Omenatupa-blogi

Omenatupa on Syömishäiriökeskuksen blogi, jossa Syömishäiriökeskuksen työntekijät pohtivat syömishäiriöihin sekä syömishäiriöiden hoitoon ja kuntoutukseen liittyviä aiheita. Hoitoa ja kuntoutusta tarkastellaan yleisesti, mutta myös Syömishäiriökeskuksen käytänteiden näkökulmasta. Tarkoitus on avata keskustelua, mutta myös vastata kysymyksiin, joihin Syömishäiriökeskus on usein törmännyt tai joita Syömishäiriökeskukselle usein esitetään. Olet tervetullut keskustelemaan kanssamme. Kommentoi kirjoituksia tai lähetä sähköpostia osoitteeseen siiri.korpiniitty@syomishairiokeskus.fi.

 • Mis­tä moti las­ten lii­kun­taan? Sisäl­tä vai ulkoa?

  Mis­tä moti las­ten lii­kun­taan? Sisäl­tä vai ulkoa?

  Lii­kun­nal­la ja urhei­lul­la on kiis­ta­ton vai­ku­tus hyvin­voin­tiim­me ja lii­kun­ta on par­haim­mil­laan yksi niis­tä kan­san­ter­vey­den tuki­pi­la­reis­ta, joka kan­nat­te­lee mei­tä koko elä­män läpi. Jot­ta se tuki­pi­la­ri ei alkai­si hor­jua, tulee lii­kun­nan tapah­tua mah­dol­li­sim­man myön­tei­ses­sä ja tur­val­li­ses­sa ympä­ris­tös­sä alus­ta saak­ka. Tur­val­lis­ta vuo­ro­vai­ku­tus­ta ja hyvin­voin­tia tuke­via asen­tei­ta luo­daan sekä ken­täl­lä että sen lai­dal­la.  Yhteis­kun­nal­li­ses­sa kes­kus­te­lus­sa nousee usein esiin huo­li…

  Lue lisää

 • Kesä­kun­toon! ‑Mut­ta mik­si ja mil­lä hin­nal­la?

  Kesä­kun­toon! ‑Mut­ta mik­si ja mil­lä hin­nal­la?

  Tou­ko­kuu on monil­le se aika vuo­des­ta, jol­loin lähes­ty­vä kesä ja kesä­lo­ma eivät näyt­täy­dy­kään edes­sä hää­möt­tä­vä­nä hel­po­tuk­se­na vaan dead­li­ne­na, johon men­nes­sä pitää saa­da kaik­ki kun­toon. Alku­vuo­den työ­pro­jek­tit tai kou­lues­seet pitää saa­da vie­tyä lop­puun ja työ­pöy­tä tyh­jäk­si. Lisäk­si oma keho pitäi­si saa­da tiris­tet­tyä ja pum­pat­tua Baywatch ‑kel­poi­sek­si ja sään­mu­kai­seen vaa­te­tuk­seen sopi­vak­si.  Kiris­te­tään sekä vyö­tä, että työ­tah­tia. Piden­ne­tään…

  Lue lisää

 • Urhei­lu ja syö­mis­häi­riöt ‑verk­ko­kurs­si

  Urhei­lu ja syö­mis­häi­riöt ‑verk­ko­kurs­si

  Oman Elä­män­sä Urhei­li­ja-pro­jek­ti on haas­ta­tel­lut urhei­lu­val­men­ta­jia, kysel­lyt hei­dän mie­li­pi­tei­tään ja saa­nut sel­keän näke­myk­sen sii­tä, että val­men­ta­jat halua­vat tie­toa useis­ta eri­lai­sis­ta urhei­li­jan syö­mis­häi­riö­käyt­täy­ty­mi­seen liit­ty­vis­tä tee­mois­ta. Miten häi­riin­ty­nyt­tä syö­mis­tä voi tun­nis­taa? Miten syö­mis­häi­riö ote­taan puheek­si urhei­li­jan kans­sa? Miten voin omal­la toi­min­nal­la­ni ennal­taeh­käis­tä häi­riin­ty­nyt­tä syö­mis­tä ja syö­mis­häi­riöi­tä? Miten puhua pai­nos­ta ja kehos­ta urhei­li­joil­le? Oman Elä­män­sä Urhei­li­ja-pro­jek­ti on jo…

  Lue lisää

 • Kil­tin tytön tau­ti?

