Tie­to­suo­ja Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa

Hen­ki­lö­tie­to­ja ovat sel­lai­set tie­dot, joi­den avul­la hen­ki­lö voi­daan tun­nis­taa suo­raan tai välil­li­ses­ti esi­mer­kik­si yhdis­tä­mäl­lä yksit­täi­nen tie­to johon­kin toi­seen tie­toon, joka mah­dol­lis­taa tun­nis­ta­mi­sen. Hen­ki­lö voi­daan tun­nis­taa esi­mer­kik­si nimen, hen­ki­lö­tun­nuk­sen tai jon­kin hänel­le tun­nuso­mai­sen teki­jän perus­teel­la. Hen­ki­lö­tie­to­ja ovat esi­mer­kik­si nimi, kotio­soi­te, säh­kö­pos­tio­soi­te, puhe­lin­nu­me­ro ja poti­las­tie­dot.

Kaik­ki hen­ki­lö­tie­toi­hin koh­dis­tu­vat toi­men­pi­teet hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn suun­nit­te­lus­ta hen­ki­lö­tie­to­jen pois­ta­mi­seen ovat hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyä. Näin ollen esi­mer­kik­si hen­ki­lö­tie­to­jen kerää­mi­nen, säi­lyt­tä­mi­nen, käyt­tö, siir­tä­mi­nen, luo­vut­ta­mi­nen ja pois­to ovat hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyä.

Vas­tuul­li­se­na toi­mi­ja­na nou­da­tam­me hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lys­sä EU:n yleis­tä tie­to­suo­ja-ase­tus­ta (GDPR) ja kan­sal­li­sia ase­tuk­sia ja lake­ja tie­to­suo­jas­ta asian­mu­kai­sel­la taval­la yksi­tyi­syyt­tä­si kun­nioit­taen. Osa­na toi­min­taam­me käsit­te­lem­me hen­ki­lö­tie­to­ja eri­lai­sia tar­koi­tuk­sia var­ten. Täs­sä tie­to­suo­ja­se­los­tees­sa kuvaam­me nii­tä tar­pei­ta, joi­ta toi­min­nas­sam­me syn­tyy eri­lais­ten hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyl­le sekä mil­lai­sin peri­aat­tein hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­ly Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa toteu­te­taan. Lisäk­si ker­rom­me sinun oikeuk­sis­ta­si.

Täl­lä tie­to­suo­ja­se­los­teel­la anne­taan rekis­te­röi­dyl­le ylei­sen tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen tar­koit­ta­mat tie­dot hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lys­tä kun olet Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa asiak­kaa­na, poti­laa­na tai kuu­lut kes­kei­seen sidos­ryh­määm­me. Pidä­täm­me oikeu­den muut­taa tie­to­suo­ja­se­los­tet­ta. Muu­tos­tar­ve voi joh­tua myös lain­sää­dän­nön muut­tu­mi­ses­ta. Suo­sit­te­lem­me sinua tutus­tu­maan tie­to­suo­ja­se­los­teen sisäl­töön sään­nöl­li­ses­ti.

Huo­maat­han, että Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa voi työs­ken­nel­lä myös itse­näi­siä amma­tin­har­joit­ta­jia. Itse­näi­set amma­tin­har­joit­ta­jat toi­mi­vat rekis­te­rin­pi­tä­ji­nä suh­tees­sa omiin asiak­kai­siin­sa, eikä hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­ly sil­loin vält­tä­mät­tä vas­taa täs­sä selos­tees­sa kuvat­tua. Pyy­dä tar­vit­taes­sa lisä­tie­toa tapaa­ma­si ammat­ti­lai­sen roo­lis­ta vas­taa­no­tol­la tai vas­taan­ot­toai­kaa vara­tes­sa­si.

Tie­to­suo­ja­se­los­te (Poti­laat, asiak­kaat ja sidos­ryh­mät)

Mihin tar­koi­tuk­seen ja mil­lai­sia hen­ki­lö­tie­to­ja Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa käsi­tel­lään? 

