Riik­ka Vil­ja­nen

Lail­lis­tet­tu ravit­se­mus­te­ra­peut­ti, ETM, kog­ni­tii­vi­sen lyhyt­te­ra­pian lisä­pä­te­vyys

Työs­ken­nel­lyt syö­mis­häi­riöi­den paris­sa vuo­des­ta 1989 osas­to- ja avo­hoi­dos­sa

Myö­tä­tun­to­kes­kei­sen tera­pian, hyväk­sy­mis- ja omis­tau­tu­mis­te­ra­pian (HOT) sekä psy­ko­fyy­si­sen psy­ko­te­ra­pian opin­to­ja.
Kir­jo­ja syö­mis­häi­riöi­den hoi­dos­ta sekä ammat­ti­lai­sil­le että syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­vil­le ja hei­dän lähei­sil­leen.

Tapaa­mis­ten aiheet: syö­mis­häi­riöi­den koko kir­jo (ano­rek­sia, buli­mia, BED, tun­ne­syö­mi­nen, epä­tyy­pil­li­set syö­mis­häi­riöt, ARFID jne.), syö­mi­sen ja pai­non hal­lin­ta, her­kän vat­san ravit­se­mus­hoi­to, kas­vis­ruo­ka­va­liot, lii­kun­ta­ra­vit­se­mus, tun­tei­den sää­te­ly, kehon­ku­va, itse­myö­tä­tun­to
Ravit­se­musoh­jaus ja tera­peut­ti­set kes­kus­te­lut
Yksi­lö- ja per­he­ta­paa­mi­set, ryh­mät, luen­not

Kie­let: suomi/ruotsi/englanti