Kategoria: univaikeudet

  • Uni­vai­keu­det syö­mis­häi­riöi­den yhtey­des­sä (osa 2) – Kei­no­ja uni­vai­keuk­sien voit­ta­mi­seen

    Loka­kuus­sa Ome­na­tu­vas­sa käsi­tel­tiin uni­vai­keuk­sien syi­tä syö­mis­häi­riöi­den yhtey­des­sä. Täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa paneu­du­taan kei­noi­hin, joil­la uni­vai­keuk­sia voi hel­pot­taa. Mikä­li et vie­lä ole luke­nut edel­lis­tä teks­tiä, niin suo­sit­te­len sen luke­mis­ta ennen tämän teks­tin luke­mis­ta, kos­ka täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa kuva­tut kei­not on esi­tel­ty edel­li­ses­sä kir­joi­tuk­ses­sa kuvat­tu­jen uni­vai­keuk­sien syi­den mukai­ses­ti. Ensim­mäi­nen askel uni­vai­keuk­sien selät­tä­mi­sek­si on aina uni­vai­keuk­sien taus­tan sel­vit­tä­mi­nen. Ali­ra­vit­se­muk­sen tai puut­teel­li­sen…

  • Uni­vai­keu­det syö­mis­häi­riöi­den yhtey­des­sä (osa 1) – Syi­tä uni­vai­keuk­sien taus­tal­la

    Unen mer­ki­tys ter­vey­del­le on val­ta­va. Sen lai­min­lyö­mi­nen joh­taa usein moniin ter­vey­del­li­siin ongel­miin. Syö­mis­häi­riös­tä toi­pu­mi­sen aika­na riit­tä­vä uni nousee eri­tyi­sen tär­ke­ään ase­maan, kos­ka toi­pu­mi­nen vaa­tii pal­jon voi­ma­va­ro­ja. Ilman riit­tä­vää unta, toi­pu­mi­seen tar­vit­ta­val­le psyyk­ki­sel­le työs­ken­te­lyl­le ei rii­tä kun­nol­la voi­mia. Unen aika­na aivot raken­ta­vat uusia yhteyk­siä ja oppi­mi­nen sekä tun­tei­den käsit­te­ly edis­ty­vät siten yleen­sä unen aika­na. Lisäk­si uni…