Ste­fan Scha­lin

Psy­kiat­rian eri­kois­lää­kä­ri

Klii­ni­nen koke­mus syö­mis­häi­riöis­tä sekä osas­tol­la että avo­hoi­dos­sa vuo­des­ta 1998 alkaen
Työn koh­teet: Lausun­not, lähet­teet, lää­ki­tyk­sen arvioin­ti ja seu­ran­ta

Kie­let: ruotsi/suomi/englanti