Över­sätt­nings­test

Man­gus­ter­na

Man­gus­te­ja on Aasias­sa, Afri­kas­sa, Kari­bial­la ja Ete­lä-Euroo­pas­sa yli 30 lajia. Man­gus­tit pai­na­vat yleen­sä yhdes­tä vii­teen kilo­gram­maa ja nii­tä on kool­taan 30 sent­ti­sis­tä liki met­rin mit­tai­siin. Man­gus­tit ovat pit­kiä, hoik­kia eläi­miä, joil­la on lyhyet jalat. Pää on pie­ni ja pyö­reä ja sii­nä on terä­vä­kär­ki­nen kuo­no. Kor­vat ovat leveät, pyö­reät ja suh­teel­li­sen alhaal­la pään sivul­la.

Sil­mät

Sil­män pupil­lit ovat yleen­sä vaa­ka­suo­ras­sa ja soi­keat, ja ham­pai­ta on alle 32–40 lajis­ta riip­puen.

Aikai­sem­min man­gus­tit luo­ki­tel­tiin sivet­tie­läin­ten (Viver­ri­dae) hei­moon, mut­ta raken­teel­lis­ten ero­jen perus­teel­la ne ero­tet­tiin omak­si hei­mok­seen.
2000-luvun alus­sa mada­gas­ka­rin­man­gus­tit (Gali­dii­nae-ala­hei­mo) ero­tet­tiin man­gus­teis­ta toi­seen, Euple­ri­dae-hei­moon (”Mada­gas­ka­rin petoe­läi­met”). Nykyi­sin man­gus­tit jae­taan 14 sukuun, joi­hin kuu­luu 33 lajia.

Väri­tys

Väri­tys on tyy­pil­li­ses­ti rus­kea tai har­maa ja yleen­sä yksi­vä­ri­nen, vaik­ka joi­ta­kin rai­dal­li­sia laje­ja on ole­mas­sa. Man­gus­tien kyn­net eivät pys­ty vetäy­ty­mään ja käm­men­puo­let ovat pal­jaat, etu­kä­pä­lien muis­tut­taes­sa enem­män­sel­ven­nä pesu­kar­hun käpä­liä.