Työn­te­ki­jöi­den esit­te­ly

Syömishäiriökeskuksen terapiayksikön työntekijöiden esittely.

Pia Char­pen­tier

Toi­min­nan­joh­ta­ja
Psy­ko­lo­gi
Psy­ko­te­ra­peut­ti (VET), kog­ni­tii­vi­nen psy­ko­te­ra­pia (Kela-päte­­vyys)
Hako­mi­te­ra­peut­ti (Mind­ful­ness ‑poh­jai­nen kehop­sy­ko­te­ra­pia)


Työs­ken­nel­lyt syö­mis­häi­riöi­den paris­sa vuo­des­ta 1994 alkaen
Kir­joit­ta­nut aihees­ta 4 kir­jaa, usei­ta kir­jo­jen luku­ja sekä artik­ke­lei­ta
Kou­lu­tuk­set ammat­ti­lai­sil­le esim. syö­mis­häi­riöi­den psy­ko­lo­gias­ta, kehit­ty­mi­ses­tä, koh­taa­mi­ses­ta ja hoi­dos­ta
Työn koh­teet: Tera­pia­työ sekä työ­noh­jauk­set työyh­tei­söil­le, sai­raa­loil­le ja hoi­to­lai­tok­sil­le syö­mis­häi­riöi­tä sai­ras­ta­vien aut­ta­mi­sek­si, kou­lu­tuk­set syö­mis­häi­riöi­den paris­sa työs­ken­te­le­vil­le ammat­ti­lai­sil­le sekä omai­sil­le
Into­hi­mo­na on syö­mis­häi­riöi­den hoi­don kehit­tä­mi­nen. Eri­tyi­ses­ti sydän­tä lähel­lä ovat pit­kään sai­ras­ta­neet ja vai­keas­ti oirei­le­vat, joi­den para­ne­mis­tai­val on tak­kui­nen ja haas­ta­va.

Ste­fan Scha­lin

Psy­kiat­rian eri­kois­lää­kä­ri

Klii­ni­nen koke­mus syö­mis­häi­riöis­tä sekä osas­tol­la että avo­hoi­dos­sa vuo­des­ta 1998 alkaen
Työn koh­teet: Lausun­not, lähet­teet, lää­ki­tyk­sen arvioin­ti ja seu­ran­ta

Kie­let: ruotsi/suomi/englanti

Ann-Mari Wes­ter­lund

Psy­kiat­rian eri­kois­lää­kä­ri

Klii­ni­nen koke­mus syö­mis­häi­riöis­tä sekä osas­tol­la että avo­hoi­dos­sa vuo­des­ta 1998 alkaen
Työn koh­teet: Lausun­not, lähet­teet, lää­ki­tyk­sen arvioin­ti ja seu­ran­ta

Kie­let: suomi/englanti/ruotsi

Susan­na Sloan

Aikuis­ten kog­ni­ti­vii­nen yksi­löp­sy­ko­te­ra­peut­ti (Kela­pä­te­vyys)

Psy­kiat­ri­nen sai­raan­hoi­ta­ja

Ter­veys­tie­tei­den mais­te­ri

Työs­ken­nel­lyt syö­mis­häi­riöi­den paris­sa vuo­des­ta 1997

Työn­koh­teet: syö­mis­häi­riöt, ahdis­tu­nei­suus, masen­nus, vanhemmat/läheiset

Kie­let: suo­mi

Riik­ka Vil­ja­nen

Lail­lis­tet­tu ravit­se­mus­te­ra­peut­ti, ETM, kog­ni­tii­vi­sen lyhyt­te­ra­pian lisä­pä­te­vyys

Työs­ken­nel­lyt syö­mis­häi­riöi­den paris­sa vuo­des­ta 1989 osas­­to- ja avo­hoi­dos­sa

Myö­tä­tun­to­kes­kei­sen tera­pian, hyväk­­sy­­mis- ja omis­tau­tu­mis­te­ra­pian (HOT) sekä psy­ko­fyy­si­sen psy­ko­te­ra­pian opin­to­ja.
Kir­jo­ja syö­mis­häi­riöi­den hoi­dos­ta sekä ammat­ti­lai­sil­le että syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­vil­le ja hei­dän lähei­sil­leen.

Tapaa­mis­ten aiheet: syö­mis­häi­riöi­den koko kir­jo (ano­rek­sia, buli­mia, BED, tun­ne­syö­mi­nen, epä­tyy­pil­li­set syö­mis­häi­riöt, ARFID jne.), syö­mi­sen ja pai­non hal­lin­ta, her­kän vat­san ravit­se­mus­hoi­to, kas­vis­ruo­ka­va­liot, lii­kun­ta­ra­vit­se­mus, tun­tei­den sää­te­ly, kehon­ku­va, itse­myö­tä­tun­to
Ravit­se­musoh­jaus ja tera­peut­ti­set kes­kus­te­lut
Yksi­­lö- ja per­he­ta­paa­mi­set, ryh­mät, luen­not

