Työ­noh­jaus ja kon­sul­taa­tio

Työ­noh­jaus- ja kon­sul­taa­tio­pal­ve­lut ovat suun­nat­tu syö­mis­häi­riöi­den paris­sa työs­ken­te­le­vil­le ammat­ti­lai­sil­le. Tar­joam­me:

  •   yksi­lö­työ­noh­jaus­ta
  •   ryh­mä­työ­noh­jaus­ta
  •   semi­naa­ri­päi­viä työyh­tei­söl­le sekä
  •   ammat­ti­hen­ki­löi­den opin­to­käyn­te­jä ja vie­rai­lu­ja Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa

Työ­noh­jaus voi olla esi­mer­kik­si poti­las­ta­pauk­sien tai syö­mis­häi­riön koh­taa­mi­seen liit­ty­vien tun­te­mus­ten käsit­te­lyä. Työ­noh­jaus voi­daan jär­jes­tää yksit­täi­si­nä kon­sul­taa­tio­ta­paa­mi­si­na tai sään­nöl­li­se­nä ja pro­ses­si­luon­tei­se­na. Työyh­tei­söil­le jär­jes­tet­tä­vis­sä semi­naa­ri­päi­vis­sä työyh­tei­sö voi saa­da kon­sul­taa­tio­ta omiin poti­las­ta­pauk­siin, mut­ta myös lisää ymmär­rys­tä syö­mis­häi­riöis­tä yleen­sä. Urhei­lu­yh­tei­söt voi­vat myös kysyä kon­sul­taa­tio­apua esi­mer­kik­si useam­pien syö­mis­häi­riö­ta­paus­ten käsit­te­lyyn yhtei­sön sisäl­lä.

Tie­dus­te­lut työ­noh­jauk­sis­ta ja kon­sul­taa­tiois­ta kou­lu­tus at syomishairiokeskus.fi.

Ammat­ti­hen­ki­löi­den opin­to­käyn­neil­lä pää­see tutus­tu­maan Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen tiloi­hin ja saa kon­kreet­tis­ta tie­toa syö­mis­häi­riöis­tä ja nii­den hoi­don eri­tyis­piir­teis­tä. Ota yhteyt­tä säh­kö­pos­tit­se Min­na Mai­sal­meen tai Aino Pel­to­seen opin­to­käyn­nin jär­jes­tä­mi­seen liit­ty­vis­sä asiois­sa (etunimi.sukunimi@syomishairiokeskus.fi).

Autamme alkuun

Palveleva puhelin auttaa, kun tarvitset neuvoja syömishäiriöihin liittyen.