Kategoria: Yhteiskunnallinen yritys -merkki

  • Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen arvot – aja­tuk­sia hoi­to­mal­lin taka­na

    Suo­ma­lai­sen Työn Liit­to myön­si Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sel­le tänä syk­sy­nä Yhteis­kun­nal­li­nen yri­tys –mer­kin. Täs­tä ins­pi­roi­tu­nei­na pää­tim­me ava­ta toi­min­tam­me arvo­ja ylei­sem­min­kin. Syö­mis­häi­riö­kes­kus on syn­ty­nyt halus­ta tar­jo­ta koko­nais­val­tais­ta ja laa­du­kas­ta hoi­toa kai­kil­le syö­mi­sen kans­sa ongel­miin jou­tu­neil­le. Tär­keä osa hoi­don laa­tua on hoi­don tun­nel­maa ja toteu­tus­ta ohjaa­vat käy­tän­nön­lä­hei­set arvot ja peri­aat­teet. Näi­tä ovat mm. asiak­kaan kun­nioit­ta­mi­nen sekä hoi­don joh­don­mu­kai­suus ja koko­nais­val­tai­suus.…