Omenatupa-blogi

Omenatupa on Syömishäiriökeskuksen blogi, jossa Syömishäiriökeskuksen työntekijät pohtivat syömishäiriöihin sekä syömishäiriöiden hoitoon ja kuntoutukseen liittyviä aiheita. Hoitoa ja kuntoutusta tarkastellaan yleisesti, mutta myös Syömishäiriökeskuksen käytänteiden näkökulmasta. Tarkoitus on avata keskustelua, mutta myös vastata kysymyksiin, joihin Syömishäiriökeskus on usein törmännyt tai joita Syömishäiriökeskukselle usein esitetään. Olet tervetullut keskustelemaan kanssamme. Kommentoi kirjoituksia tai lähetä sähköpostia osoitteeseen jouni.kuivalainen@syomishairiokeskus.fi.

 • Läs­nä ole­va aikui­nen on maa­il­man­pe­rin­tö­koh­de

  Läs­nä ole­va aikui­nen on maa­il­man­pe­rin­tö­koh­de

  ”Äiti haloo pois!” oli yksi esi­koi­se­ni ensim­mäi­sis­tä kol­men sanan lauseis­ta. Nyt myös päi­vä­ko­ti-ikäi­nen kuo­puk­se­ni on alka­nut kut­su­maan minua pois puhe­li­me­ni tain­nut­ta­vas­ta lumouk­ses­ta: ”Kat­so minua äiti!” Ker­ran kun sela­sin somea, hän sanoi jopa ”Minul­la on sinua ikä­vä.” Tämä lause herät­ti minut toden teol­la sii­hen todel­li­suu­teen, jos­sa me tänä päi­vä­nä eläm­me. Mei­dän aikam­me lap­set ja nuo­ret ovat…

  Lue lisää

 • Ruo­ka­rau­haa etsi­mäs­sä

  Ruo­ka­rau­haa etsi­mäs­sä

  Ruo­ka ja syö­mi­nen ovat monel­la tapaa mer­ki­tyk­sel­li­siä asioi­ta elä­mäs­sä niin hyväs­sä kuin pahas­sa. Joil­la­kin suh­de ruo­kaan on yksin­ker­tai­nen ja ongel­ma­ton, mut­ta pal­jon on ihmi­siä, jot­ka kipui­le­vat eri­ta­soi­ses­ti syö­mi­sen­sä kans­sa. Yhä useam­pi vali­tet­ta­vas­ti sai­ras­tuu syö­mis­häi­ri­öön, jol­loin tulee entis­tä­kin tär­keäm­mäk­si miet­tiä mitä ja miten ruos­ta ja syö­mi­ses­tä yli­pään­sä puhu­taan. Kenen­kään ruo­kai­lua ei hel­po­ta yhtään lukui­sat tar­peet­to­mat fraa­sit…

  Lue lisää

 • Mik­si yksi­tyi­siä pal­ve­lui­ta on jär­ke­vää käyt­tää syö­mis­häi­riöi­den hoi­toon?

  Mik­si yksi­tyi­siä pal­ve­lui­ta on jär­ke­vää käyt­tää syö­mis­häi­riöi­den hoi­toon?

  Lai­toim­me ilol­la mer­kil­le, kuin­ka uudes­sa hal­li­tus­oh­jel­mas­sa mai­ni­taan, että uusi hal­li­tus halu­aa tukea hyvin­voin­tia­luei­ta lisää­mään yhteis­työ­tä yksi­tyis­ten pal­ve­lun­tar­joa­jien kans­sa. Täs­sä pii­lee vin­ha vii­saus, joka usein jää huo­maa­mat­ta yksi­tyi­siä ja jul­ki­sia pal­ve­lui­ta ver­tai­le­vis­sa kes­kus­te­luis­sa. Haluam­me täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa tuo­da esil­le muu­ta­mia kiis­tat­to­mia yksi­tyis­ten toi­mi­joi­den hyviä puo­lia, joi­ta ei ole tar­peek­si käsi­tel­ty jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa. Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa olem­me hyvin tie­toi­sia sii­tä,…

  Lue lisää

 • Buli­mia Osa 3 — Miten buli­mias­ta voi alkaa toi­pua?

  Buli­mia Osa 3 — Miten buli­mias­ta voi alkaa toi­pua?