Kie­let: suomi/ruotsi/englanti

Annuk­ka Rus­ka

Lail­lis­tet­tu ravit­se­mus­te­ra­peut­ti, TTM
Joo­gao­pet­ta­ja, ääni­mal­ja­hoi­ta­ja


- Koke­mus­ta syö­mis­häi­riö­po­ti­lai­den hoi­dos­ta osas­tol­la ja polikli­ni­kal­la vuo­des­ta 2005 alkaen
- Työn koh­teet: Syö­mis­häi­riöt, häi­riin­ty­neen syö­mi­sen eri muo­dot, psyyk­ki­nen pai­non­hal­lin­ta, urhei­li­joi­den ravit­se­muson­gel­mat, eet­ti­set eri­tyis­ruo­ka­va­liot, vali­koi­va syö­mi­nen, aller­giat, vat­sa­vai­vat, liha­vuu­den hoi­to.
- Mie­len­kiin­non­koh­tei­na las­ten, nuor­ten ja aikuis­ten syö­mis­häi­riöi­den ja häi­riin­ty­neen syö­mi­sen koko kir­jo, urhei­li­joi­den ravin­to­val­men­nus, koko­nais­val­tai­nen hyvin­voin­ti, per­hei­den kans­sa työs­ken­te­ly.
- Vas­taa­no­tol­la otan asiak­kaan huo­mioon yksi­lö­nä empaat­ti­sel­la työ­ot­teel­la
- Mah­dol­li­suus vas­taan­ot­toon myös Salos­sa

Kie­let: suomi/englanti

Kat­ja Mar­ti­kai­nen

Fysio­te­ra­peut­ti (AMK), eri­kois­tu­mi­nen psy­ko­fyy­si­seen fysio­te­ra­pi­aan

Syö­mis­häi­riöt, ahdis­­tus- ja masen­nus­ti­lat, vireys­ti­lo­jen sää­te­ly, stres­sin­hal­lin­ta­kei­not, ter­veyt­tä edis­tä­vä lii­kun­ta­suh­de, kehon­ku­van häi­riöt, tun­tei­den tun­nis­ta­mi­nen ja sää­te­ly
Yksi­lö­ta­paa­mi­set, ryh­mät, luen­not

Kie­let: suo­mi, englan­ti

Hele­na Neno­nen

Sai­raan­hoi­ta­ja, eri­koi­sa­la­na psy­kiat­ria

Yhtä­jak­soi­nen klii­ni­nen koke­mus laa­­ja-alai­­ses­­ti syö­mis­häi­riöis­tä vuo­des­ta 1987 alkaen sekä osas­tol­la että avo­hoi­dos­sa.

Työn koh­teet: kaik­kien syö­mis­häi­riöi­den laa­­ja-alai­­nen avo­hoi­to, vanhempien/läheisten ohjauk­set, vaa­ti­vat kon­sul­taa­tiot, laih­dut­ta­jat ja BED-poti­­laat sekä pak­­ko-oireis­­ta, masen­nuk­ses­ta ja ahdis­tus­häi­riöis­tä kär­si­vien hoi­to.

Mie­len­kiin­non koh­tei­na Mind­ful­ness, rat­kai­su­kes­kei­syys sekä posi­tii­vi­nen ute­liai­suus laa­jas­ti alan kir­jal­li­suu­teen

Eli­na Gam­bar­del­la

Psy­ko­te­ra­peut­ti
NLP-kou­­lu­­tus (neu­ro­lin­gi­vis­ti­nen ohjel­moin­ti, NLP-trai­­ner/coach)

Aikuis­ten kog­ni­tii­vi­nen yksi­löp­sy­ko­te­ra­pia, hyp­no­te­ra­pia.

IPT-kou­­lu­­tus
Usei­ta kos­ke­tus­hoi­to­jen kou­lu­tuk­sia

Pit­kä­ai­kai­nen koke­mus syö­mis­häi­riös­tä ja nii­den hoi­dos­ta Suo­mes­sa ja ulko­mail­la vuo­des­ta 1998 alkaen. Koke­mus­ta osas­to­hoi­dos­ta ja apu­lais­osas­ton­hoi­ta­ja­na toi­mi­mi­ses­ta sekä tera­­pia- ja coach-työs­­tä mata­lan kyn­nyk­sen pal­ve­luis­sa mm. yrit­tä­jä­nä
Mie­len­kiin­non ja työn koh­tei­na: Syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­vien nuor­ten ja aikuis­ten koko­nais­val­tai­nen ja voi­ma­va­ra­kes­kei­nen hoi­to. Työ­ote sisäl­tää kog­ni­tii­vi­sen psy­ko­te­ra­pian, inter­per­soo­nal­li­sen tera­pian, neu­ro­ling­vis­ti­sen ohjel­moin­nin ja tie­toi­suu­den tai­to­jen meto­de­ja. Sai­ras­tu­nei­den lähei­set myös ter­ve­tul­lei­ta.

