Kuin­ka syö­mis­häi­riöi­tä hoi­de­taan?

Syömishäiriöiden hoidossa edistetään sekä mielen että kehon toipumista.

Syö­mis­häi­riöi­tä hoi­de­taan oireit­te­si ja ter­vey­den­ti­la­si vaka­vuu­des­ta riip­puen joko avo­hoi­dos­sa tai osas­to­hoi­dos­sa.

Syö­mis­häi­riöt ovat psy­kiat­ri­sia sai­rauk­sia, eli ne vai­kut­ta­vat mie­les­sä, mut­ta nii­hin liit­ty­vä syö­mi­sen häi­riin­ty­mi­nen näkyy hai­tal­li­ses­ti myös kehos­sa. Syö­mis­häi­riöi­den hoi­dos­sa edis­te­tään sekä mie­len että kehon toi­pu­mis­ta.

Hoi­det­tiin­pa sinua sit­ten avo­hoi­dos­sa tai osas­to­hoi­dos­sa, ovat hoi­don kul­ma­ki­vet samat. Syö­mis­häi­riön hoi­dos­sa kor­ja­taan eli­mis­töl­le sai­rau­den myö­tä aiheu­tu­nei­ta vau­rioi­ta sekä pure­taan oire­ke­hää huo­leh­ti­mal­la, että saat ruo­kaa riit­tä­väs­ti ja sään­nöl­li­ses­ti. Syö­mis­häi­riöi­den hoi­dos­sa ruo­ka on kaik­kein tär­kein lää­ke ja ilman muu­tok­sia ruo­kai­luun ei toi­pu­mi­nen pää­se ete­ne­mään.

Muu­tok­set ruo­kai­luun eivät kui­ten­kaan ole aina help­po­ja, kun vas­tas­sa on syö­mis­häi­riö ja sen tuo­mat sään­nöt ja pelot. Sik­si pel­kät ohjeet riit­tä­vän hyvään ruo­kai­luun eivät yksis­tään auta vaan tar­vi­taan myös apua muu­tos­ten toteut­ta­mi­seen. 

Hoi­dos­sa saat syö­mis­häi­riöi­den hoi­toon pereh­ty­neil­tä ammat­ti­lai­sil­ta apua vai­kei­den tun­tei­den käsit­te­lyyn sekä omien ajat­te­lu ‑ja toi­min­ta­po­je­si tar­kas­te­luun ja muut­ta­mi­seen. Ammat­ti­lais­ten avul­la ymmär­ryk­se­si syö­mis­häi­riö­si luon­tees­ta ja omas­ta itses­tä­si vah­vis­tuu ja alat löy­tää kei­no­ja vas­tus­taa sai­rau­den oirei­ta. Oirei­ta vas­tus­ta­mal­la sai­rau­den vai­ku­tus alkaa vähi­tel­len väis­tyä ja tur­val­li­sem­mat tavat toi­mia ja aja­tel­la saa­vat sijaa. Hoi­dos­sa ope­tel­laan esi­mer­kik­si eri­lai­sia ahdis­tuk­sen­hal­lin­ta­kei­no­ja sekä kei­no­ja erot­taa ja muo­ka­ta syö­mis­häi­riön värit­tä­miä aja­tuk­sia ja usko­muk­sia. Hoi­to­työs­ken­te­lys­sä sovel­le­taan eri­lai­sia tera­peut­ti­sia mene­tel­miä sekä hyö­dyn­ne­tään teh­tä­viä ja har­joi­tuk­sia. 

Hoi­dos­sa käsi­tel­lään myös kehon­ku­vaa ja itse­tun­toa sekä suh­det­ta ruo­kaan ja lii­kun­taan. Hoi­don alus­sa arvioi­daan yhdes­sä lii­kun­nan mää­rää ja mer­ki­tys­tä. Jos huo­ma­taan, että lii­kun­taa värit­tää sai­rau­den aiheut­ta­ma pak­ko ja ahdis­tus, saa­te­taan pää­tyä suo­sit­te­le­maan lii­kun­nan vähen­tä­mis­tä. Täl­löin yhdek­si hoi­don tavoit­teek­si ote­taan ter­veen lii­kun­ta­suh­teen luo­mi­nen. Fyy­sis­tä rasi­tus­ta on jos­kus tar­peel­lis­ta vähen­tää myös ravit­se­mus­ti­lan kor­jaan­tu­mi­sen tur­vaa­mi­sek­si.

Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa hoi­to­si alkaa yksi­löl­li­sen tilan­tee­si kar­toi­tuk­sel­la. Hoi­don aluk­si kar­toi­tam­me oirei­ta­si, min­kä­lai­sia ne ovat ja miten pit­kään ne ovat jat­ku­neet. Kes­kus­te­lem­me myös mie­lia­las­ta­si ja min­kä­lai­sia tun­tei­ta ja aja­tuk­sia haas­tei­sii­si liit­tyy. Kar­toi­tam­me oireit­te­si vai­ku­tus­ta arkee­si, kuten työs­sä jak­sa­mi­seen tai opis­ke­luun. 

Alkuun tar­vi­taan usein myös tar­kem­paa tie­toa fyy­si­ses­tä ter­vey­des­tä­si, kos­ka syö­mis­häi­riön vaka­vuus ei aina suin­kaan näy ulos­päin. Sik­si onkin hyvä hyvä aja­tus käy­dä lää­kä­ris­sä ja labo­ra­to­rio­ko­keis­sa jo ennen hoi­don aloi­tus­ta Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa, jol­loin saam­me tar­kem­man käsi­tyk­sen ter­vey­den­ti­las­ta­si jo ensi­käyn­nil­lä. Jos tämä ei ole mah­dol­lis­ta, voi lää­kä­ris­sä toki käy­dä myös hoi­don alka­mi­sen jäl­keen. Näi­tä tie­to­ja hyö­dyn­ne­tään, kun arvoi­daan voin­tia­si koko­nais­val­tai­ses­ti ja teh­dään suun­ni­tel­maa hoi­dos­ta­si. 

Tilan­tee­si arvioi­mi­sek­si voi­daan Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa hyö­dyn­tää moniam­ma­til­lis­ta työ­ryh­mää, jol­loin tapaat arvioin­ti­jak­sol­la sai­raan­hoi­ta­jan lisäk­si myös esi­mer­kik­si psy­kiat­ria ja ravit­se­mus­te­ra­peut­tia.

Psy­kiat­ri voi arvioi­da tar­vet­ta lää­ki­tyk­sel­le tai seu­ra­ta lää­ki­tyk­sen vai­ku­tus­ta voin­tii­si. Ravit­se­mus­te­ra­peut­ti voi teh­dä tar­kem­man kat­sauk­sen ruo­kai­luusi
ja antaa sinul­le ohjei­ta ruo­kai­lun muu­tok­siin. 

Mikä­li voin­ti­si on sel­lai­nen, että pys­tyt teke­mään toi­pu­mis­työs­ken­te­lyä omas­sa arkiym­pä­ris­tös­sä­si omien voi­ma­va­ro­je­si ja läheis­te­si tuel­la, hoi­to­si toteu­te­taan avo­hoi­dos­sa. Sil­loin tapaat sai­raan­hoi­ta­jaa Tera­piayk­si­kös­säm­me sopi­mal­lan­ne tapaa­mis­ti­hey­del­lä. Hoi­too­si voi edel­leen osal­lis­tua yksi­löl­li­sen tar­pee­si mukaan myös mui­ta työn­te­ki­jöi­tä. Myös lähei­se­si ote­taan mukaan hoi­don suun­nit­te­luun ja toteu­tuk­seen, mikä­li niin toi­vot. Alai­käis­ten las­ten ja nuor­ten sekä koto­na asu­vien nuor­ten aikuis­ten van­hem­mat ovat usein tii­viis­ti muka­na hoi­dos­sa. Myös puo­li­sot ovat ter­ve­tul­lei­ta mukaan vas­taa­no­tol­le saa­maan arvo­kas­ta ohjaus­ta ja tie­toa. 