  Blo­gi­sar­jan ensim­mäi­sis­sä osis­sa tutus­tuim­me buli­mian oirei­siin, syi­hin nii­den taus­tal­la sekä hait­toi­hin, joi­ta sai­raus aiheut­taa. Edel­li­nen kir­joi­tus päät­tyi kui­ten­kin toi­von vies­tiin: toi­pu­mi­nen on aina mah­dol­lis­ta. Mut­ta mis­tä läh­teä liik­keel­le? Var­mas­ti ihan ensim­mäi­nen ja tär­kein askel on kir­kas­taa itsel­leen, mitä muu­tok­sia halu­aa ja toi­voo sekä mikä on sel­lais­ta, mitä ei halua enää kan­taa muka­naan. Toi­pu­mi­sen tiel­lä käsit­te­lyyn…

  Lue lisää

 • Buli­mia Osa 2 – Kun lan­ka­ke­rä menee sol­muun 

  Buli­mia Osa 2 – Kun lan­ka­ke­rä menee sol­muun 

  Edel­li­ses­sä teks­tis­sä poh­dit­tiin buli­mian kehä­mäis­tä luon­net­ta sekä sai­rau­den taus­tal­la vai­kut­ta­via teki­jöi­tä. Teks­tis­sä puhut­tiin sekä ruu­miin että sydä­men näläs­tä, joi­hin vas­taa­mi­seen oire­kier­re poh­jaa. Täs­sä teks­tis­sä käym­me läpi, mitä eri­lai­sia hait­to­ja oireis­ta aiheu­tuu sekä kehol­le että mie­lel­le, ja miten sai­raus voi pit­kään jat­kues­saan hei­jas­tua myös arkeen, ihmis­suh­tei­siin ja toi­meen­tu­loon.  Mitä hait­to­ja buli­mia aiheut­taa kehol­le?  Lii­an vähäi­nen syö­mi­nen,…

  Lue lisää

 • Buli­mia Osa 1 — Sai­raus, joka ei mah­du päh­ki­nän­kuo­reen

  Buli­mia Osa 1 — Sai­raus, joka ei mah­du päh­ki­nän­kuo­reen

  Saim­me hil­jat­tain erit­täin arvok­kaan palaut­teen, jos­sa toi­vot­tiin vies­tin­tääm­me lisää sisäl­töä buli­mias­ta. Palau­te vah­vis­ti samaa havain­toa, jon­ka olem­me itse­kin teh­neet sekä omaa toi­min­taam­me kos­ke­vas­sa itse­reflek­tios­sa, että ylei­sem­min käy­dyn jul­ki­sen kes­kus­te­lun tar­kas­te­lus­sa. Syö­mis­häi­riöi­tä kos­ke­va kes­kus­te­lu ja vies­tin­tä hakeu­tu­vat yhä edel­leen hyvin usein ano­rek­sian eli lai­huus­häi­riön äärel­le. Tämä vah­vis­taa vää­rää mie­li­ku­vaa sii­tä, että ano­rek­sia oli­si syö­mis­häi­riöis­tä ylei­sin. Vaa­ral­li­nen…

  Lue lisää

 • Syö­mis­häi­riön hoi­toa sydä­mel­lä ‑mitä se oikein tar­koit­taa?

  Syö­mis­häi­riön hoi­toa sydä­mel­lä ‑mitä se oikein tar­koit­taa?

  Yli 20 vuot­ta toi­min­nas­sa olleen Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen tun­nus­lause on “Syö­mis­häi­riöi­den hoi­toa ammat­ti­tai­dol­la ja sydä­mel­lä”. Ammat­ti­tai­tom­me poh­jaa laa­ja-alai­seen tie­toon syö­mis­häi­riöi­den eri­tyis­piir­teis­tä ja pit­kään koke­muk­seen eri­las­ten syö­mis­häi­riöi­den hoi­dos­ta. Mut­ta entä sit­ten se sydän? Mitä on sydä­mel­lä hoi­ta­mi­nen ja miten se näkyy Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen arjes­sa? Tämän kysy­myk­sen poh­ti­mi­seen pyy­sin apua poti­laal­ta, iha­nal­ta ihmi­sel­tä, jota olen hoi­ta­nut useam­man vuo­den ajan sekä…

  Lue lisää

 • Mis­tä moti las­ten lii­kun­taan? Sisäl­tä vai ulkoa?

  Mis­tä moti las­ten lii­kun­taan? Sisäl­tä vai ulkoa?

  Lii­kun­nal­la ja urhei­lul­la on kiis­ta­ton vai­ku­tus hyvin­voin­tiim­me ja lii­kun­ta on par­haim­mil­laan yksi niis­tä kan­san­ter­vey­den tuki­pi­la­reis­ta, joka kan­nat­te­lee mei­tä koko elä­män läpi. Jot­ta se tuki­pi­la­ri ei alkai­si hor­jua, tulee lii­kun­nan tapah­tua mah­dol­li­sim­man myön­tei­ses­sä ja tur­val­li­ses­sa ympä­ris­tös­sä alus­ta saak­ka. Tur­val­lis­ta vuo­ro­vai­ku­tus­ta ja hyvin­voin­tia tuke­via asen­tei­ta luo­daan sekä ken­täl­lä että sen lai­dal­la.  Yhteis­kun­nal­li­ses­sa kes­kus­te­lus­sa nousee usein esiin huo­li…

  Lue lisää

 • Kesä­kun­toon! ‑Mut­ta mik­si ja mil­lä hin­nal­la?

