Omenatupa-blogi

Omenatupa on Syömishäiriökeskuksen blogi, jossa Syömishäiriökeskuksen työntekijät pohtivat syömishäiriöihin sekä syömishäiriöiden hoitoon ja kuntoutukseen liittyviä aiheita. Hoitoa ja kuntoutusta tarkastellaan yleisesti, mutta myös Syömishäiriökeskuksen käytänteiden näkökulmasta. Tarkoitus on avata keskustelua, mutta myös vastata kysymyksiin, joihin Syömishäiriökeskus on usein törmännyt tai joita Syömishäiriökeskukselle usein esitetään. Olet tervetullut keskustelemaan kanssamme. Kommentoi kirjoituksia tai lähetä sähköpostia osoitteeseen siiri.korpiniitty@syomishairiokeskus.fi.

 • Mikä maha!

  Mikä maha!

  Kun kelit kuu­me­ne­vat ja vaat­teet vähe­ne­vät, moni meis­tä aset­tuu pei­lin eteen ja kysyy: ”Näyt­tää­kö mun maha isol­ta täs­sä asus­sa?”. Tämä kysy­mys saat­taa eri­tyi­ses­ti askar­rut­taa sil­loin, jos oma keho on koke­nut vuo­den aika­na muu­tok­sia. Me kysym­me tätä kysy­mys­tä sik­si, kos­ka olem­me oppi­neet ajan saa­tos­sa, että mahan kokoa arvioi­daan. Jos­tain syys­tä moi­nen toi­min­ta on tun­tu­nut ihmi­sis­tä tär­keäl­tä […]

  Lue lisää

 • Some ja syö­mis­häi­riö osa 2 — Kan­nat­taa­ko ver­tail­la?

  Some ja syö­mis­häi­riö osa 2 — Kan­nat­taa­ko ver­tail­la?

  Niin kau­an kuin ihmi­siä on ollut enem­män kuin yksi, on maa­il­mas­sa ollut ver­tai­lua. Ihmi­set ver­taa­vat itse­ään ja omai­suut­taan toi­siin ihmi­siin ja hei­dän omai­suu­teen­sa tut­kail­lak­seen paik­kaan­sa lau­mas­sa. Kel­paan­ko? Olen­ko arvo­kas? Menee­kö mul­la hyvin? Arki­sim­mil­laan ver­tai­lu toi­siin voi olla ihan har­mi­ton­ta, jos­kus hyö­dyl­lis­tä­kin (muu­ten emme oli­si teh­neet sitä kaut­ta aiko­jen). Toi­sen menes­tyk­ses­tä voi esi­mer­kik­si ammen­taa itsel­leen ins­pi­raa­tio­ta. […]

  Lue lisää

 • Some ja syö­mis­häi­riö osa 1 — Mihin voi luot­taa?

  Some ja syö­mis­häi­riö osa 1 — Mihin voi luot­taa?

  Sosi­aa­li­nen media ja sii­hen liit­ty­vät ilmiöt nos­te­taan usein pää­e­päil­ty­jen aitioon, kun etsi­tään syyl­li­siä häi­riin­ty­neen syö­mi­sen ja syö­mis­häi­riöi­den lisään­ty­mi­sel­le. Vaik­ka sosi­aa­li­sen median käyt­tö ei mis­sään nimes­sä ole yksis­tään syy­pää näi­hin, saat­taa se joil­la­kin ihmi­sil­lä pahen­taa jo ole­mas­sa ole­via syö­mis­häi­riön oirei­ta sekä itse­ään kos­ke­via hai­tal­li­sia usko­muk­sia. Sosi­aa­li­nen media on todel­la uusi asia ihmis­kun­nan his­to­rias­sa emme­kä var­mas­ti vie­lä […]

  Lue lisää

 • Arvo­kas yksin­kin

  Arvo­kas yksin­kin

  Hel­mi­kuus­sa kau­pat täyt­ty­vät vaa­lean­pu­nai­sis­ta suklaa­rasiois­ta, ilma­pal­lois­ta ja nal­le­kar­huis­ta. Sosi­aa­li­sen median kuvas­tos­sa pus­sail­laan ja kilis­tel­lään. Ystä­vän­päi­väl­lä halu­taan muis­taa lähei­siä ja kat­soa maa­il­maa het­ken aikaa vaa­lean­pu­nais­ten lasien läpi. Ystä­vän­päi­vä on myös kump­pa­nil­le louk­kaan­tu­mi­sen kul­ta-aikaa ja kau­pal­lis­ten mark­ki­noi­den juh­la­päi­vä. Kai­kil­le ystä­vän­päi­vä ei kui­ten­kaan ole läm­min ja pör­röi­nen, vaan monel­le se voi myös aiheut­taa kipei­tä yksi­näi­syy­den ja arvot­to­muu­den tun­tei­ta […]

