Över­sätt­nings­test 2

Den inter­na­tio­nellt kän­da topp­di­ri­gen­ten glä­der sig över möj­lig­he­ten att få kom­ma till­ba­ka till sina röt­ter i Öster­bot­ten.

– Jag har känt Vasa stad­sor­kes­ter i otro­ligt mån­ga år. Vi har ett långt samar­be­te genom Rusk-fes­ti­va­len i Jakobs­tad. Vi har också gjort en hel ope­ra­pro­duk­tion till­sam­mans i Vasa: Lee­vi Made­to­jas Öster­bott­nin­gar. Så det är gans­ka myc­ket vi har redan job­bat till­sam­mans. Så jag tänk­te: Varför inte?

När hon fick frå­gan om hon skul­le vara int­res­se­rad av den här upp­gif­ten, kän­des det fak­tiskt väl­digt natur­ligt för hen­ne att ta emot upp­gif­ten. Det kän­des som en natur­lig fort­sätt­ning på det som redan har fun­nits så det var inte svårt att tac­ka ja.

Anna-Maria Hel­sing säger att det all­tid har varit roligt att arbe­ta till­sam­mans med Vasa stad­sor­kes­ter. Att hon tyc­ker om den utveckling som sker i orkes­tern under övnings­pe­rio­den och som syns på kon­ser­ten.

– Jag har mina röt­ter i Öster­bot­ten, jag är hem­ma härifrån. Och jag tänk­te att det kans­ke bör­jar bli tid för mig att kom­ma till­ba­ka och ge någon­ting till­ba­ka till den här regio­nen som jag har fått så otro­ligt myc­ket ifrån när jag behöv­de det som mest när jag var en ung stu­de­ran­de.