  Kil­tin tytön tau­ti?

  Moni­muo­toi­nen totuus sit­keän mie­li­ku­van taka­na Osal­lis­tuin loka­kuus­sa poi­kien keho­suh­teen käsit­te­lyyn pureu­tu­van RESET- pojat ja kehot ‑hank­keen webi­naa­riin. Han­ket­ta koor­di­noi A‑klinikkasäätiö ja se toteu­te­taan yhteis­työs­sä Syö­mis­häi­riö­lii­ton ja Hel­sin­gin Poi­kien Talon kans­sa. Webi­naa­rin puheen­vuo­rot vah­vis­ti­vat monia omia käsi­tyk­siä­ni syö­mis­häi­riön esiin­ty­vyy­des­tä pojil­la ja mie­hil­lä. Puheen­vuo­rot herät­ti­vät myös pal­jon uusia aja­tuk­sia ja tar­peen kir­joit­taa auki poh­din­to­ja­ni syö­mis­häi­riön  ilme­ne­mi­ses­tä ja tun­nis­ta­mi­sen…

  Lue lisää

 • “Että söi­sit edes jotain…” ‑Miten ano­rek­sia hyö­dyn­tää van­hem­man pel­koa lap­sen menet­tä­mi­ses­tä

  “Että söi­sit edes jotain…” ‑Miten ano­rek­sia hyö­dyn­tää van­hem­man pel­koa lap­sen menet­tä­mi­ses­tä

  Poi­ka­sen ravin­non saa­mi­ses­ta huo­leh­ti­mi­nen on ohjel­moi­tu­na mei­dän luon­toom­me. Me saam­me tyy­dy­tys­tä ja rau­haa, kun näem­me miten lap­sem­me kas­vaa ja vah­vis­tuu. Jos poi­ka­sem­me lak­kaa syö­mäs­tä, meis­sä käyn­nis­tyy hätä. Kos­ka ravin­non saa­mi­nen on elä­män edel­ly­tys, syn­tyy mie­les­säm­me kau­hu­ku­va jäl­ke­läi­sen nään­ty­mi­ses­tä näl­kään. Vais­to ruok­kia poi­kas­ta ohjaa van­hem­muut­tam­me ja valin­to­jam­me jopa täs­sä yltä­kyl­läi­syy­den maa­il­mas­sa, jos­sa ruo­kaa ei tar­vit­se saa­lis­taa…

  Lue lisää

 • Eväi­tä tuke­mi­sen tiel­le — Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen uusi verk­ko­kurs­si aut­taa van­hem­mat alkuun syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­neen lap­sen tuke­mi­ses­sa

  Eväi­tä tuke­mi­sen tiel­le — Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen uusi verk­ko­kurs­si aut­taa van­hem­mat alkuun syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­neen lap­sen tuke­mi­ses­sa

  Lap­sen sai­ras­tu­mi­nen syö­mis­häi­ri­öön on krii­si koko per­heel­le. Sai­raus tulee näky­väk­si van­hem­mil­le usein vas­ta sii­nä vai­hees­sa, kun oireet ovat jo pääs­seet kie­to­maan lap­sen tiuk­kaan ottee­seen­sa. Lap­sen ole­mus ja käyt­täy­ty­mi­nen muut­tu­vat sai­rau­den vai­ku­tuk­ses­ta, mikä voi saa­da van­hem­mat tun­te­maan hätää ja kein­ot­to­muut­ta. Sai­ras­tu­nut lap­si tar­vit­see syö­mis­häi­ri­öön eri­kois­tu­nut­ta hoi­toa, mut­ta toi­pu­mi­sen tie on ras­kas yksin kul­jet­ta­vak­si. Van­hem­mat ovat­kin erit­täin…