Poti­las- ja asia­kas­re­kis­te­ri: Käsit­te­lem­me tie­to­ja poti­lai­den ja asiak­kai­den hoi­don jär­jes­tä­mi­sek­si, suun­nit­te­le­mi­sek­si, toteut­ta­mi­sek­si ja hoi­don seu­ran­nan tur­vaa­mi­sek­si. Kerääm­me sinus­ta muun muas­sa perus­tie­dot (esim. nimi, hetu, yhteys­tie­dot, yhteys­hen­ki­löt), anta­ma­si suos­tu­muk­set ja kiel­lot, ter­veys­tie­to­ja, hyvin­voin­tie­to­ja (esim. hyvin­voin­tiin liit­ty­vät kyse­lyt), hoi­don ja ter­vey­te­si kan­nal­ta tär­keät puhe­lut ja vies­tit­te­ly­tie­dot, mah­dol­li­set ajan­va­raus­tie­dot, anta­ma­si palaut­teet, teke­mä­si viral­li­set sel­vi­tys­pyyn­nöt sekä vaa­ra­ta­pah­tu­mien tie­dot.

Käsit­te­lem­me lisäk­si hen­ki­lö­tie­to­ja­si asia­kas­suh­tei­den hoi­ta­mi­sek­si. Käsit­te­lem­me tie­to­ja pal­ve­lu­jen toteut­ta­mis­ta, las­ku­tus­ta, perin­tää, rekla­maa­tioi­den ja ongel­ma­ti­lan­tei­den sel­vit­tä­mis­tä sekä pal­ve­lui­den kehit­tä­mis­tä var­ten. Käsi­tel­tä­viä tie­to­ja ovat asiak­kaan nimi, yhteys­tie­dot, hen­ki­lö­tun­nus, sekä las­ku­tus­tie­dot.

Lisäk­si asia­kas­re­kis­te­rin tie­to­ja käsi­tel­lään toi­min­tam­me laki­sää­tei­siä raport­te­ja ja seu­ran­taa var­ten sekä oman toi­min­tam­me suun­nit­te­luun, kehit­tä­mi­seen ja tilas­toin­tiin sekä seu­ran­taan. Tie­to­ja käsi­tel­lään myös viral­lis­ten sel­vi­tys­pyyn­tö­jen käsit­te­le­mi­seen, mah­dol­lis­ten vää­rin­käy­tös­ten sel­vit­tä­mi­seen ja val­von­ta­tar­koi­tuk­siin.

Emme käsit­te­le hen­ki­lö­tie­to­ja­si auto­maat­ti­seen pää­tök­sen­te­koon tai pro­fi­loi sinua hen­ki­lö­tie­to­je­si perus­teel­la.

Sidos­ryh­mä­re­kis­te­ri: Sidos­ryh­mien tie­to­ja käsit­te­lem­me yhteis­työn toteut­ta­mis­ta var­ten poti­lai­den hoi­don yhtey­des­sä. Sidos­ryh­mil­tä tar­vit­sem­me yleen­sä poti­laan hoi­ta­van lää­kä­rin ja mak­susi­tou­muk­sen anta­jan nimen, ase­man ja yhteys­tie­dot. Lisäk­si mones­ti haluam­me kes­kus­tel­la esim. aikai­sem­min poti­las­ta hoi­ta­neen oma­hoi­ta­jan kans­sa, jos­ta tar­vit­sem­me nimen ja yhteys­tie­don. Kerääm­me myös poti­las­koh­tai­ses­ti poti­laan hoi­toon osal­lis­tu­vien läheis­ten nimet ja yhteys­tie­dot.

Emme käsit­te­le hen­ki­lö­tie­to­ja­si auto­maat­ti­seen pää­tök­sen­te­koon tai pro­fi­loi sinua hen­ki­lö­tie­to­je­si perus­teel­la.

Mis­tä saam­me hen­ki­lö­tie­to­si? 

