Livs­lust

Sedan år 2012 har vi samar­be­tat med Stif­tel­sen Bri­ta Maria Ren­lunds Min­ne för att utveckla tjäns­ter rela­te­ra­de till äts­tör­ningsvård på svens­ka.

Våren 2017 fick pro­jek­tet ett mer bes­kri­van­de namn, Livs­lust-pro­jek­tet. 

Vi erb­ju­der kost­nadsfria före­läs­nin­gar, dis­kus­sionsgrup­per samt utred­nings­pe­rio­der. Vi finns även till för föräl­drar. Inom pro­jek­tet kan man träf­fa sjuks­kö­tar­na Julia Back­man eller  Ira Zet­ter­borg, närings­te­ra­peut Riik­ka Vil­ja­nen och psy­kia­ter  Ste­fan Scha­lin. Pro­jek­tet erb­ju­der 5 kost­nadsfria besök i  utred­nings­syf­te varef­ter vi till­sam­mans pla­ne­rar even­tuell fort­satt  vård.

Man når oss på råd­giv­nings­te­le­fo­nen: +358505220077 eller genom att använ­da Livs­lust-pro­jek­tets kon­takt­for­mu­lär nedan.

    Autamme alkuun

    Palveleva puhelin auttaa, kun tarvitset neuvoja syömishäiriöihin liittyen.