Jos voin­ti­si on kovin huo­no eikä avo­hoi­to rii­tä aut­ta­maan sinua vas­tus­ta­maan syö­mis­häi­riön oirei­ta, voi olla tar­peel­lis­ta har­ki­ta osas­to­hoi­toa. Osas­to­hoi­toa vai­kei­siin syö­mis­häi­riöi­hin on tar­jol­la sekä jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon puo­lel­la että Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen Kun­tou­tus ‑ja hoi­to­yk­si­kös­sä. Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen osas­to­hoi­toon tar­vi­taan useim­mi­ten mak­susi­tou­mus jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon puo­lel­ta hoi­to­kus­tan­nus­ten olles­sa avo­hoi­don hin­taa kor­keam­mat. 

Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen avo­hoi­dos­sa ja osas­to­hoi­dos­sa on pal­jon samo­ja ele­ment­te­jä, mut­ta myös joi­ta­kin ero­ja. Suu­rin ero on hoi­don inten­sii­vi­syy­des­sä. Osas­tol­la ammat­ti­lais­ten tuki on käy­tös­sä­si kel­lon ympä­ri, kun taas avo­hoi­dos­sa iso osa toi­pu­mis­työs­tä tapah­tuu vas­taan­ot­to­käyn­tien välis­sä, omas­sa arjes­sa­si.

Molem­mis­sa tapauk­sis­sa hoi­don tär­kein hen­ki­lö olet sinä itse. 

Lue lisää osas­to­hoi­dos­ta sekä Kun­tou­tus ‑ja hoi­to­yk­si­kön hoi­to­mal­lis­ta

Lue lisää avo­hoi­dos­ta Tera­piayk­si­kös­sä sekä hoi­toa ohjaa­vis­ta mal­leis­ta

Miten tahan­sa elä­mä on sua koh­del­lut, voit paran­tua syö­mis­häi­riös­tä.

Pia Char­pen­tier, Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen toi­min­nan­joh­ta­ja

Saa­ko Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa hoi­toa eri kie­lil­lä? 

Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa hoi­toa voi saa­da suo­mek­si, ruot­sik­si ja englan­nik­si. 

Teh­dään­kö hoi­dos­ta käyn­ti­kir­jaus ja näkyy­kö se Kan­ta-arkis­tos­sa ja Oma­kan­nas­sa? 

Tera­piayk­si­kös­säm­me on käy­tös­sä säh­köi­nen poti­las­tie­to­jär­jes­tel­mä, johon kir­jaam­me mer­kin­nät käyn­neis­tä­si. Kir­jauk­set siir­ty­vät myös Kan­ta-pal­ve­li­men poti­las­tie­don arkis­toon, jol­loin voit itse kat­sel­la kir­jauk­sia­si sekä hal­lin­noi­da tie­to­je­si käyt­töä Oma­kan­nas­sa luo­vu­tus­lu­vil­la ja kiel­loil­la. Kun­tou­tus ja hoi­to­yk­si­kös­säm­me on myös käy­tös­sä säh­köi­nen poti­las­tie­to­jär­jes­tel­mä, jon­ne kir­ja­tut ter­veys­tie­dot eivät vie­lä siir­ry Poti­las­tie­don arkis­toon. Lää­kä­rei­dem­me kir­joit­ta­mat säh­köi­set resep­tit tal­len­tu­vat Kelan resep­ti­kes­kuk­seen. 

Lue lisää Resep­ti­kes­kuk­ses­ta ja oikeuk­sis­ta­si Resep­ti-pal­ve­lus­sa osoit­tees­ta www.kanta.fi/potilaan-oikeudet-resepti-palvelussa.  

 Lue lisää Kan­ta-pal­ve­li­men poti­las­tie­don arkis­tos­ta ja Oma­kan­nas­ta osoit­tees­ta www.kanta.fi ja www.kanta.fi/fi/esitteet.

Tutus­tu myös Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen tie­to­suo­ja­se­los­tee­seen.

Autamme alkuun

Palveleva puhelin auttaa, kun tarvitset neuvoja syömishäiriöihin liittyen.