Poti­las- ja asia­kas­re­kis­te­ri: Saam­me ison osan tie­dois­ta sinul­ta itsel­tä­si tai hoi­too­si osal­lis­tu­vil­ta hen­ki­löil­tä (hoi­to­hen­ki­lö­kun­ta ja lähei­se­si, jot­ka osal­lis­tu­vat hoi­too­si). Lisäk­si voim­me saa­da tie­toa toi­sis­ta ter­vey­den­huol­lon yksi­köis­tä tai ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­hen­ki­löl­tä (esim. lähet­tä­vä taho, suos­tu­muk­sel­la­si saa­dut muut hoi­to­ta­hot).

Tie­to­ja voi­daan tie­tyis­sä tilan­teis­sa kerä­tä myös vakuu­tus­yh­tiöl­tä­si. Lisäk­si tie­to­ja voi­daan kerä­tä tai päi­vit­tää Väes­tö­re­kis­te­ri­kes­kuk­sen pal­ve­luis­ta tai muul­ta vas­taa­via pal­ve­lu­ja tar­joa­val­ta toi­mi­jal­ta.

Sidos­ryh­mä­re­kis­te­ri: Saam­me tie­dot orga­ni­saa­tioi­den osal­ta esi­mer­kik­si orga­ni­saa­tioi­den verk­ko­si­vuil­ta ja orga­ni­saa­tioil­ta itsel­tään. Saam­me myös hoi­don kan­nal­ta tär­kei­den yhteys­hen­ki­lö­jen tie­to­ja poti­laal­ta tai yhteys­hen­ki­löl­tä itsel­tään.

Mihin oikeu­tem­me käsi­tel­lä hen­ki­lö­tie­to­ja­si perus­tuu? 

Poti­las- ja asia­kas­re­kis­te­ri: Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen suo­rit­ta­maa hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyä sää­del­lään eri laeis­sa.

Poti­las­tie­to­ja käsi­tel­lään vain lain­sää­dän­nön mukai­sis­sa käyt­tö­tar­koi­tuk­sis­sa (esim. EU:n ylei­nen tie­to­suo­ja-ase­tus, tie­to­suo­ja­la­ki, poti­las­la­ki, sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön ase­tus poti­las­asia­kir­jois­ta, asia­kas­tie­to­la­ki, yksi­tyi­ses­tä ter­vey­den­huol­los­ta annet­tu lain­sää­dän­tö sekä viran­omais­mää­räyk­set hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lys­tä). Tie­to­jen käsit­te­lyn perus­tee­na on täl­löin laki­sää­tei­nen vel­voi­te (esi­mer­kik­si hoi­don suun­nit­te­lu ja toteu­tus). Lisäk­si osa tie­to­je­si käsit­te­lys­tä voi perus­tua suos­tu­muk­see­si (esim. muu­al­la teh­dyt poti­las­asia­kir­jat ja nii­den luo­vu­tus toi­siin ter­vey­den­huol­lon yksi­köi­hin).

Asia­kas­tie­to­ja­si voim­me käsi­tel­lä perus­tuen oikeu­tet­tuun etuun (esim. pal­ve­lun tuot­ta­mi­nen) tai sopi­mus­suh­tee­seen (esim. tie­to­jen käsit­te­ly las­ku­tus­ta var­ten). Jos hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn oikeus­pe­rus­ta­na on Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen oikeu­tet­tu etu, Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen ja sinun välil­lä on asia­kas­suh­tee­seen liit­ty­vä asial­li­nen yhteys ja tie­to­jen käsit­te­lyn voi­daan kat­soa vas­taa­van sinun koh­tuul­li­sia odo­tuk­sia. Syö­mis­häi­riö­kes­kus huo­leh­tii sii­tä, että täl­lä perus­teel­la suo­ri­tet­tu käsit­te­ly on oikea­suh­teis­ta sinuun näh­den.

Sidos­ryh­mä­re­kis­te­ri: Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­ly perus­tuu Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen oikeu­tet­tuun etuun, Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen ja yhteis­työ­kump­pa­nin väli­seen sopi­muk­seen tai sidos­ryh­mään kuu­lu­van hen­ki­lön anta­maan suos­tu­muk­seen. Jos käsit­te­ly perus­tuu oikeu­tet­tuun etuun, Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen ja sinun välil­lä on sidos­ryh­mään liit­ty­vä asial­li­nen yhteys ja tie­to­jen käsit­te­lyn voi­daan kat­soa vas­taa­van sinun koh­tuul­li­sia odo­tuk­sia. Syö­mis­häi­riö­kes­kus huo­leh­tii sii­tä, että täl­lä perus­teel­la suo­ri­tet­tu käsit­te­ly on oikea­suh­teis­ta sinuun näh­den.

