Työn­te­ki­jöi­den esit­te­ly

Terapiayksikön kokeneet asiantuntijamme auttavat sinua lämmöllä ja vahvalla ammattitaidolla. Sinulla ei tarvitse olla todettua syömishäiriötä, meille voit tulla hyvin matalalla kynnyksellä. Kaikilla työntekijöillämme on kokemusta myös muiden mielenterveyden haasteiden hoitamisesta. Jos oma tai läheisesi tilanne huolestuttaa, soita palvelevaan puhelimeen (040 411 5481) ja autamme löytämään juuri oikean asiantuntijan tueksesi.

Pia Char­pen­tier

Toi­min­nan­joh­ta­ja
Psy­ko­lo­gi
Psy­ko­te­ra­peut­ti (VET), kog­ni­tii­vi­nen psy­ko­te­ra­pia (KELA päte­vyys)
Hako­mi­te­ra­peut­ti (Mind­ful­ness ‑poh­jai­nen kehop­sy­ko­te­ra­pia)


Työs­ken­nel­lyt syö­mis­häi­riöi­den paris­sa vuo­des­ta 1994 alkaen
Kir­joit­ta­nut aihees­ta 4 kir­jaa, usei­ta kir­jo­jen luku­ja sekä artik­ke­lei­ta
Kou­lu­tuk­set ammat­ti­lai­sil­le esim. syö­mis­häi­riöi­den psy­ko­lo­gias­ta, kehit­ty­mi­ses­tä, koh­taa­mi­ses­ta ja hoi­dos­ta
Työn koh­teet: Tera­pia­työ sekä työ­noh­jauk­set työyh­tei­söil­le, sai­raa­loil­le ja hoi­to­lai­tok­sil­le syö­mis­häi­riöi­tä sai­ras­ta­vien aut­ta­mi­sek­si, kou­lu­tuk­set syö­mis­häi­riöi­den paris­sa työs­ken­te­le­vil­le ammat­ti­lai­sil­le sekä omai­sil­le
Into­hi­mo­na on syö­mis­häi­riöi­den hoi­don kehit­tä­mi­nen. Eri­tyi­ses­ti sydän­tä lähel­lä ovat pit­kään sai­ras­ta­neet ja vai­keas­ti oirei­le­vat, joi­den para­ne­mis­tai­val on tak­kui­nen ja haas­ta­va.

Ste­fan Scha­lin

Psy­kiat­rian eri­kois­lää­kä­ri

Klii­ni­nen koke­mus syö­mis­häi­riöis­tä sekä osas­tol­la että avo­hoi­dos­sa vuo­des­ta 1998 alkaen
Työn koh­teet: Lausun­not, lähet­teet, lää­ki­tyk­sen arvioin­ti ja seu­ran­ta

Kie­let: ruotsi/suomi/englanti

Susan­na Sloan

Aikuis­ten kog­ni­ti­vii­nen yksi­löp­sy­ko­te­ra­peut­ti (KELA päte­vyys)

Psy­kiat­ri­nen sai­raan­hoi­ta­ja

Ter­veys­tie­tei­den mais­te­ri

Työs­ken­nel­lyt syö­mis­häi­riöi­den paris­sa vuo­des­ta 1997

Työn­koh­teet: syö­mis­häi­riöt, ahdis­tu­nei­suus, masen­nus, vanhemmat/läheiset

Kie­let: suo­mi

Riik­ka Vil­ja­nen

Lail­lis­tet­tu ravit­se­mus­te­ra­peut­ti, ETM, kog­ni­tii­vi­sen lyhyt­te­ra­pian lisä­pä­te­vyys

Työs­ken­nel­lyt syö­mis­häi­riöi­den paris­sa vuo­des­ta 1989 osas­­to- ja avo­hoi­dos­sa

Myö­tä­tun­to­kes­kei­sen tera­pian, hyväk­­sy­­mis- ja omis­tau­tu­mis­te­ra­pian (HOT) sekä psy­ko­fyy­si­sen psy­ko­te­ra­pian opin­to­ja.
Kir­jo­ja syö­mis­häi­riöi­den hoi­dos­ta sekä ammat­ti­lai­sil­le että syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­vil­le ja hei­dän lähei­sil­leen.

Tapaa­mis­ten aiheet: syö­mis­häi­riöi­den koko kir­jo (ano­rek­sia, buli­mia, BED, tun­ne­syö­mi­nen, epä­tyy­pil­li­set syö­mis­häi­riöt, ARFID jne.), syö­mi­sen ja pai­non hal­lin­ta, her­kän vat­san ravit­se­mus­hoi­to, kas­vis­ruo­ka­va­liot, lii­kun­ta­ra­vit­se­mus, tun­tei­den sää­te­ly, kehon­ku­va, itse­myö­tä­tun­to
Ravit­se­musoh­jaus ja tera­peut­ti­set kes­kus­te­lut
Yksi­­lö- ja per­he­ta­paa­mi­set, ryh­mät, luen­not

