Epä­tyy­pil­li­nen syö­mis­häi­riö

Epä­tyy­pil­li­nen syö­mis­häi­riö, mää­rit­tä­mä­tön syö­mis­häi­riö, EDNOS (Eating Disor­der Not Otherwi­se Speci­fied) tai OSFED (Other Speci­fied Fee­ding or Eating Disor­der) on nimel­tään har­haan­joh­ta­va, sil­lä kysees­sä on kai­kis­ta tyy­pil­li­sin ja ylei­sin syö­mis­häi­riö. 

Suu­rin osa syö­mis­häi­riöi­tä sai­ras­ta­vis­ta ei täy­tä kaik­kia lai­huus­häi­riön, ahmi­mis­häi­riön tai muun mää­ri­tel­lyn syö­mis­häi­riön diag­nos­ti­sia kri­tee­re­jä, jol­loin diag­noo­si­na voi olla epä­tyy­pil­li­nen syö­mis­häi­riö. Hen­ki­löl­lä voi esi­mer­kik­si olla lai­huus­häi­riön oireet, mut­ta hänen pai­non­sa ei ole las­ke­nut niin pal­jon, että lai­huus­häi­riön diag­noo­sin voi­si aset­taa. Toi­saal­ta hen­ki­lö voi olla ajau­tu­nut ahmi­mi­sen ja anka­ran pak­ko­lii­kun­nan kier­tee­seen, mut­ta oirei­ta on har­vem­min kuin ahmi­mis­häi­riön diag­noo­si edel­lyt­tää.

Epä­tyy­pil­li­sen syö­mis­häi­riön oirei­ta voi­vat olla muun muas­sa syö­mis­käyt­täy­ty­mi­sen vaih­te­lut paas­toa­mi­sen, ahmi­mi­sen ja nor­maa­lin syö­mi­sen välil­lä, pai­non vaih­te­lut, ruo­an ja oman ulko­muo­don jat­ku­va ajat­te­le­mi­nen ja häi­riin­ty­nyt suh­de ruo­kaan. Epä­tyy­pil­lis­tä syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­van tilan­ne on yleen­sä yhtä han­ka­la kuin lai­huus­häi­riö­tä tai ahmi­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­van tilan­ne ja aiheut­taa elä­mäl­le samal­la taval­la vaka­vaa fyy­sis­tä, psyyk­kis­tä ja sosi­aa­lis­ta hait­taa. Epä­tyy­pil­li­nen syö­mis­häi­riö ei siis ole hel­pom­pi sai­raus tai kevyem­min hoi­det­ta­vis­sa kuin diag­nos­ti­set kri­tee­rit täyt­tä­vät syö­mis­häi­riöt. Hoi­to suun­ni­tel­laan aina yksi­löl­li­ses­ti oire­ku­van mukaan.  

Autamme alkuun

Palveleva puhelin auttaa, kun tarvitset neuvoja syömishäiriöihin liittyen.