Kuin­ka kau­an säi­ly­täm­me tie­to­ja­si? 

Säi­ly­täm­me tie­to­ja­si niin kau­an, kuin se on tar­peen toi­min­tam­me kan­nal­ta sekä mei­tä vel­voit­ta­van lain­sää­dän­nön mukaan.  Säi­ly­ty­sa­jat vaih­te­le­vat eri käsit­te­ly­ko­ko­nai­suuk­sien kan­nal­ta.

Poti­las- ja asia­kas­re­kis­te­ri: Poti­las­tie­to­ja säi­ly­te­tään poti­las­asia­kir­ja-ase­tuk­sen mukai­ses­ti pää­sään­töi­ses­ti 12 vuot­ta hen­ki­lön kuo­le­mas­ta tai mikä­li kuo­li­na­jas­ta ei ole tie­toa, niin 120 vuot­ta hen­ki­lön syn­ty­mäs­tä. Osaa hen­ki­lö­tie­dos­ta säi­ly­te­tään lain­sää­dän­nön mukai­ses­ti 12 vuot­ta asia­kir­jan laatimisesta/tapahtumasta tai 12 vuot­ta hoi­don päät­ty­mi­ses­tä. Mui­ta hen­ki­lö­tie­to­ja kuin poti­las­tie­to­ja käsi­tel­lään asiak­kuus­suh­teen tai sopi­mus­suh­teen voi­mas­sao­loa­jan.  Asiak­kuus­suh­teen tai sopi­mus­suh­teen päät­ty­mi­sen jäl­keen tie­dot pois­te­taan kun käsit­te­lyl­le ja säi­lyt­tä­mi­sel­le ei ole enää tar­vet­ta. Tie­dot pois­te­taan eril­li­sen rekis­te­rin­pi­tä­jän mää­rit­tä­män pois­to­pro­ses­sin mukai­ses­ti

Las­ku­tus­pe­rus­tee­na käy­tet­tä­vät tie­dot säi­ly­te­tään kir­jan­pi­to­lain­sää­dän­nön edel­lyt­tä­män ajan.

Sidos­ryh­mä­re­kis­te­ri: Osa poti­lai­den hoi­toon liit­ty­vis­tä sidos­ryh­mä­tie­dois­ta lii­te­tään osak­si poti­las­re­kis­te­riä, jol­loin nii­tä kos­ke­vat poti­las­re­kis­te­rin säi­ly­ty­sa­jat. Mikä­li sidos­ryh­mä­tie­to­ja ei tar­vit­se liit­tää osak­si poti­las­re­kis­te­riä, säi­ly­täm­me sil­loin tie­to­ja toi­min­tam­me kan­nal­ta vält­tä­mät­tö­män ajan tai mei­tä vel­voit­ta­van lain­sää­dän­nön mukai­ses­ti.

Tie­to­jen luo­vut­ta­mi­nen ja siir­tä­mi­nen 

Poti­las- ja asia­kas­re­kis­te­ri: Säh­köi­set resep­tit tal­len­tu­vat Kelan resep­ti­kes­kuk­seen. Lisä­tie­toa Resep­ti­kes­kuk­ses­ta ja oikeuk­sis­ta­si Resep­ti-pal­ve­lus­sa voit lukea osoit­tees­ta https://www.kanta.fi/potilaan-oikeudet-resepti-palvelussa. Tera­piayk­si­kös­sä ter­veys­tie­dot arkis­toi­daan Kelan yllä­pi­tä­män Kan­ta-pal­ve­lui­den Poti­las­tie­don arkis­toon. Sinul­la on mah­dol­li­suus itse hal­lin­noi­da tie­to­je­si käyt­töä Oma­kan­nas­sa luo­vu­tus­lu­val­la ja kiel­loil­la. Lisä­tie­toa voit lukea osoit­tees­ta www.kanta.fi ja www.kanta.fi/fi/esitteet. Kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­si­kös­sä ter­veys­tie­dot eivät vie­lä tal­len­nu Poti­las­tie­don arkis­toon.

