Iha­na Jul­ma Urhei­lu

On tullut aika puhua asioista niiden oikeilla nimillä. Tämä verkkokurssi on luotu yhdeltä urheilijalta toiselle urheilijalle.

Ver­tais­tu­kea urhei­li­jal­ta urhei­li­jal­le

Syö­mi­sen häi­riöt ovat väes­tös­sä kas­va­va ongel­ma. Sama tren­di hei­jas­tuu vali­tet­ta­vas­ti myös urhei­luun. Jois­sain lajeis­sa syö­mis­häi­riöi­tä näh­dään enem­män kuin toi­sis­sa, mut­ta mikään laji ei ole suo­jas­sa täl­tä ilmiöl­tä. Vaik­ka lii­kun­nal­la ja urhei­lul­la on lukui­sia ter­veys­hyö­ty­jä, kil­paur­hei­lun ympä­ris­tö itses­sään voi altis­taa häi­riin­ty­neel­le syö­mis­käyt­täy­ty­mi­sel­le ja syö­mis­häi­riöil­le.

Häi­riin­ty­nyt syö­mi­nen saat­taa pit­kit­tyes­sään joh­taa syö­mis­häi­ri­öön. Kui­ten­kin lie­vä­kin syö­mis­häi­riö­oi­rei­lu hei­ken­tää urhei­li­jan ter­veyt­tä, suo­ri­tus­ky­kyä ja kehit­ty­mis­tä.

Syön näin tar­kas­ti, kos­ka olen urhei­li­ja.” Urhei­lu­maa­il­mas­sa syö­mis­häi­riö saat­taa pii­lou­tua tai pii­lo­te­taan her­käs­ti urhei­li­ja-kor­tin taak­se ja sitä voi olla vai­kea havai­ta. Urhei­li­joi­den syö­mis­häi­riöt ovat usein sidon­nai­sia urhei­luun, omaan lajiin ja urhei­li­jai­den­ti­teet­tiin.

Ter­veel­li­sen ruo­ka­va­lion tavoit­te­lu ja häi­riin­ty­neen syö­mis­käyt­täy­ty­mi­sen raja saat­taa olla veteen piir­ret­ty. Erot­ta­va­na avain­te­ki­jä­nä voi­daan pitää jous­ta­vuut­ta. Ter­veel­li­ses­sä ruo­ka­suh­tees­sa ate­rioi­den ja kaup­pa­reis­su­jen suun­nit­te­lu ei vie jokai­sel­la ker­ral­la suun­nat­to­mas­ti aikaa ravin­toi­ai­nei­den lis­to­ja syy­nä­ten. Ruo­as­ta, ruo­kai­lu­ti­lan­teis­ta ja syö­mi­ses­tä ahdis­tu­mi­nen ei myös­kään ole osa ter­vet­tä ja nor­maa­lia ruo­ka­suh­det­ta.

Kurs­sil­la käsi­tel­lään seu­raa­via tee­mo­ja:

  • Miten syö­mis­häi­riö käyt­täy­tyy?
  • Miten elä­män­hal­lin­ta­tai­dot vai­kut­ta­vat mie­len­ter­vey­teen?
  • Psyyk­ki­sen hyvin­voin­nin kul­ma­ki­vet
  • Oma urhei­li­jai­den­ti­teet­ti

Kurs­sin men­to­ri on ylei­sur­hei­li­ja ja vii­mei­sen vuo­den lii­kun­na­noh­jaa­ja opis­ke­li­ja Lau­ra, joka on elä­nyt kil­paur­hei­lun maa­il­mas­sa koko pie­nen elä­män­sä ja pai­ni­nut näi­den samo­jen ongel­mien kans­sa vuo­sia. Lau­ra jakaa omia koke­muk­si­aan sinul­le ja ohjaa sinua teke­mään oikei­ta valin­to­ja. Kurs­si sisäl­tää pal­jon teh­tä­viä, joi­den avul­la pää­set poh­ti­maan syväl­li­ses­ti omaa tilan­net­ta­si.

Uusi kurs­si alkaa aina kuu­kau­den ensim­mäi­sen päi­vä­nä (ei hei­nä­kuus­sa), ja sen mate­ri­aa­lit ovat osal­lis­tu­jan käy­tös­sä vali­tun kalen­te­ri­kuu­kau­den lop­puun. Kurs­sin hin­ta on 44 euroa.

Autamme alkuun

Palveleva puhelin auttaa, kun tarvitset neuvoja syömishäiriöihin liittyen.