Eli­na Gam­bar­del­la

Psy­ko­te­ra­peut­ti (KELA päte­vyys)
NLP-kou­lu­tus (neu­ro­lin­gi­vis­ti­nen ohjel­moin­ti, NLP-trai­ner/coach)

Aikuis­ten kog­ni­tii­vi­nen yksi­löp­sy­ko­te­ra­pia, hyp­no­te­ra­pia.

IPT-kou­lu­tus
Usei­ta kos­ke­tus­hoi­to­jen kou­lu­tuk­sia

Pit­kä­ai­kai­nen koke­mus syö­mis­häi­riös­tä ja nii­den hoi­dos­ta Suo­mes­sa ja ulko­mail­la vuo­des­ta 1998 alkaen. Koke­mus­ta osas­to­hoi­dos­ta ja apu­lais­osas­ton­hoi­ta­ja­na toi­mi­mi­ses­ta sekä tera­pia- ja coach-työs­tä mata­lan kyn­nyk­sen pal­ve­luis­sa mm. yrit­tä­jä­nä
Mie­len­kiin­non ja työn koh­tei­na: Syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­vien nuor­ten ja aikuis­ten koko­nais­val­tai­nen ja voi­ma­va­ra­kes­kei­nen hoi­to. Työ­ote sisäl­tää kog­ni­tii­vi­sen psy­ko­te­ra­pian, inter­per­soo­nal­li­sen tera­pian, neu­ro­ling­vis­ti­sen ohjel­moin­nin ja tie­toi­suu­den tai­to­jen meto­de­ja. Sai­ras­tu­nei­den lähei­set myös ter­ve­tul­lei­ta.

Kie­let: suomi/englanti