Tie­to­ja­si voi­daan luo­vut­taa myös suos­tu­muk­see­si tai lakiin perus­tuen. Tut­kim­me aina luo­vu­tus­pyyn­nöt tapaus­koh­tai­ses­ti ja arvioim­me täyt­ty­vät­kö luo­vu­tus­pe­rus­teet. Tie­to­ja luo­vu­te­taan vain tar­peel­li­sin osin. Luo­vu­tuk­sis­ta teh­dään asian­mu­kai­set mer­kin­nät poti­las­asia­kir­joi­hi­si. Hoi­don aika­na tie­to­ja­si voi­daan luo­vut­taa anta­ma­si suos­tu­muk­sen mukai­ses­ti mää­rit­te­le­mil­le­si lähio­mai­sil­le tai lähei­sil­le. Tie­to­ja­si voi­daan luo­vut­taa toi­seen ter­vey­den­huol­lon toi­min­tayk­sik­köön tut­ki­muk­se­si tai hoi­to­si jär­jes­tä­mi­sek­si anta­ma­si suul­li­sen tai kir­jal­li­sen suos­tu­muk­sen tai asiayh­tey­des­sä muu­ten ilme­ne­vän, poti­las­asia­kir­joi­hi­si mer­kit­tä­vän suos­tu­muk­sen mukai­ses­ti. Laki­sää­teis­ten vakuu­tus­ten osal­ta tie­to­ja­si voi­daan luo­vut­taa vakuu­tus­yh­tiöl­le tar­peel­li­sin osin lain perus­teel­la ilman suos­tu­mus­ta­si. Vapaa­eh­tois­ten vakuu­tus­ten osal­ta tar­peel­li­sia tie­to­ja voi­daan luo­vut­taa anta­ma­si suos­tu­muk­sen perus­teel­la. Tie­to­ja­si voi­daan luo­vut­taa myös viran­omai­sil­le tai yhtei­söil­le, joil­la on lakiin perus­tu­va tie­don­saan­tioi­keus. Tie­to­ja­si luo­vu­te­taan sil­loin kir­jal­li­sen ja yksi­löi­dyn pyyn­nön perus­teel­la asian vaa­ti­mas­sa muo­dos­sa ja laa­juu­des­sa. Sinun olles­sa tajut­to­ma­na tai muun ver­rat­ta­van syyn vuok­si hoi­det­ta­va­na, sinus­ta tai ter­vey­den­ti­las­ta­si voi­daan luo­vut­taa tie­toa lähio­mai­sil­le­si tai muul­le lähei­sel­le, jol­lei ole syy­tä olet­taa, että olet kiel­tä­nyt tie­to­jen luo­vu­tuk­sen. Kuo­le­man­ta­pauk­ses­sa tie­to­ja­si ei voi­da luo­vut­taa ilman lais­sa ole­vaa perus­tet­ta.

Syö­mis­häi­riö­kes­kus käyt­tää toi­min­nas­saan myös mui­ta pal­ve­lun­tar­joa­jia, jot­ka saat­ta­vat käsi­tel­lä tie­to­ja­si puo­les­tam­me. Rekis­te­rin­pi­tä­jän vas­tuu säi­lyy näis­sä tilan­teis­sa Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sel­la. Olem­me teh­neet asian­mu­kai­set sopi­muk­set pal­ve­lun­tar­joa­jien kans­sa ja siten var­mis­ta­neet hen­ki­lö­tie­to­je­si asian­mu­kai­sen käsit­te­lyn myös näis­sä tilan­teis­sa.

