Kategoria: ystävät

  • Ystä­vää vail­la – Avun­pyyn­tö luki­joil­le

    Yksi syö­mis­häi­riön ikä­vis­tä puo­lis­ta on sen vai­ku­tus sai­ras­tu­neen ystä­vyys­suh­tei­siin. Var­sin­kin nuo­ruu­des­sa syö­mis­häi­riöl­lä voi olla han­ka­lat ja pit­kä­kan­toi­set seu­rauk­set ystä­vyys­suh­tei­den muo­dos­ta­mi­seen ja yllä­pi­tä­mi­seen. Syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­nut usein eris­täy­tyy ihmi­sis­tä, kun oirei­lu ottaa val­taa ja vie aikaa päi­vis­tä. Samaan aikaan ter­veet nuo­ret tapaa­vat toi­si­aan, viet­tä­vät muka­vaa aikaa yhdes­sä ja luo­vat tii­vii­tä kave­ri­po­ru­koi­ta. Syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­nut jää tai jät­täy­tyy näis­tä…