Sii­ri Kor­pi­niit­ty

Sai­raan­hoi­ta­ja (AMK)

Vies­tin­tä­vas­taa­va

Työn koh­teet:

- Vas­taan­ot­to­työ tera­piayk­si­kös­sä (nuo­ret ja aikui­set sekä per­heet)

- Pal­ve­le­va puhe­lin, pal­ve­luoh­jaus ja neu­von­ta

- Vies­tin­tä­työ ja toi­min­nan kehit­tä­mi­nen

Vank­ka koke­mus eri­lais­ten syö­mis­häi­riöi­den hoi­dos­ta sekä osas­to­työs­sä että avo­hoi­dos­sa
Osaa­mi­sa­luei­ta myös mm. mie­lia­la­häi­riöi­den, ahdis­tu­nei­suu­den ja pak­ko-oirei­den hoi­to

Mie­len­kiin­non koh­tei­ta: tun­ne­sää­te­lyn tuke­mi­nen, mind­ful­ness, luo­vat mene­tel­mät,

Kie­let: suo­mi, englan­ti