Käsit­te­lem­me kaik­kia poti­las­tie­to­ja ja mui­ta hen­ki­lö­tie­to­ja pää­sään­töi­ses­ti Euroo­pan unio­nin tai Euroo­pan talous­a­lu­een sisäl­lä eikä tie­to­ja siir­re­tä Euroo­pan Unio­nin tai Euroo­pan talous­a­lu­een ulko­puo­lel­le. Jos tie­to­ja käsi­tel­lään Euroo­pan unio­nin tai Euroo­pan talous­a­lu­een ulko­puo­lel­la, käy­täm­me aina EU:n komis­sion mal­li­so­pi­mus­lausek­kei­ta tai muu­ta lain­sää­dän­nön sal­li­maa tie­don­siir­to­me­ka­nis­mia.

Sidos­ryh­mä­re­kis­te­ri: Tut­kim­me aina luo­vu­tus­pyyn­nöt tapaus­koh­tai­ses­ti ja arvioim­me täyt­ty­vät­kö luo­vu­tus­pe­rus­teet.

Kuin­ka suo­jaam­me hen­ki­lö­tie­to­si? 

Suo­jaam­me tie­to­si asian­mu­kai­ses­ti tek­ni­sil­lä ja orga­ni­sa­to­ri­sil­la toi­men­pi­teil­lä. Tie­to­suo­jan ja tie­to­tur­van toteu­tu­mi­sek­si var­mis­tam­me, että kul­ku tilois­sam­me on val­vot­tua ja rajoi­tet­tua. Manu­aa­li­sia aineis­to­ja säi­ly­te­tään luki­tuis­sa tilois­sa ja luki­tuis­sa kaa­peis­sa ja niis­sä säi­ly­tet­tä­viä hen­ki­lö­tie­to­ja käsit­te­le­vät vain käsit­te­lyyn oikeu­te­tut hen­ki­löt. Säh­köi­sis­sä aineis­tois­sa käy­täm­me asian­mu­kai­sia salaus­tek­nii­koi­ta, hal­lit­tua käyt­tö­oi­keuk­sien myön­tä­mis­tä ja käy­tön val­von­taa. Työ­ase­mien päi­vi­tyk­sis­tä huo­leh­tii osaa­va ICT-hen­ki­lö. Hen­ki­lö­kun­ta on ohjeis­tet­tu tie­to­suo­jan ja tie­to­tur­van toteut­ta­mi­sen toi­min­ta­ta­poi­hin, lain­sää­dän­töön ja ris­kei­hin. Poti­las­asia­kir­jo­ja käsit­te­le­vil­lä ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­hen­ki­löil­lä on lain­mu­kai­nen salas­sa­pi­to­vel­vol­li­suus (Laki ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­hen­ki­löis­tä 559/1994, 16 § ja 17 §). Edel­ly­täm­me myös ali­hank­ki­joil­tam­me tie­to­jen asian­mu­kais­ta suo­jaa­mis­ta.

Mil­lai­sia oikeuk­sia sinul­la on rekis­te­röi­ty­nä? 

Oikeus saa­da pää­sy tie­toi­hin: Sinul­la on oikeus saa­da pyyn­nös­tä­si vah­vis­tus, käsit­te­lem­me­kö sinua kos­ke­via hen­ki­lö­tie­to­ja. Sinul­la on pää­sään­töi­ses­ti oikeus saa­da pää­sy tie­toi­hi­si ja tar­kas­taa mitä tie­to­ja olem­me sinus­ta tal­len­ta­neet. Voim­me evä­tä tämän pyyn­nön lais­sa sää­de­tyin perus­tein. Täl­lai­nen tilan­ne voi olla esi­mer­kik­si poti­laan hoi­don aika­na. Oikeut­ta­si saa­da pää­sy tie­toi­hi­si voi­daan tie­to­suo­ja­lain mukai­ses­ti evä­tä, jos tie­don anta­mi­ses­ta saat­tai­si aiheu­tua vaka­vaa vaa­raa sinun ter­vey­del­le­si tai hoi­dol­le­si tai sinun tai jon­kun muun oikeuk­sil­le. Mikä­li evääm­me sinul­ta oikeu­den saa­da pää­sy tie­toi­hi­si, annam­me sii­tä sinul­le sel­vi­tyk­sen vii­meis­tään yhden kuu­kau­den kulues­sa pyyn­nös­tä­si.

