Kat­ja Mar­ti­kai­nen

Fysio­te­ra­peut­ti (AMK), eri­kois­tu­mi­nen psy­ko­fyy­si­seen fysio­te­ra­pi­aan

Syö­mis­häi­riöt, ahdis­tus- ja masen­nus­ti­lat, vireys­ti­lo­jen sää­te­ly, stres­sin­hal­lin­ta­kei­not, ter­veyt­tä edis­tä­vä lii­kun­ta­suh­de, kehon­ku­van häi­riöt, tun­tei­den tun­nis­ta­mi­nen ja sää­te­ly
Yksi­lö­ta­paa­mi­set, ryh­mät, luen­not

Kie­let: suo­mi, englan­ti