Hele­na Neno­nen

Sai­raan­hoi­ta­ja, eri­koi­sa­la­na psy­kiat­ria

Yhtä­jak­soi­nen klii­ni­nen koke­mus laa­ja-alai­ses­ti syö­mis­häi­riöis­tä vuo­des­ta 1987 alkaen sekä osas­tol­la että avo­hoi­dos­sa.

Työn koh­teet: kaik­kien syö­mis­häi­riöi­den laa­ja-alai­nen avo­hoi­to, vanhempien/läheisten ohjauk­set, vaa­ti­vat kon­sul­taa­tiot, laih­dut­ta­jat ja BED-poti­laat sekä pak­ko-oireis­ta, masen­nuk­ses­ta ja ahdis­tus­häi­riöis­tä kär­si­vien hoi­to.

Mie­len­kiin­non koh­tei­na Mind­ful­ness, rat­kai­su­kes­kei­syys sekä posi­tii­vi­nen ute­liai­suus laa­jas­ti alan kir­jal­li­suu­teen