  Lue lisää

 • Lupa haa­veil­la

  Lupa haa­veil­la

  Kyky unel­moi­da on yksi ihmis­mie­len ihmeel­li­syyk­sis­tä. Kun kas­vam­me ja mie­li­ku­vi­tuk­sem­me kehit­tyy, opim­me kuvit­te­le­maan mie­les­säm­me eri­lai­sia asioi­ta, myös sel­lai­sia asioi­ta ja tapah­tu­mia, jot­ka eivät ole tot­ta ollen­kaan. Pys­tym­me kuvit­tel­maan vaik­ka balet­ti­pu­kui­sen hevo­sen, jol­la on hau­en pää. (Ja äskeis­tä lauset­ta lukies­sa­si sinä juu­ri kuvit­te­lit balet­ti­pu­kuis­ta hevos­ta, jol­la on hau­en pää.) Mie­li­ku­vi­tuk­ses­sa lähes kaik­ki on mah­dol­lis­ta. Tämän oival­let­tuam­me […]

  Lue lisää

 • Taas­ko pitää olla paras ver­sio itses­tään?

  Taas­ko pitää olla paras ver­sio itses­tään?

  Monien uusi vuo­si alkaa lupauk­sil­la suu­ris­ta elä­män­muu­tok­sis­ta. Halu­taan tul­la par­haak­si ver­siok­si itses­tään ja aja­tel­laan, että sen eteen kuu­luu­kin teh­dä uut­te­ras­ti töi­tä. Kuin­ka moni meis­tä kui­ten­kaan täy­sin tie­tää, mikä se paras ver­sio itses­tään sit­ten on? Mones­ti nämä uuden vuo­den muu­tos­ry­käi­syt kes­kit­ty­vät­kin enem­män ”pitäi­si” ‑ajat­te­luun, kuin todel­li­seen haluun.  Tavoit­tei­den aset­te­lu ja omien muu­tos­toi­vei­den tun­nis­ta­mi­nen on tie­ten­kin tär­ke­ää ja […]

  Lue lisää

 • Läs­nä ole­va aikui­nen on maa­il­man­pe­rin­tö­koh­de

  Läs­nä ole­va aikui­nen on maa­il­man­pe­rin­tö­koh­de

  ”Äiti haloo pois!” oli yksi esi­koi­se­ni ensim­mäi­sis­tä kol­men sanan lauseis­ta. Nyt myös päi­vä­ko­ti-ikäi­nen kuo­puk­se­ni on alka­nut kut­su­maan minua pois puhe­li­me­ni tain­nut­ta­vas­ta lumouk­ses­ta: ”Kat­so minua äiti!” Ker­ran kun sela­sin somea, hän sanoi jopa ”Minul­la on sinua ikä­vä.” Tämä lause herät­ti minut toden teol­la sii­hen todel­li­suu­teen, jos­sa me tänä päi­vä­nä eläm­me. Mei­dän aikam­me lap­set ja nuo­ret ovat […]

  Lue lisää

 • Ruo­ka­rau­haa etsi­mäs­sä

  Ruo­ka­rau­haa etsi­mäs­sä

  Ruo­ka ja syö­mi­nen ovat monel­la tapaa mer­ki­tyk­sel­li­siä asioi­ta elä­mäs­sä niin hyväs­sä kuin pahas­sa. Joil­la­kin suh­de ruo­kaan on yksin­ker­tai­nen ja ongel­ma­ton, mut­ta pal­jon on ihmi­siä, jot­ka kipui­le­vat eri­ta­soi­ses­ti syö­mi­sen­sä kans­sa. Yhä useam­pi vali­tet­ta­vas­ti sai­ras­tuu syö­mis­häi­ri­öön, jol­loin tulee entis­tä­kin tär­keäm­mäk­si miet­tiä mitä ja miten ruos­ta ja syö­mi­ses­tä yli­pään­sä puhu­taan. Kenen­kään ruo­kai­lua ei hel­po­ta yhtään lukui­sat tar­peet­to­mat fraa­sit […]

  Lue lisää

 • Mik­si yksi­tyi­siä pal­ve­lui­ta on jär­ke­vää käyt­tää syö­mis­häi­riöi­den hoi­toon?