  Lue lisää

 • Urhei­li­jan syö­mis­häi­riö­oi­rei­lu, stres­si ja val­men­ta­jan roo­li

  Urhei­li­jan syö­mis­häi­riö­oi­rei­lu, stres­si ja val­men­ta­jan roo­li

  Kil­paur­hei­li­jat ja hui­pul­le täh­tää­vät urhei­li­jat aloit­ta­vat urhei­lun usein jo pie­ne­nä lap­se­na. Jos har­joit­te­lu on alus­ta asti tavoit­teel­lis­ta, saat­ta­vat har­joi­tus­mää­rät nous­ta suu­rek­si jo hyvin var­hain. Val­men­ta­ja on urhei­li­jan elä­mäs­sä tär­keä hen­ki­lö, jol­la on moni­nai­nen roo­li. Jois­sain tapauk­sis­sa val­men­ta­jan ja urhei­li­jan suh­de saat­taa kes­tää var­hai­ses­ta lap­suu­des­ta aikui­suu­teen, jol­loin suh­tees­ta kehit­tyy eri­tyi­nen ja val­men­ta­ja kul­kee urhei­li­jan rin­nal­la urhei­li­jan…

  Lue lisää

 • Tuo­rei­ta tut­ki­musuu­ti­sia Jyväs­ky­län yli­opis­tos­ta – ruo­ka­va­lion rajoit­ta­mi­nen ja syö­mis­häi­riöt ovat yhtey­des­sä vam­moi­hin nai­sur­hei­li­joil­la

  Tuo­rei­ta tut­ki­musuu­ti­sia Jyväs­ky­län yli­opis­tos­ta – ruo­ka­va­lion rajoit­ta­mi­nen ja syö­mis­häi­riöt ovat yhtey­des­sä vam­moi­hin nai­sur­hei­li­joil­la

  Tämän­ker­tai­ses­sa blo­gi­kir­joi­tuk­ses­sa käsi­tel­lään tuo­ret­ta, Jyväs­ky­län yli­opis­ton lii­kun­ta­tie­teel­li­ses­sä tie­de­kun­nas­sa teh­tyä tut­ki­mus­ta, jos­sa sel­vi­tet­tiin rajoit­tu­neen syö­mis­käyt­täy­ty­mi­sen, syö­mis­häi­riöi­den sekä kuu­kau­tis­kier­ron häi­riöi­den ylei­syyt­tä suo­ma­lai­sil­la nai­sur­hei­li­joil­la. Lisäk­si tut­kit­tiin, onko näi­den teki­jöi­den ylei­syy­des­sä ero­ja urhei­li­joi­den tason, iän tai laji­tyy­pin suh­teen tar­kas­tel­tu­na. Tut­ki­muk­ses­sa tar­kas­tel­tiin myös edel­lä mai­nit­tu­jen teki­jöi­den yhteyt­tä vam­mo­jen ilmaan­tu­mi­seen sekä vam­ma­vuo­ro­kausien luku­mää­rään vas­taus­het­keä edel­tä­vän vuo­den aika­na. Käyn seu­raa­vak­si läpi sitä,…

  Lue lisää

 • Para­ne­mi­nen ilman lähei­siä – onnis­tuu­ko se?

  Para­ne­mi­nen ilman lähei­siä – onnis­tuu­ko se?