  Kesä­kun­toon! ‑Mut­ta mik­si ja mil­lä hin­nal­la?

  Tou­ko­kuu on monil­le se aika vuo­des­ta, jol­loin lähes­ty­vä kesä ja kesä­lo­ma eivät näyt­täy­dy­kään edes­sä hää­möt­tä­vä­nä hel­po­tuk­se­na vaan dead­li­ne­na, johon men­nes­sä pitää saa­da kaik­ki kun­toon. Alku­vuo­den työ­pro­jek­tit tai kou­lues­seet pitää saa­da vie­tyä lop­puun ja työ­pöy­tä tyh­jäk­si. Lisäk­si oma keho pitäi­si saa­da tiris­tet­tyä ja pum­pat­tua Baywatch ‑kel­poi­sek­si ja sään­mu­kai­seen vaa­te­tuk­seen sopi­vak­si.  Kiris­te­tään sekä vyö­tä, että työ­tah­tia. Piden­ne­tään…

  Lue lisää

 • Urhei­lu ja syö­mis­häi­riöt ‑verk­ko­kurs­si

  Urhei­lu ja syö­mis­häi­riöt ‑verk­ko­kurs­si

  Oman Elä­män­sä Urhei­li­ja-pro­jek­ti on haas­ta­tel­lut urhei­lu­val­men­ta­jia, kysel­lyt hei­dän mie­li­pi­tei­tään ja saa­nut sel­keän näke­myk­sen sii­tä, että val­men­ta­jat halua­vat tie­toa useis­ta eri­lai­sis­ta urhei­li­jan syö­mis­häi­riö­käyt­täy­ty­mi­seen liit­ty­vis­tä tee­mois­ta. Miten häi­riin­ty­nyt­tä syö­mis­tä voi tun­nis­taa? Miten syö­mis­häi­riö ote­taan puheek­si urhei­li­jan kans­sa? Miten voin omal­la toi­min­nal­la­ni ennal­taeh­käis­tä häi­riin­ty­nyt­tä syö­mis­tä ja syö­mis­häi­riöi­tä? Miten puhua pai­nos­ta ja kehos­ta urhei­li­joil­le? Oman Elä­män­sä Urhei­li­ja-pro­jek­ti on jo…

  Lue lisää

 • Kil­tin tytön tau­ti?

  Kil­tin tytön tau­ti?

  Moni­muo­toi­nen totuus sit­keän mie­li­ku­van taka­na Osal­lis­tuin loka­kuus­sa poi­kien keho­suh­teen käsit­te­lyyn pureu­tu­van RESET- pojat ja kehot ‑hank­keen webi­naa­riin. Han­ket­ta koor­di­noi A‑klinikkasäätiö ja se toteu­te­taan yhteis­työs­sä Syö­mis­häi­riö­lii­ton ja Hel­sin­gin Poi­kien Talon kans­sa. Webi­naa­rin puheen­vuo­rot vah­vis­ti­vat monia omia käsi­tyk­siä­ni syö­mis­häi­riön esiin­ty­vyy­des­tä pojil­la ja mie­hil­lä. Puheen­vuo­rot herät­ti­vät myös pal­jon uusia aja­tuk­sia ja tar­peen kir­joit­taa auki poh­din­to­ja­ni syö­mis­häi­riön  ilme­ne­mi­ses­tä ja tun­nis­ta­mi­sen…

  Lue lisää

 • “Että söi­sit edes jotain…” ‑Miten ano­rek­sia hyö­dyn­tää van­hem­man pel­koa lap­sen menet­tä­mi­ses­tä

  “Että söi­sit edes jotain…” ‑Miten ano­rek­sia hyö­dyn­tää van­hem­man pel­koa lap­sen menet­tä­mi­ses­tä

  Poi­ka­sen ravin­non saa­mi­ses­ta huo­leh­ti­mi­nen on ohjel­moi­tu­na mei­dän luon­toom­me. Me saam­me tyy­dy­tys­tä ja rau­haa, kun näem­me miten lap­sem­me kas­vaa ja vah­vis­tuu. Jos poi­ka­sem­me lak­kaa syö­mäs­tä, meis­sä käyn­nis­tyy hätä. Kos­ka ravin­non saa­mi­nen on elä­män edel­ly­tys, syn­tyy mie­les­säm­me kau­hu­ku­va jäl­ke­läi­sen nään­ty­mi­ses­tä näl­kään. Vais­to ruok­kia poi­kas­ta ohjaa van­hem­muut­tam­me ja valin­to­jam­me jopa täs­sä yltä­kyl­läi­syy­den maa­il­mas­sa, jos­sa ruo­kaa ei tar­vit­se saa­lis­taa…

  Lue lisää