Oikeus vaa­tia tie­don oikai­se­mis­ta tai pois­ta­mis­ta: Sinul­la on oikeus pyy­tää mei­tä oikai­se­maan sinua kos­ke­va vir­heel­li­nen tie­to. Lisäk­si voit pyy­tää mei­tä pois­ta­maan jon­kin sinua kos­ke­van tie­don tai pyy­tää käsit­te­lyn rajoit­ta­mis­ta lais­sa sää­de­tyin perus­tein. Huo­maa kui­ten­kin, että jois­sa­kin tilan­teis­sa emme voi suos­tua pyyn­töö­si, sil­lä lain­sää­dän­tö saat­taa vel­voit­taa mei­tä toi­mi­maan toi­sin (esim. poti­las­asia­kir­jat). Mikä­li kiel­täy­dym­me tie­to­jen oikai­se­mi­ses­ta tai pois­tos­ta, annam­me sii­tä sinul­le sel­vi­tyk­sen vii­meis­tään yhden kuu­kau­den kulues­sa pyyn­nös­tä­si.

Oikeus rajoit­taa tie­to­jen käsit­te­lyä: Voit pyy­tää mei­tä rajoit­ta­maan sinua kos­ke­vien hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyä. Rajoit­ta­mi­soi­keus on ole­mas­sa tilan­teis­sa, jois­sa: 1.) kiis­tät hen­ki­lö­tie­to­je­si paik­kan­sa­pi­tä­vyy­den. Käsit­te­lyä rajoi­te­taan sil­loin ajak­si, jon­ka kulues­sa var­mis­tam­me tie­to­jen paik­kan­sa­pi­tä­vyy­den, 2.) käsit­te­ly on lain­vas­tais­ta, mut­ta haluat, että emme pois­ta tie­to­ja­si vaan vaa­dit nii­den käy­tön rajoit­ta­mis­ta, 3.) emme enää tar­vit­se tie­to­ja­si, mut­ta tar­vit­set nii­tä itse oikeu­del­li­sen vaa­teen laa­ti­mi­sek­si, esit­tä­mi­sek­si tai puo­lus­ta­mi­sek­si, 4.) olet käyt­tä­nyt tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen mukais­ta vas­tus­ta­mi­soi­keut­ta­si ja odo­te­taan sen rat­kai­se­mis­ta, syr­jäyt­tä­vät­kö Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen edut sinun etusi. Mikä­li evääm­me sinul­ta rajoit­ta­mi­soi­keu­te­si, annam­me sii­tä sinul­le sel­vi­tyk­sen vii­meis­tään yhden kuu­kau­den kulues­sa pyyn­nös­tä­si.

Oikeus siir­tää tie­dot jär­jes­tel­mäs­tä toi­seen: Sinul­la voi olla oikeus tie­tyis­sä tilan­teis­sa siir­tää muu­ta kuin poti­las­tie­to­ja kone­luet­ta­vas­sa muo­dos­sa esi­mer­kik­si itsel­le­si. Huo­maat­han, että vaik­ka siir­to-oikeus ei tuli­si sovel­let­ta­vak­si, sinul­la voi kui­ten­kin olla oikeus saa­da pää­sy tie­toi­hi­si ja voim­me luo­vut­taa tie­to­ja suos­tu­muk­sel­la­si toi­sel­le pal­ve­lun­tar­joa­jal­le. Siir­to-oikeu­den rajoit­ta­mi­nen ei siis pois­ta tätä oikeut­ta­si.