Kie­let: suomi/englanti

Lea Atti­la

Sai­raan­hoi­ta­ja, eri­kois­tu­nut sisä­tau­tei­hin ja kirur­gi­aan

Työs­ken­nel­lyt Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa kun­­tou­­tus-ja hoi­to­yk­si­kös­sä vuo­des­ta 2006. Aloit­ti työs­ken­te­lyn tera­piayk­si­kös­sä vuon­na 2017.
Pit­kä työ­ko­ke­mus syö­mis­hä­ri­öön sai­ras­tu­nei­den ja hei­dän per­hei­den­sä paris­sa. Vah­va somaat­ti­nen tie­to­tai­to.
Työn koh­teet: Syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­nei­den yksi­lö­ta­paa­mi­set, pää­osin nuo­ret ja nuo­ret aikui­set, per­he­ta­paa­mi­set sekä läheis­ten ohjaus ja tuke­mi­nen
Mie­len­kiin­non koh­tee­na per­he­työ

Kie­let: suomi/englanti

Ira Zet­ter­borg

Sai­raan­hoi­ta­ja (AMK)

Pro­jek­ti­työn­te­ki­jä (Livs­lust)

Työs­ken­nel­lyt Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa vuo­des­ta 2005

Työn koh­teet: yksi­lö­ta­paa­mi­set, van­hem­pien tuki­käyn­nit, luen­not ja kou­lut­ta­mi­nen

Mie­len­kiin­non koh­tei­na: tun­ne­työs­ken­te­ly, kehon­ku­van työs­tä­mi­nen sekä kuva­tai­de hoi­don tuke­na

Kie­let: ruotsi/suomi/englanti

Julia Back­man

Sai­raan­hoi­ta­ja (AMK)
Pro­jek­ti­työn­te­ki­jä Livs­lust

Työs­ken­nel­lyt Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa Kun­­tou­­tus- ja hoi­to­yk­si­kös­sä vuo­des­ta 2010, aloit­ti työs­ken­te­lyn avo­hoi­don puo­lel­la vuon­na 2016
Osas­tol­la työs­ken­te­ly anta­nut koke­mus­ta syö­mis­häi­riöi­den arjes­ta sekä ruo­kai­lu­jen tuke­mi­ses­ta

Työn koh­teet: Ennal­taeh­käi­se­vä työ nuor­ten paris­sa, yksi­lö­ta­paa­mi­set, van­hem­pien tuki­kän­nit, luen­not ja kou­lut­ta­mi­nen ja ruot­sin­kie­li­nen pal­ve­le­va puhe­lin

Mie­len­kiin­non koh­tei­na: Kehon­ku­van työs­tä­mi­nen ja hyväk­sy­mi­nen, tun­ne­työs­ken­te­ly ja ter­veen lii­kun­ta­suh­teen luo­mi­nen

Kie­let: ruotsi/suomi

Sii­ri Kor­pi­niit­ty

Sai­raan­hoi­ta­ja (AMK)

Vies­tin­tä­vas­taa­va

Työn koh­teet:

- Vas­taan­ot­to­työ tera­piayk­si­kös­sä (nuo­ret ja aikui­set sekä per­heet)

- Pal­ve­le­va puhe­lin, pal­ve­luoh­jaus ja neu­von­ta

- Vies­tin­tä­työ ja toi­min­nan kehit­tä­mi­nen

Vank­ka koke­mus eri­lais­ten syö­mis­häi­riöi­den hoi­dos­ta sekä osas­to­työs­sä että avo­hoi­dos­sa
Osaa­mi­sa­luei­ta myös mm. mie­lia­la­häi­riöi­den, ahdis­tu­nei­suu­den ja pak­­ko-oirei­­den hoi­to

Mie­len­kiin­non koh­tei­ta: tun­ne­sää­te­lyn tuke­mi­nen, mind­ful­ness, luo­vat mene­tel­mät,

Kie­let: suo­mi, englan­ti

Anne Kol­hi­nen

Psy­kiat­ri­nen sai­raan­hoi­ta­ja

Voi­maut­ta­va valo­ku­va mene­tel­mä­oh­jaa­ja

Luo­van tera­pian mene­tel­mät

30 vuo­den koke­mus syö­mis­häi­riöis­tä. Nyt ensi­si­jai­ses­ti las­ten ja nuor­ten ja hei­dän per­hei­den­sä tapaa­mi­set

kie­li: suo­mi

Jou­ni Kui­va­lai­nen

Ter­veys­tie­tei­den yo

Kou­lu­tuk­sen ja kehit­tä­mi­sen koor­di­naat­to­ri, Oman Elä­män­sä Urhei­li­ja ‑pro­jek­tin koor­di­naat­to­ri

Kori­­pal­­lo- ja fysiik­ka­val­men­ta­ja

Ben­ja­min von Krae­mer

Eri­tyis­luo­kan­opet­ta­ja

Kas­va­tus­tie­tei­den mais­te­ri

Min­dy ‑pro­jek­tin koor­di­naat­to­ri

Autamme alkuun

Palveleva puhelin auttaa, kun tarvitset neuvoja syömishäiriöihin liittyen.