Är jag värd att få vård?

Det är van­ligt att per­so­ner som lider av äts­tör­nin­gar kän­ner osä­ker­het över om den indi­vi­duel­la sjuk­doms­bil­den är till­räckligt all­var­lig för att man skall vara värd att få vård. Vi tän­ker att den­na frå­ges­täll­ning avs­lö­jar att ett hjälv­be­hov exis­te­rar. Äts­tör­nin­gen påver­kar själv­käns­lan och käns­lan av eget vär­de. Du kans­ke föres­täl­ler dig att någon annan behö­ver vård mer än du och att du skul­le ta en annans plats om du skul­le få vård.

Därför är det bra att kän­na igen hur äts­tör­nin­gen påver­kar tän­kan­det. Äts­tör­nin­gen vill van­li­gen inte att vår­den invol­ve­ras och för­sö­ker över­ta­la dig att över­ge tan­kar om tillfrisk­nan­de. Varen­da en som upple­ver sig vara i kni­pa med äts­tör­nings­sym­tom och ‑tan­kar är utan tvi­vel värd att få vård!

Oro över den egna situa­tio­nen är en till­räcklig orsak att få vård.

Du behö­ver inte ha en äts­tör­nings­diag­nos när du kom­mer till Äts­tör­ningscent­rum.

Vi vår­dar alla jäm­likt, obe­roen­de vikt. Vi är myc­ket med­vet­na om att den inte är bara vik­ten som avs­lö­jar hur all­var­lig sjuk­do­men är.

Det finns fle­ra oli­ka sor­ters äts­tör­nin­gar. De fles­ta äts­tör­nings­for­mer­na är bland­for­mer och upp­fyl­ler inte alla diag­nos­tis­ka kri­te­rier för en speci­fik äts­tör­ning. Äts­tör­ningscent­rum beak­tar din indi­vi­duel­la situa­tion och du vår­das hel­hets­mäs­sigt med den inten­si­tet ditt måen­de krä­ver.

Du är varmt väl­kom­men till oss!