Omenatupa-blogi

Omenatupa on Syömishäiriökeskuksen blogi, jossa Syömishäiriökeskuksen työntekijät pohtivat syömishäiriöihin sekä syömishäiriöiden hoitoon ja kuntoutukseen liittyviä aiheita. Hoitoa ja kuntoutusta tarkastellaan yleisesti, mutta myös Syömishäiriökeskuksen käytänteiden näkökulmasta. Tarkoitus on avata keskustelua, mutta myös vastata kysymyksiin, joihin Syömishäiriökeskus on usein törmännyt tai joita Syömishäiriökeskukselle usein esitetään. Olet tervetullut keskustelemaan kanssamme. Kommentoi kirjoituksia tai lähetä sähköpostia osoitteeseen jouni.kuivalainen@syomishairiokeskus.fi.

 • Eväi­tä tuke­mi­sen tiel­le — Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen uusi verk­ko­kurs­si aut­taa van­hem­mat alkuun syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­neen lap­sen tuke­mi­ses­sa

  Eväi­tä tuke­mi­sen tiel­le — Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen uusi verk­ko­kurs­si aut­taa van­hem­mat alkuun syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­neen lap­sen tuke­mi­ses­sa

  Lap­sen sai­ras­tu­mi­nen syö­mis­häi­ri­öön on krii­si koko per­heel­le. Sai­raus tulee näky­väk­si van­hem­mil­le usein vas­ta sii­nä vai­hees­sa, kun oireet ovat jo pääs­seet kie­to­maan lap­sen tiuk­kaan ottee­seen­sa. Lap­sen ole­mus ja käyt­täy­ty­mi­nen muut­tu­vat sai­rau­den vai­ku­tuk­ses­ta, mikä voi saa­da van­hem­mat tun­te­maan hätää ja kein­ot­to­muut­ta. Sai­ras­tu­nut lap­si tar­vit­see syö­mis­häi­ri­öön eri­kois­tu­nut­ta hoi­toa, mut­ta toi­pu­mi­sen tie on ras­kas yksin kul­jet­ta­vak­si. Van­hem­mat ovat­kin erit­täin…

  Lue lisää

 • Urhei­li­jan syö­mis­häi­riö­oi­rei­lu, stres­si ja val­men­ta­jan roo­li

  Urhei­li­jan syö­mis­häi­riö­oi­rei­lu, stres­si ja val­men­ta­jan roo­li

  Kil­paur­hei­li­jat ja hui­pul­le täh­tää­vät urhei­li­jat aloit­ta­vat urhei­lun usein jo pie­ne­nä lap­se­na. Jos har­joit­te­lu on alus­ta asti tavoit­teel­lis­ta, saat­ta­vat har­joi­tus­mää­rät nous­ta suu­rek­si jo hyvin var­hain. Val­men­ta­ja on urhei­li­jan elä­mäs­sä tär­keä hen­ki­lö, jol­la on moni­nai­nen roo­li. Jois­sain tapauk­sis­sa val­men­ta­jan ja urhei­li­jan suh­de saat­taa kes­tää var­hai­ses­ta lap­suu­des­ta aikui­suu­teen, jol­loin suh­tees­ta kehit­tyy eri­tyi­nen ja val­men­ta­ja kul­kee urhei­li­jan rin­nal­la urhei­li­jan…

  Lue lisää

 • Tuo­rei­ta tut­ki­musuu­ti­sia Jyväs­ky­län yli­opis­tos­ta – ruo­ka­va­lion rajoit­ta­mi­nen ja syö­mis­häi­riöt ovat yhtey­des­sä vam­moi­hin nai­sur­hei­li­joil­la

  Tuo­rei­ta tut­ki­musuu­ti­sia Jyväs­ky­län yli­opis­tos­ta – ruo­ka­va­lion rajoit­ta­mi­nen ja syö­mis­häi­riöt ovat yhtey­des­sä vam­moi­hin nai­sur­hei­li­joil­la