  Mik­si yksi­tyi­siä pal­ve­lui­ta on jär­ke­vää käyt­tää syö­mis­häi­riöi­den hoi­toon?

  Lai­toim­me ilol­la mer­kil­le, kuin­ka uudes­sa hal­li­tus­oh­jel­mas­sa mai­ni­taan, että uusi hal­li­tus halu­aa tukea hyvin­voin­tia­luei­ta lisää­mään yhteis­työ­tä yksi­tyis­ten pal­ve­lun­tar­joa­jien kans­sa. Täs­sä pii­lee vin­ha vii­saus, joka usein jää huo­maa­mat­ta yksi­tyi­siä ja jul­ki­sia pal­ve­lui­ta ver­tai­le­vis­sa kes­kus­te­luis­sa. Haluam­me täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa tuo­da esil­le muu­ta­mia kiis­tat­to­mia yksi­tyis­ten toi­mi­joi­den hyviä puo­lia, joi­ta ei ole tar­peek­si käsi­tel­ty jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa. Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa olem­me hyvin tie­toi­sia sii­tä, […]

  Lue lisää

 • Buli­mia Osa 3 — Miten buli­mias­ta voi alkaa toi­pua?

  Buli­mia Osa 3 — Miten buli­mias­ta voi alkaa toi­pua?

  Blo­gi­sar­jan ensim­mäi­sis­sä osis­sa tutus­tuim­me buli­mian oirei­siin, syi­hin nii­den taus­tal­la sekä hait­toi­hin, joi­ta sai­raus aiheut­taa. Edel­li­nen kir­joi­tus päät­tyi kui­ten­kin toi­von vies­tiin: toi­pu­mi­nen on aina mah­dol­lis­ta. Mut­ta mis­tä läh­teä liik­keel­le? Var­mas­ti ihan ensim­mäi­nen ja tär­kein askel on kir­kas­taa itsel­leen, mitä muu­tok­sia halu­aa ja toi­voo sekä mikä on sel­lais­ta, mitä ei halua enää kan­taa muka­naan. Toi­pu­mi­sen tiel­lä käsit­te­lyyn […]

  Lue lisää

 • Buli­mia Osa 2 – Kun lan­ka­ke­rä menee sol­muun 

  Buli­mia Osa 2 – Kun lan­ka­ke­rä menee sol­muun 

  Edel­li­ses­sä teks­tis­sä poh­dit­tiin buli­mian kehä­mäis­tä luon­net­ta sekä sai­rau­den taus­tal­la vai­kut­ta­via teki­jöi­tä. Teks­tis­sä puhut­tiin sekä ruu­miin että sydä­men näläs­tä, joi­hin vas­taa­mi­seen oire­kier­re poh­jaa. Täs­sä teks­tis­sä käym­me läpi, mitä eri­lai­sia hait­to­ja oireis­ta aiheu­tuu sekä kehol­le että mie­lel­le, ja miten sai­raus voi pit­kään jat­kues­saan hei­jas­tua myös arkeen, ihmis­suh­tei­siin ja toi­meen­tu­loon.  Mitä hait­to­ja buli­mia aiheut­taa kehol­le?  Lii­an vähäi­nen syö­mi­nen, […]

  Lue lisää

 • Buli­mia Osa 1 — Sai­raus, joka ei mah­du päh­ki­nän­kuo­reen

  Buli­mia Osa 1 — Sai­raus, joka ei mah­du päh­ki­nän­kuo­reen

  Saim­me hil­jat­tain erit­täin arvok­kaan palaut­teen, jos­sa toi­vot­tiin vies­tin­tääm­me lisää sisäl­töä buli­mias­ta. Palau­te vah­vis­ti samaa havain­toa, jon­ka olem­me itse­kin teh­neet sekä omaa toi­min­taam­me kos­ke­vas­sa itse­reflek­tios­sa, että ylei­sem­min käy­dyn jul­ki­sen kes­kus­te­lun tar­kas­te­lus­sa. Syö­mis­häi­riöi­tä kos­ke­va kes­kus­te­lu ja vies­tin­tä hakeu­tu­vat yhä edel­leen hyvin usein ano­rek­sian eli lai­huus­häi­riön äärel­le. Tämä vah­vis­taa vää­rää mie­li­ku­vaa sii­tä, että ano­rek­sia oli­si syö­mis­häi­riöis­tä ylei­sin. Vaa­ral­li­nen […]

  Lue lisää