Annuk­ka Rus­ka

Lail­lis­tet­tu ravit­se­mus­te­ra­peut­ti, TTM
Joo­gao­pet­ta­ja, ääni­mal­ja­hoi­ta­ja


- Koke­mus­ta syö­mis­häi­riö­po­ti­lai­den hoi­dos­ta osas­tol­la ja polikli­ni­kal­la vuo­des­ta 2005 alkaen
- Työn koh­teet: Syö­mis­häi­riöt, häi­riin­ty­neen syö­mi­sen eri muo­dot, psyyk­ki­nen pai­non­hal­lin­ta, urhei­li­joi­den ravit­se­muson­gel­mat, eet­ti­set eri­tyis­ruo­ka­va­liot, vali­koi­va syö­mi­nen, aller­giat, vat­sa­vai­vat, liha­vuu­den hoi­to.
- Mie­len­kiin­non­koh­tei­na las­ten, nuor­ten ja aikuis­ten syö­mis­häi­riöi­den ja häi­riin­ty­neen syö­mi­sen koko kir­jo, urhei­li­joi­den ravin­to­val­men­nus, koko­nais­val­tai­nen hyvin­voin­ti, per­hei­den kans­sa työs­ken­te­ly.
- Vas­taa­no­tol­la otan asiak­kaan huo­mioon yksi­lö­nä empaat­ti­sel­la työ­ot­teel­la
- Mah­dol­li­suus vas­taan­ot­toon myös Salos­sa

Kie­let: suomi/englanti