Tur­val­li­sem­man tilan peri­aat­teet Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa

Tur­val­li­sem­man tilan peri­aat­teil­la ja toi­min­ta­ta­voil­la pyri­tään Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa luo­maan tila, jos­sa kaik­ki pyr­ki­vät omal­la toi­min­nal­laan raken­ta­maan yhden­ver­tais­ta, kun­nioit­ta­vaa ja avoin­ta sekä syö­mis­häi­riö­sen­si­tii­vis­tä ilma­pii­riä ja kes­kus­te­lua. Tur­val­li­sem­man tilan peri­aat­teet ovat käy­tös­sä kai­kes­sa toi­min­nas­sam­me ja ne kos­ke­vat sekä hen­ki­lö­kun­taam­me että asiak­kai­tam­me.

  • Kun­nioi­tam­me toi­sen hen­ki­lö­koh­tais­ta fyy­sis­tä ja psyyk­kis­tä tilaa. Emme kos­ke tois­ta kysy­mät­tä lupaa. Muis­tam­me, että emme voi tie­tää toi­sen rajo­ja kysy­mät­tä nii­tä. Pyy­däm­me tilaa myös itsel­lem­me tar­vit­taes­sa.
  • Me emme pilk­kaa, sysää syr­jään tai nolaa ketään puheil­lam­me, käy­tök­sel­läm­me tai teoil­lam­me. Pitäy­dym­me ulko­näön arvos­te­lus­ta, juo­rui­lus­ta ja ste­reo­ty­pioi­den yllä­pi­tä­mi­ses­tä.
  • Pyrim­me tule­maan tie­toi­sik­si ole­tuk­sis­ta, joi­ta teem­me toi­sis­ta ulko­nä­köön tai toi­min­taan perus­tuen. Pyrim­me tule­maan tie­toi­sik­si ole­tuk­sis­ta, joi­ta teem­me toi­sen sek­su­aa­li­suu­des­ta, suku­puo­les­ta, kan­sal­li­suu­des­ta, etni­syy­des­tä, uskon­nos­ta, arvois­ta, sosio­eko­no­mi­ses­ta taus­tas­ta, ter­vey­des­tä tai toi­min­ta­ky­vys­tä. Jos huo­maam­me, että ole­tuk­sem­me ohjaa­vat toi­min­taam­me hai­tal­li­ses­ti, kor­jaam­me toi­min­taam­me.
  • Annam­me tilaa. Pyrim­me huo­leh­ti­maan sii­tä, että kai­kil­la on mah­dol­li­suus osal­lis­tua kes­kus­te­luun. Emme jyrää mui­den mie­li­pi­tei­tä ja annam­me puheen­vuo­ron. Kun­nioi­tam­me myös tois­ten yksi­tyi­syyt­tä ja käsit­te­lem­me arko­ja aihei­ta kun­nioit­ta­vas­ti.
  • Kuun­te­lem­me ja opim­me. Pyrim­me otta­maan vas­taan uudet aiheet, hen­ki­löt ja näkö­kul­mat ennak­ko­luu­lot­to­mas­ti. Pyrim­me suh­tau­tu­maan vas­taan­tu­le­viin asioi­hin ja tilan­tei­siin mah­dol­li­suu­te­na oppia uut­ta ja kehit­tyä.
  • Pyy­däm­me anteek­si, jos olem­me lou­kan­neet tahal­li­ses­ti tai tahat­to­mas­ti mui­ta.

Shk:n tur­val­li­sem­man tilan eri­tyi­set koh­teet:

-Keho­rau­ha: Emme kom­men­toi omaa tai toi­sen kehoa, sen pai­noa tai ulko­muo­toa tar­peet­to­mas­ti tai louk­kaa­vas­ti. Myös posi­tii­vi­sis­sa kom­men­teis­sa käy­täm­me har­kin­taa ja olem­me tie­toi­sia syö­mis­häi­riön tai­pu­muk­ses­ta teh­dä toi­sen kau­niis­ta­kin sanois­ta omia tul­kin­to­jaan. Emme puhu kilo­gram­mois­ta tai pai­noin­dek­sis­tä puhues­sam­me kehom­me muu­tok­sis­ta jul­ki­ses­ti. Kun­nio­tam­me kehon kos­ke­mat­to­muut­ta ja kysym­me kos­ke­mi­seen luvan.   

-Ruo­ka­rau­ha: Emme puhu ruu­as­ta hal­ven­ta­vaan tai dis­saa­vaan sävyyn. Ruo­ka on ravin­toa, ei kalo­rei­ta, polt­toai­net­ta, mät­töä, höt­töä, prots­kua tms. Emme demo­ni­soi tai arvo­ta mitään ruo­kia ja väl­täm­me mus­ta­val­kois­ta ter­veel­li­syys-epä­ter­veel­li­syys-jaot­te­lua. Ruo­ka-annos­ten ravin­to­si­säl­löt eivät kuu­lu ruo­ka­pöy­tä­pu­hee­seen.

Sovel­lam­me tur­val­li­sem­man tilan peri­aat­tei­ta myös vies­tin­näs­säm­me ja kii­täm­me kaik­kia, jot­ka nou­dat­ta­vat näi­tä peri­aat­tei­ta kom­men­teis­saan. Jos huo­maam­me esi­mer­kik­si sosi­aa­li­sen median kana­vis­sam­me, blo­gis­sam­me tai podcas­tiem­me kom­men­teis­sa sel­lais­ta sävyä, joka rik­koo tur­val­li­sem­man tilan peri­aat­tei­ta, saa­tam­me pois­taa kysei­sen kom­men­tin.

Kii­tos, kun osal­lis­tut tur­val­li­sem­man tilan teke­mi­seen kans­sam­me!

Autamme alkuun

Palveleva puhelin auttaa, kun tarvitset neuvoja syömishäiriöihin liittyen.