  Tämän­ker­tai­ses­sa blo­gi­kir­joi­tuk­ses­sa käsi­tel­lään tuo­ret­ta, Jyväs­ky­län yli­opis­ton lii­kun­ta­tie­teel­li­ses­sä tie­de­kun­nas­sa teh­tyä tut­ki­mus­ta, jos­sa sel­vi­tet­tiin rajoit­tu­neen syö­mis­käyt­täy­ty­mi­sen, syö­mis­häi­riöi­den sekä kuu­kau­tis­kier­ron häi­riöi­den ylei­syyt­tä suo­ma­lai­sil­la nai­sur­hei­li­joil­la. Lisäk­si tut­kit­tiin, onko näi­den teki­jöi­den ylei­syy­des­sä ero­ja urhei­li­joi­den tason, iän tai laji­tyy­pin suh­teen tar­kas­tel­tu­na. Tut­ki­muk­ses­sa tar­kas­tel­tiin myös edel­lä mai­nit­tu­jen teki­jöi­den yhteyt­tä vam­mo­jen ilmaan­tu­mi­seen sekä vam­ma­vuo­ro­kausien luku­mää­rään vas­taus­het­keä edel­tä­vän vuo­den aika­na. Käyn seu­raa­vak­si läpi sitä,…

  Lue lisää

 • Para­ne­mi­nen ilman lähei­siä – onnis­tuu­ko se?

  Para­ne­mi­nen ilman lähei­siä – onnis­tuu­ko se?

  Syö­mis­häi­riöi­den tun­nis­ta­mis­ta ja niis­tä para­ne­mis­ta poh­dit­taes­sa lai­te­taan usein pal­jon pai­noa läheis­ten roo­lil­le. Hei­dät näh­dään aut­ta­mas­sa sai­ras­tu­nut­ta havah­tu­maan oirei­lun hai­tal­li­suu­teen, tuke­mas­sa avun hake­mi­ses­sa ja hel­pot­ta­mas­sa syö­mi­seen liit­ty­viä vai­keuk­sia. Kuin­ka tämä kaik­ki sit­ten onnis­tuu sel­lai­sel­la sai­ras­tu­neel­la, jol­la ei ole lähei­siä ihmi­siä aut­ta­mas­sa? Tämä teks­ti on saa­nut alkun­sa luki­ja­toi­vees­ta. Meil­tä toi­vot­tiin poh­din­taa sel­lai­sen hen­ki­lön sai­ras­tu­mi­ses­ta, jol­la ei ole…

  Lue lisää

 • Syö­mis­häi­riöis­tä para­ne­mi­nen – 2021 teks­tit koot­tu­na yhteen

  Syö­mis­häi­riöis­tä para­ne­mi­nen – 2021 teks­tit koot­tu­na yhteen

  Tänä vuon­na Ome­na­tu­van blo­gi­teks­tien tee­ma­na on ollut syö­mis­häi­riöis­tä para­ne­mi­nen. Olem­me hel­mi-loka­kuun 2021 aika­na jul­kais­sut yhteen­sä 13 kir­joi­tus­ta eri­lai­sis­ta näkö­kul­mis­ta para­ne­mi­seen liit­tyen. Täs­tä koos­te­teks­tis­tä löy­dät pie­net mais­tiai­set kai­kis­ta teks­teis­tä sekä suo­rat lin­kit kysei­siin kir­joi­tuk­siin. Teks­teis­sä on poh­dit­tu muun muas­sa sitä, miten para­ne­mi­nen vai­kut­taa psyyk­ki­seen voin­tiin, kehoon, kuu­kau­tis­kier­toon ja urhei­li­jansuo­ri­tus­ky­kyyn, mil­lai­sia vai­hei­ta para­ne­mi­ses­sa on ja mil­lai­sia ter­vei­tä…

  Lue lisää

 • Para­ne­mi­sen haas­tee­na autet­ta­vak­si aset­tu­mi­nen

  Para­ne­mi­sen haas­tee­na autet­ta­vak­si aset­tu­mi­nen

  Useim­mil­le meis­tä on tiuk­ka paik­ka, kun jou­dum­me aloit­te­li­jan roo­liin opet­te­le­maan uusia asioi­ta. Jou­dum­me sie­tä­mään epä­on­nis­tu­mis­ta ja sitä, että emme ole (aina­kaan heti) hyviä sii­nä mitä teem­me. Syö­mis­häi­riöis­tä para­ne­mi­ses­sa jou­tuu usein tör­mää­mään sii­hen, että muut tie­tä­vät parem­min ja jopa mää­räi­le­vät mitä saa teh­dä, miten syö­dä ja miten elää. Tämä tun­tuu hel­pos­ti itse­mää­rää­mi­soi­keu­teen puut­tu­mi­sel­ta ja sitä voi…

