Kategoria: Uusi vuosi

  • Kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­si­kön asuk­kai­den ter­vei­set ja toi­veet uudel­le vuo­del­le

    Vuo­si 2019 saa­tiin het­ki sit­ten pää­tök­seen ja nyt on vuo­den 2020 aika. Uuden vuo­den kun­niak­si haas­tat­te­lin Kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­si­kön asuk­kai­ta. Kysyin heil­tä mil­lai­sia toi­vei­ta heil­lä on uudel­le vuo­del­le ja mil­lai­sia toi­vei­ta tai ter­vei­siä he haluai­si­vat lähet­tää ammat­ti­lai­sil­le, lähei­sil­le, toi­sil­le syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­neil­le tai muil­le ihmi­sil­le. Itsel­le esi­te­tyis­sä toi­veis­sa nousi esil­le toi­pu­mi­nen tai toi­pu­mi­sen edis­ty­mi­nen sekä kyky…

  • Jos uuden vuo­den lupauk­set kuor­mit­ta­vat

    Nyt on taas se aika vuo­des­ta, kun ihmi­set teke­vät lupauk­sia uudel­le vuo­del­le. Usein nuo lupauk­set liit­ty­vät joten­kin itsen­sä kehit­tä­mi­seen, jon­kin­lai­seen muu­tok­seen. Kun­to­sa­lit täyt­ty­vät aktii­vi­sis­ta tree­naa­jis­ta, jot­kut muut­ta­vat ruo­ka­va­lio­taan, toi­set lupaa­vat olla enem­män yhtey­des­sä lähei­siin­sä. Medias­sa on esil­lä vink­ke­jä muu­tok­sen teke­mi­seen. Hyvää teke­vis­sä muu­tok­sis­sa ei sinän­sä ole mitään vikaa, mut­ta entä kun jou­kos­sam­me on ihmi­siä, jot­ka…