Lea Atti­la

Sai­raan­hoi­ta­ja, eri­kois­tu­nut sisä­tau­tei­hin ja kirur­gi­aan

Työs­ken­nel­lyt Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa kun­tou­tus-ja hoi­to­yk­si­kös­sä vuo­des­ta 2006. Aloit­ti työs­ken­te­lyn tera­piayk­si­kös­sä vuon­na 2017.
Pit­kä työ­ko­ke­mus syö­mis­hä­ri­öön sai­ras­tu­nei­den ja hei­dän per­hei­den­sä paris­sa. Vah­va somaat­ti­nen tie­to­tai­to.
Työn koh­teet: Syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­nei­den yksi­lö­ta­paa­mi­set, pää­osin nuo­ret ja nuo­ret aikui­set, per­he­ta­paa­mi­set sekä läheis­ten ohjaus ja tuke­mi­nen
Mie­len­kiin­non koh­tee­na per­he­työ

Kie­let: suomi/englanti