  Lue lisää

 • Ter­vei­tä ahdis­tuk­sen sää­te­lyn mene­tel­miä

  Ter­vei­tä ahdis­tuk­sen sää­te­lyn mene­tel­miä

  Syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­van miel­tä hal­lit­see yleen­sä ahdis­tu­nei­suus ja muu hen­ki­nen pahoin­voin­ti. Tämä on usein alka­nut jo pal­jon ennen sai­rau­den puh­kea­mis­ta. Oirei­siin tur­vau­tu­mi­sen tie­dos­ta­ma­ton tar­koi­tus onkin alun perin ollut pahan olon hel­pot­ta­mi­nen. Oirei­lu hel­pot­taa oloa, sil­lä se tuo välit­tö­män – mut­ta lyhy­tai­kai­sen – huo­jen­nuk­sen pahaan oloon. Syö­mät­tä jät­tä­mi­nen tai ahmi­mi­nen ja oksen­ta­mi­nen lau­kai­see hel­po­tuk­sen tun­teen, joka tosin…

  Lue lisää

 • Pai­non­nousun sie­tä­mi­nen lai­huus­häi­riös­tä para­ne­mi­sen aika­na

  Pai­non­nousun sie­tä­mi­nen lai­huus­häi­riös­tä para­ne­mi­sen aika­na

  Eräs mer­kit­tä­vim­mis­tä lai­huus­häi­riö­tä yllä­pi­tä­vis­tä oireis­ta on liho­mi­sen pel­ko. Sai­ras­tu­nut liit­tää tie­dos­ta­mat­taan pai­non­nousuun pelot­ta­via mie­li­ku­via epä­miel­lyt­tä­väk­si muut­tu­mi­ses­ta, mui­den hyl­kää­mäk­si jou­tu­mi­ses­ta, lais­kak­si ja saa­mat­to­mak­si muut­tu­mi­ses­ta sekä lopul­li­ses­ta yksin jää­mi­ses­tä. Nämä mie­li­ku­vat saa­vat pai­non­nousun, ruo­an ja syö­mi­sen tun­tu­maan pelot­ta­vil­ta asioil­ta, joi­den seu­rauk­se­na voi tapah­tua jotain pahaa. Tämän vuok­si sai­ras­tu­neel­la nousee usein ahdis­tus pin­taan, kun itseä pitäi­si ravi­ta, mikä…

  Lue lisää

 • Miten pysyä ter­vee­nä sai­ras­tut­ta­vaan käyt­täy­ty­mi­seen hou­kut­te­le­vas­sa ympä­ris­tös­sä?

  Miten pysyä ter­vee­nä sai­ras­tut­ta­vaan käyt­täy­ty­mi­seen hou­kut­te­le­vas­sa ympä­ris­tös­sä?

  Syö­mis­häi­riöis­tä­pa­ra­ne­mi­ses­sa tär­kein­tä on löy­tää oma roh­keus ede­tä koh­ti ter­veyt­tä. Täl­lä­po­lul­la ote­taan pal­jon aske­lia, jot­ka pelot­ta­vat ja vaa­ti­vat suur­ta kes­kit­ty­mis­tä­se­kä pon­nis­te­lua. Kan­nus­ta­va ympä­ris­tö tuo tähän tär­keäl­lä taval­la voi­maa jaa­ut­taa pysy­mään vali­tul­la tiel­lä. Toi­si­naan on kui­ten­kin tilan­tei­ta, jois­saym­pä­ris­tön toi­min­ta­ta­vat ja jopa arvot saat­ta­vat hou­ku­tel­la takai­sin sai­raut­ta­tu­ke­vien käyt­täy­ty­mis­mal­lien pariin, vaik­ka oma pää­tös paran­tua oli­si­kin josel­keäs­ti teh­ty. Haas­ta­via para­ne­mi­sym­pä­ris­tö­jä…

  Lue lisää

 • Miten urhei­li­ja palaa har­joit­te­le­maan syö­mis­häi­riös­tä toi­pues­saan?