  Syö­mis­häi­riöi­den tun­nis­ta­mis­ta ja niis­tä para­ne­mis­ta poh­dit­taes­sa lai­te­taan usein pal­jon pai­noa läheis­ten roo­lil­le. Hei­dät näh­dään aut­ta­mas­sa sai­ras­tu­nut­ta havah­tu­maan oirei­lun hai­tal­li­suu­teen, tuke­mas­sa avun hake­mi­ses­sa ja hel­pot­ta­mas­sa syö­mi­seen liit­ty­viä vai­keuk­sia. Kuin­ka tämä kaik­ki sit­ten onnis­tuu sel­lai­sel­la sai­ras­tu­neel­la, jol­la ei ole lähei­siä ihmi­siä aut­ta­mas­sa? Tämä teks­ti on saa­nut alkun­sa luki­ja­toi­vees­ta. Meil­tä toi­vot­tiin poh­din­taa sel­lai­sen hen­ki­lön sai­ras­tu­mi­ses­ta, jol­la ei ole…

  Lue lisää

 • Syö­mis­häi­riöis­tä para­ne­mi­nen – 2021 teks­tit koot­tu­na yhteen

  Syö­mis­häi­riöis­tä para­ne­mi­nen – 2021 teks­tit koot­tu­na yhteen

  Tänä vuon­na Ome­na­tu­van blo­gi­teks­tien tee­ma­na on ollut syö­mis­häi­riöis­tä para­ne­mi­nen. Olem­me hel­mi-loka­kuun 2021 aika­na jul­kais­sut yhteen­sä 13 kir­joi­tus­ta eri­lai­sis­ta näkö­kul­mis­ta para­ne­mi­seen liit­tyen. Täs­tä koos­te­teks­tis­tä löy­dät pie­net mais­tiai­set kai­kis­ta teks­teis­tä sekä suo­rat lin­kit kysei­siin kir­joi­tuk­siin. Teks­teis­sä on poh­dit­tu muun muas­sa sitä, miten para­ne­mi­nen vai­kut­taa psyyk­ki­seen voin­tiin, kehoon, kuu­kau­tis­kier­toon ja urhei­li­jansuo­ri­tus­ky­kyyn, mil­lai­sia vai­hei­ta para­ne­mi­ses­sa on ja mil­lai­sia ter­vei­tä…

  Lue lisää

 • Para­ne­mi­sen haas­tee­na autet­ta­vak­si aset­tu­mi­nen

  Para­ne­mi­sen haas­tee­na autet­ta­vak­si aset­tu­mi­nen

  Useim­mil­le meis­tä on tiuk­ka paik­ka, kun jou­dum­me aloit­te­li­jan roo­liin opet­te­le­maan uusia asioi­ta. Jou­dum­me sie­tä­mään epä­on­nis­tu­mis­ta ja sitä, että emme ole (aina­kaan heti) hyviä sii­nä mitä teem­me. Syö­mis­häi­riöis­tä para­ne­mi­ses­sa jou­tuu usein tör­mää­mään sii­hen, että muut tie­tä­vät parem­min ja jopa mää­räi­le­vät mitä saa teh­dä, miten syö­dä ja miten elää. Tämä tun­tuu hel­pos­ti itse­mää­rää­mi­soi­keu­teen puut­tu­mi­sel­ta ja sitä voi…

  Lue lisää

 • Ter­vei­tä ahdis­tuk­sen sää­te­lyn mene­tel­miä

  Ter­vei­tä ahdis­tuk­sen sää­te­lyn mene­tel­miä

  Syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­van miel­tä hal­lit­see yleen­sä ahdis­tu­nei­suus ja muu hen­ki­nen pahoin­voin­ti. Tämä on usein alka­nut jo pal­jon ennen sai­rau­den puh­kea­mis­ta. Oirei­siin tur­vau­tu­mi­sen tie­dos­ta­ma­ton tar­koi­tus onkin alun perin ollut pahan olon hel­pot­ta­mi­nen. Oirei­lu hel­pot­taa oloa, sil­lä se tuo välit­tö­män – mut­ta lyhy­tai­kai­sen – huo­jen­nuk­sen pahaan oloon. Syö­mät­tä jät­tä­mi­nen tai ahmi­mi­nen ja oksen­ta­mi­nen lau­kai­see hel­po­tuk­sen tun­teen, joka tosin…

  Lue lisää