Lai­huus­häi­riö eli ano­rek­sia ner­vo­sa

Ano­rek­sia

Ano­rexia ner­vo­saa eli lai­huus­häi­riö­tä sai­ras­ta­va vält­te­lee ruo­kaa, rajoit­taa ruo­ka­mää­riä tai syö vain tiet­ty­jä ruo­ka-ainei­ta. Hän saat­taa pun­ni­ta itse­ään tiheäs­ti tai toi­saal­ta väl­tel­lä vaa­kaa koko­naan. Vaik­ka hän on vaka­vas­ti ali­pai­noi­nen, hän saat­taa tun­tea itsen­sä liha­vak­si. Hän saat­taa liik­kua pakon­omai­ses­ti ja tun­tee ansait­se­van­sa ruo­kaa vain, jos on liik­ku­nut tar­peek­si. 

Lai­huus­häi­riö jae­taan kah­teen pää­tyyp­piin: restrik­tii­vi­seen eli paas­toa­vaan, ruo­as­ta pidät­täy­ty­vään ano­rek­si­aan ja buli­mi­seen ano­rek­si­aan. Buli­mi­ses­sa ano­rek­sias­sa syö­mi­sen sään­nös­te­ly saat­taa mur­tua ajoit­tai­siin ahmin­toi­hin eli hal­lit­se­mat­to­mal­ta tun­tu­vaan syö­mi­seen. Yli­lyön­neil­tä tun­tu­neet syö­mi­set pyri­tään sit­ten kor­jaa­maan esi­mer­kik­si oksen­ta­mal­la. Taval­li­sin­ta kui­ten­kin on, että samoil­la ihmi­sil­lä on monen­lai­sia oirei­ta ja että oirei­lu muut­tuu ajan myö­tä. 

Lai­huus­häi­riöl­le tyy­pil­li­nen oirei­lu ei vält­tä­mät­tä tar­koi­ta lai­huut­ta ja pai­non­las­kua, eikä pai­no yksis­tään ker­ro sai­rau­den vaka­vuusas­tees­ta. Ano­rek­si­aa sai­ras­ta­va voi siis olla myös nor­maa­li- tai lii­ka­pai­noi­nen. 

Min­kä­lai­sia ovat ano­rek­sian oireet? 

Autamme alkuun

Palveleva puhelin auttaa, kun tarvitset neuvoja syömishäiriöihin liittyen.