Julia Back­man

Sai­raan­hoi­ta­ja (AMK)
Pro­jek­ti­työn­te­ki­jä Livs­lust

Työs­ken­nel­lyt Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa Kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­si­kös­sä vuo­des­ta 2010, aloit­ti työs­ken­te­lyn avo­hoi­don puo­lel­la vuon­na 2016
Osas­tol­la työs­ken­te­ly anta­nut koke­mus­ta syö­mis­häi­riöi­den arjes­ta sekä ruo­kai­lu­jen tuke­mi­ses­ta

Työn koh­teet: Ennal­taeh­käi­se­vä työ nuor­ten paris­sa, yksi­lö­ta­paa­mi­set, van­hem­pien tuki­kän­nit, luen­not ja kou­lut­ta­mi­nen ja ruot­sin­kie­li­nen pal­ve­le­va puhe­lin

Mie­len­kiin­non koh­tei­na: Kehon­ku­van työs­tä­mi­nen ja hyväk­sy­mi­nen, tun­ne­työs­ken­te­ly ja ter­veen lii­kun­ta­suh­teen luo­mi­nen

Kie­let: ruotsi/suomi