Oikeus vas­tus­taa tie­to­jen käsit­te­lyä: Sinul­la on jois­sa­kin tilan­teis­sa oikeus vas­tus­taa hen­ki­lö­tie­to­je­si käsit­te­lyä eli pyy­tää, että nii­tä ei käsi­tel­täi­si ollen­kaan. Sinul­la on oikeus vas­tus­taa tie­to­je­si käsit­te­lyä Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa, sil­loin kun tie­toa käsi­tel­lään yleis­tä etua kos­ke­van teh­tä­vän suo­rit­ta­mi­sek­si tai Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen tai kol­man­nen osa­puo­len oikeu­tet­tu­jen etu­jen toteut­ta­mi­sek­si. Voit vas­tus­taa hen­ki­lö­tie­to­je­si käsit­te­lyä esi­mer­kik­si, jos tie­to­ja­si käsi­tel­täi­siin suo­ra­mark­ki­noin­tia tai tie­teel­lis­tä tut­ki­mus­ta var­ten. Voim­me kiel­täy­tyä pyyn­nös­tä­si, jos voim­me osoit­taa, että käsit­te­lyyn on ole­mas­sa huo­mat­ta­van tär­keä ja perus­tel­tu syy, joka syr­jäyt­tää sinun edut, oikeu­det ja vapau­det tai jos käsit­te­ly on tar­peen oikeus­vaa­teen laa­ti­mi­sek­si, esit­tä­mi­sek­si tai puo­lus­ta­mi­sek­si. Syö­mis­häi­riö­kes­kus vas­taa pyyn­töö­si ilman aihee­ton­ta vii­väs­tys­tä enin­tään kuu­kau­den sisäl­lä pyyn­tö­si vas­taa­not­ta­mi­ses­ta.

Oikeus olla jou­tu­mat­ta auto­maat­ti­sen pää­tök­sen­teon koh­teek­si: Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa ei toteu­te­ta auto­maat­tis­ta pää­tök­sen­te­koa. Mikä­li kehit­täi­sim­me sel­lais­ta toi­min­taa, johon sisäl­tyi­si auto­maat­tis­ta pää­tök­sen­te­koa, sinul­la oli­si oikeus vaa­tia, että pää­tök­set tekee ihmi­nen.

Oikeus teh­dä vali­tus val­von­ta­vi­ran­omai­sel­le: Sinul­la on oikeus teh­dä vali­tus toi­mi­val­tai­sel­le val­von­ta­vi­ran­omai­sel­le, jos kat­sot, että emme ole nou­dat­ta­neet toi­min­taam­me sovel­tu­vaa tie­to­suo­ja­sää­te­lyä. Lisä­tie­toa vali­tuk­sen teke­mi­ses­tä voit lukea tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tun toi­mis­ton verk­ko­si­vuil­ta.

Toi­mi näin, kun haluat käyt­tää oikeuk­sia­si: Jos haluat käyt­tää oikeuk­sia­si, pyy­däm­me sinua ole­maan yhtey­des­sä tie­to­suo­ja­vas­taa­vaam­me säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seen tietosuojavastaava@syomishairiokeskus.fi. Ethän lähe­tä säh­kö­pos­tit­se arka­luon­tei­sia hen­ki­lö­tie­to­ja (kuten ter­veys­tie­to­ja), vaan käy­tä säh­kö­pos­tia vain yhtey­den muo­dos­ta­mi­seen.

Miten hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyä ohja­taan ja val­von­taan Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa? 

Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa toi­mii tie­to­suo­ja­toi­mi­kun­ta sekä nimet­ty tie­to­suo­ja­vas­taa­va. Lisäk­si Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sel­la on oma laki­asiois­ta vas­taa­va joh­ta­ja. Tie­to­suo­jan tavoit­teet on mää­ri­tel­ty tie­to­suo­ja­po­li­tii­kas­sa ja tie­to­suo­jan val­vo­mi­sek­si on laa­dit­tu oma­val­von­ta­suun­ni­tel­ma. Tie­to­suo­ja­ris­kien ana­ly­soin­tia ja vai­ku­tus­te­nar­vioin­tia teh­dään sään­nöl­li­ses­ti. Tie­to­suo­ja­vas­taa­va huo­leh­tii muun hen­ki­lös­tön kou­lu­tuk­ses­ta sekä val­voo tie­to­suo­jan toteu­tu­mis­ta ja puut­tuu havait­tui­hin poik­kea­miin.

Rekis­te­rin­pi­tä­jän tie­dot

Syö­mis­häi­riö­kes­kus ry
Mal­min kaup­pa­tie 26
00700 Hel­sin­ki
040 4115481 (pal­ve­le­va puhe­lin)
info@syomishairiokeskus.fi

Autamme alkuun

Palveleva puhelin auttaa, kun tarvitset neuvoja syömishäiriöihin liittyen.