  Miten urhei­li­ja palaa har­joit­te­le­maan syö­mis­häi­riös­tä toi­pues­saan?

  Syö­mis­häi­riöis­tä para­ne­mis­ta käsit­te­le­väs­sä jut­tusar­jas­sa poh­di­taan seu­raa­vak­si, miten urhei­li­jan kan­nat­taa pala­ta har­joi­tus­ten pariin syö­mis­häi­riöis­tä toi­pues­saan. Kuten aiem­mis­sa­kin teks­teis­sä on ker­rot­tu, para­ne­mis­pro­ses­sit ovat aina yksi­löl­li­siä, mikä pätee myös paluuseen urhei­lun pariin. Lisäk­si paluuseen vai­kut­taa oleel­li­ses­ti muun muas­sa se, kuin­ka vaka­va syö­mis­häi­riö on ollut, miten urhei­li­ja on oireil­lut ja min­kä tasoi­sen urhei­lun pariin hän palaa. Yleis­pä­te­vää, kai­kil­le sopi­vaa…

  Lue lisää

 • Mitä syö­mis­häi­riöi­den hoi­dos­sa teh­dään?

  Mitä syö­mis­häi­riöi­den hoi­dos­sa teh­dään?

  Syö­mis­häi­riöi­den hoi­to­ta­vat ja ‑käy­tän­nöt vaih­te­le­vat jon­kin ver­ran eri puo­lel­la Suo­mea ja eri yksi­köis­sä. Hoi­don yksi­tyis­koh­dat ja kes­to riip­pu­vat hoi­ta­vas­ta hen­ki­lös­tä, hoi­to­pai­kan toi­min­ta­pe­ri­aat­teis­ta, eri­kois­osaa­mi­sen tasos­ta sekä poti­laan roh­keu­des­ta ja val­miu­des­ta ottaa hoi­toa vas­taan. On kui­ten­kin muu­ta­mia perus­asioi­ta, jot­ka hyväs­sä hoi­dos­sa yleen­sä toteu­tu­vat näis­tä sei­kois­ta riip­pu­mat­ta. Hoi­toon hakeu­tu­mi­nen Syö­mis­häi­riöi­den hoi­toon tul­laan sekä omas­ta vapaas­ta tah­dos­ta että jos­kus…

  Lue lisää

 • Urhei­li­jan syö­mis­häi­riö­hoi­to – mitä tut­ki­mus­kir­jal­li­suus ker­too

  Urhei­li­jan syö­mis­häi­riö­hoi­to – mitä tut­ki­mus­kir­jal­li­suus ker­too

  Täs­sä blo­gis­sa käy­dään läpi, mitä tut­ki­mus­kir­jal­li­suus ker­too urhei­li­joi­den syö­mis­häi­riö­hoi­dos­ta ja mie­ti­tään, mil­lai­sia estei­tä hyväl­lä hoi­dol­la voi olla. Kir­joit­ta­ja ei itse ole syö­mis­häi­riö­hoi­don toteut­ta­ja, pikem­min­kin hän tar­kas­te­lee asi­aa lii­kun­ta­lää­ke­tie­tei­li­jän ja urhei­lu­val­men­ta­jan sil­mä­la­seil­la. Tut­ki­mus­kir­jal­li­suu­des­sa urhei­li­jat tuo­daan esiin eri­tyi­se­nä ryh­mä­nä, jol­la on eri­tyi­set tar­peet. Näi­den eri­tyis­tar­pei­den ymmär­tä­mi­ses­sä on tär­ke­ää kat­soa esiin­ty­vyys­lu­ku­jen ja ris­ki­te­ki­jä­luet­te­loi­den taak­se. Tari­nat syö­mis­häi­riön taus­tal­la ovat…

  Lue lisää