Kie­let: suomi/ruotsi/englanti

Annuk­ka Rus­ka

Lail­lis­tet­tu ravit­se­mus­te­ra­peut­ti, TTM
Joo­gao­pet­ta­ja, ääni­mal­ja­hoi­ta­ja


- Koke­mus­ta syö­mis­häi­riö­po­ti­lai­den hoi­dos­ta osas­tol­la ja polikli­ni­kal­la vuo­des­ta 2005 alkaen
- Työn koh­teet: Syö­mis­häi­riöt, häi­riin­ty­neen syö­mi­sen eri muo­dot, psyyk­ki­nen pai­non­hal­lin­ta, urhei­li­joi­den ravit­se­muson­gel­mat, eet­ti­set eri­tyis­ruo­ka­va­liot, vali­koi­va syö­mi­nen, aller­giat, vat­sa­vai­vat, liha­vuu­den hoi­to.
- Mie­len­kiin­non­koh­tei­na las­ten, nuor­ten ja aikuis­ten syö­mis­häi­riöi­den ja häi­riin­ty­neen syö­mi­sen koko kir­jo, urhei­li­joi­den ravin­to­val­men­nus, koko­nais­val­tai­nen hyvin­voin­ti, per­hei­den kans­sa työs­ken­te­ly.
- Vas­taa­no­tol­la otan asiak­kaan huo­mioon yksi­lö­nä empaat­ti­sel­la työ­ot­teel­la
- Mah­dol­li­suus vas­taan­ot­toon myös Salos­sa

Kie­let: suomi/englanti

Kat­ja Mar­ti­kai­nen

Fysio­te­ra­peut­ti (AMK), eri­kois­tu­mi­nen psy­ko­fyy­si­seen fysio­te­ra­pi­aan

Syö­mis­häi­riöt, ahdis­­tus- ja masen­nus­ti­lat, vireys­ti­lo­jen sää­te­ly, stres­sin­hal­lin­ta­kei­not, ter­veyt­tä edis­tä­vä lii­kun­ta­suh­de, kehon­ku­van häi­riöt, tun­tei­den tun­nis­ta­mi­nen ja sää­te­ly
Yksi­lö­ta­paa­mi­set, ryh­mät, luen­not

Kie­let: suo­mi, englan­ti

Hele­na Neno­nen

Sai­raan­hoi­ta­ja, eri­koi­sa­la­na psy­kiat­ria

Yhtä­jak­soi­nen klii­ni­nen koke­mus laa­­ja-alai­­ses­­ti syö­mis­häi­riöis­tä vuo­des­ta 1987 alkaen sekä osas­tol­la että avo­hoi­dos­sa.

Työn koh­teet: kaik­kien syö­mis­häi­riöi­den laa­­ja-alai­­nen avo­hoi­to, vanhempien/läheisten ohjauk­set, vaa­ti­vat kon­sul­taa­tiot, laih­dut­ta­jat ja BED-poti­­laat sekä pak­­ko-oireis­­ta, masen­nuk­ses­ta ja ahdis­tus­häi­riöis­tä kär­si­vien hoi­to.

Mie­len­kiin­non koh­tei­na Mind­ful­ness, rat­kai­su­kes­kei­syys sekä posi­tii­vi­nen ute­liai­suus laa­jas­ti alan kir­jal­li­suu­teen

Eli­na Gam­bar­del­la

Psy­ko­te­ra­peut­ti (KELA päte­vyys)
NLP-kou­­lu­­tus (neu­ro­lin­gi­vis­ti­nen ohjel­moin­ti, NLP-trai­­ner/coach)

Aikuis­ten kog­ni­tii­vi­nen yksi­löp­sy­ko­te­ra­pia, hyp­no­te­ra­pia.

IPT-kou­­lu­­tus
Usei­ta kos­ke­tus­hoi­to­jen kou­lu­tuk­sia

Pit­kä­ai­kai­nen koke­mus syö­mis­häi­riös­tä ja nii­den hoi­dos­ta Suo­mes­sa ja ulko­mail­la vuo­des­ta 1998 alkaen. Koke­mus­ta osas­to­hoi­dos­ta ja apu­lais­osas­ton­hoi­ta­ja­na toi­mi­mi­ses­ta sekä tera­­pia- ja coach-työs­­tä mata­lan kyn­nyk­sen pal­ve­luis­sa mm. yrit­tä­jä­nä
Mie­len­kiin­non ja työn koh­tei­na: Syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­vien nuor­ten ja aikuis­ten koko­nais­val­tai­nen ja voi­ma­va­ra­kes­kei­nen hoi­to. Työ­ote sisäl­tää kog­ni­tii­vi­sen psy­ko­te­ra­pian, inter­per­soo­nal­li­sen tera­pian, neu­ro­ling­vis­ti­sen ohjel­moin­nin ja tie­toi­suu­den tai­to­jen meto­de­ja. Sai­ras­tu­nei­den lähei­set myös ter­ve­tul­lei­ta.

