Poti­laan lähet­tä­mi­nen

Lähe­te

Haluat­ko lähet­tää poti­laa­si osas­to­hoi­toon syö­mis­häi­riöi­hin eri­kois­tu­nee­seen yksik­köön?

Hel­poi­ten se onnis­tuu soit­ta­mal­la osas­ton­hoi­ta­jil­lem­me nume­roon 040 412 2976. Me kysym­me puhe­li­mes­sa tar­vit­ta­vat tie­dot. Mikä­li haluat teh­dä kir­jal­li­sen lähet­teen, niin lähet­tee­seen on hyvä kir­ja­ta seu­raa­vat asiat:

 • Perus­tie­dot: nimi, syn­ty­mä­ai­ka, osoi­te, yhteys­tie­dot
 • Syö­mis­häi­riön kuvaus: sai­rau­den muo­to, syö­mis­käyt­täy­ty­mi­nen, kes­kei­set oireet, oirei­den vai­keus
 • Pai­no, pituus ja BMI
 • Pai­non­ke­hi­tys ja ‑muu­tok­set
 • Psyyk­ki­nen voin­ti (esim. mie­lia­la, pak­ko-oireet, itse­tu­hoi­suus, aggres­sii­vi­suus)
 • Fyy­si­nen ter­vey­den­ti­la
 • Tut­ki­muk­sis­sa ilmen­neet poik­kea­vuu­det (lii­te labo­ra­to­rio­tut­ki­muk­sis­ta, EKG:sta jne.)
 • Muut diag­noo­sit
 • Syö­mis­häi­riön vai­ku­tus toi­min­ta­ky­kyyn (opis­ke­lu, työ, ihmis­suh­teet)
 • Lää­ki­tys
 • Päih­tei­den käyt­tö
 • Aikai­sem­mat hoi­dot
 • Tie­dos­sa ole­vat elä­män­ta­pah­tu­mat tai trau­mat, joil­la on mah­dol­li­ses­ti vai­ku­tus syö­mis­häi­ri­öön ja poti­laan voin­tiin
 • Sai­ras­ta­van aja­tuk­set hoi­toon tule­mi­ses­ta
 • Per­he­ti­lan­ne ja per­heen tuki hoi­dol­le

Näi­tä asioi­ta kysym­me myös, kun soi­tat poti­laas­ta­si meil­le.

Miten kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­sik­köön?

Kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­sik­kööm­me tul­laan taval­li­sim­min kun­nan tai kes­kus­sai­raa­lan mak­susi­tou­muk­sel­le, sil­lä toi­mim­me osa­na kun­tien hoi­to­ket­ju­ja. Lisäk­si Kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­sik­köön voi tul­la EU:n mak­susi­tou­muk­sel­la tai itse mak­sa­va­na.

Mak­susi­tou­mus­ta var­ten tar­vi­taan hoi­ta­val­ta lää­kä­ril­tä lähe­te Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­seen ja oman alu­een ter­vey­den­huol­lon yli­lää­kä­ril­tä tai tulos­yk­si­kön joh­ta­jal­ta mak­susi­tou­mus hoi­don aloit­ta­mi­sek­si. Kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­si­kön vuo­ro­kausi­hin­ta on 660 € / vrk (hin­nas­to).

Autamme alkuun

Palveleva puhelin auttaa, kun tarvitset neuvoja syömishäiriöihin liittyen.