oli, on eron jäl­keen pois­sa. Toi­seen ei voi enää tur­vau­tua, ei kuun­nel­la toi­sen ohjei­ta, eikä toi­ses­ta ole enää seu­raa. Samal­la ne ikä­vät asiat, mit­kä eroon ovat ehkä joh­ta­neet­kin,…