Kie­let: suomi/englanti

Lea Atti­la

Sai­raan­hoi­ta­ja, eri­kois­tu­nut sisä­tau­tei­hin ja kirur­gi­aan

Työs­ken­nel­lyt Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa kun­­tou­­tus-ja hoi­to­yk­si­kös­sä vuo­des­ta 2006. Aloit­ti työs­ken­te­lyn tera­piayk­si­kös­sä vuon­na 2017.
Pit­kä työ­ko­ke­mus syö­mis­hä­ri­öön sai­ras­tu­nei­den ja hei­dän per­hei­den­sä paris­sa. Vah­va somaat­ti­nen tie­to­tai­to.
Työn koh­teet: Syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­nei­den yksi­lö­ta­paa­mi­set, pää­osin nuo­ret ja nuo­ret aikui­set, per­he­ta­paa­mi­set sekä läheis­ten ohjaus ja tuke­mi­nen
Mie­len­kiin­non koh­tee­na per­he­työ

Kie­let: suomi/englanti

Ira Zet­ter­borg

Sai­raan­hoi­ta­ja (AMK)

Pro­jek­ti­työn­te­ki­jä (Livs­lust)

Työs­ken­nel­lyt Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa vuo­des­ta 2005

Työn koh­teet: yksi­lö­ta­paa­mi­set, van­hem­pien tuki­käyn­nit, luen­not ja kou­lut­ta­mi­nen

Mie­len­kiin­non koh­tei­na: tun­ne­työs­ken­te­ly, kehon­ku­van työs­tä­mi­nen sekä kuva­tai­de hoi­don tuke­na

Kie­let: ruotsi/suomi/englanti

Julia Back­man

Sai­raan­hoi­ta­ja (AMK)
Pro­jek­ti­työn­te­ki­jä Livs­lust

Työs­ken­nel­lyt Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa Kun­­tou­­tus- ja hoi­to­yk­si­kös­sä vuo­des­ta 2010, aloit­ti työs­ken­te­lyn avo­hoi­don puo­lel­la vuon­na 2016
Osas­tol­la työs­ken­te­ly anta­nut koke­mus­ta syö­mis­häi­riöi­den arjes­ta sekä ruo­kai­lu­jen tuke­mi­ses­ta

Työn koh­teet: Ennal­taeh­käi­se­vä työ nuor­ten paris­sa, yksi­lö­ta­paa­mi­set, van­hem­pien tuki­kän­nit, luen­not ja kou­lut­ta­mi­nen ja ruot­sin­kie­li­nen pal­ve­le­va puhe­lin

Mie­len­kiin­non koh­tei­na: Kehon­ku­van työs­tä­mi­nen ja hyväk­sy­mi­nen, tun­ne­työs­ken­te­ly ja ter­veen lii­kun­ta­suh­teen luo­mi­nen

Kie­let: ruotsi/suomi

Sii­ri Kor­pi­niit­ty

Sai­raan­hoi­ta­ja (AMK)

Vies­tin­tä­vas­taa­va

Työn koh­teet:

- Vas­taan­ot­to­työ tera­piayk­si­kös­sä (nuo­ret ja aikui­set sekä per­heet)

- Pal­ve­le­va puhe­lin, pal­ve­luoh­jaus ja neu­von­ta

- Vies­tin­tä­työ ja toi­min­nan kehit­tä­mi­nen

Vank­ka koke­mus eri­lais­ten syö­mis­häi­riöi­den hoi­dos­ta sekä osas­to­työs­sä että avo­hoi­dos­sa
Osaa­mi­sa­luei­ta myös mm. mie­lia­la­häi­riöi­den, ahdis­tu­nei­suu­den ja pak­­ko-oirei­­den hoi­to

Mie­len­kiin­non koh­tei­ta: tun­ne­sää­te­lyn tuke­mi­nen, mind­ful­ness, luo­vat mene­tel­mät,

Kie­let: suo­mi, englan­ti

Anne Kol­hi­nen

Psy­kiat­ri­nen sai­raan­hoi­ta­ja

Voi­maut­ta­va valo­ku­va mene­tel­mä­oh­jaa­ja

Luo­van tera­pian mene­tel­mät

30 vuo­den koke­mus syö­mis­häi­riöis­tä. Nyt ensi­si­jai­ses­ti las­ten ja nuor­ten ja hei­dän per­hei­den­sä tapaa­mi­set

kie­li: suo­mi

Jou­ni Kui­va­lai­nen

Ter­veys­tie­tei­den kan­di­daat­ti

Kori­­pal­­lo- ja fysiik­ka­val­men­ta­ja

Hyvin­voin­tioh­jaus Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen poti­lail­le

Ben­ja­min von Krae­mer

Eri­tyis­luo­kan­opet­ta­ja

Kas­va­tus­tie­tei­den mais­te­ri

Min­dy ‑pro­jek­tin koor­di­naat­to­ri

Autamme alkuun

Palveleva puhelin auttaa, kun tarvitset neuvoja syömishäiriöihin liittyen.