Epä­tyy­pil­li­nen syö­mis­häi­riö

Epä­tyy­pil­li­nen syö­mis­häi­riö on nimel­tään hie­man har­haan­joh­ta­va, sil­lä kysees­sä on kai­kis­ta ylei­sin syö­mis­häi­riö. Suu­rin osa syö­mis­häi­riöi­tä sai­ras­ta­vis­ta ei täy­tä kaik­kia lai­huus­häi­riön, ahmi­mis­häi­riön tai muun mää­ri­tel­lyn syö­mis­häi­riön diag­nos­ti­sia kri­tee­re­jä, jol­loin he voi­vat saa­da diag­noo­sik­sik­seen epä­tyy­pil­li­sen syö­mis­häi­riön. Hen­ki­lö voi esi­mer­kik­si sai­ras­taa lai­huus­häi­riön oire­ku­van mukais­ta syö­mis­häi­riön muo­toa, mut­ta hänen pai­non­sa ei ole las­ke­nut niin pal­jon, että lai­huus­häi­riön diag­noo­sin voi­si aset­taa. Toi­saal­ta hen­ki­lö voi kär­siä ahmi­mis­häi­riöl­le tyy­pil­li­ses­tä ahmi­mi­sen ja oksen­ta­mi­sen kier­tees­tä, mut­ta oirei­ta ilme­nee har­vem­min tai kier­re ei kes­tä niin pit­kään, kuin ahmi­mis­häi­riön diag­noo­si edel­lyt­tää.

Ylei­ses­ti epä­tyy­pil­li­sen syö­mis­häi­riön oirei­ta voi­vat olla muun muas­sa ruu­an jat­ku­va ajat­te­le­mi­nen, syö­mi­seen ja ruo­kai­luun liit­ty­vien tun­tei­den häi­riin­ty­mi­nen sekä syö­mis­käyt­täy­ty­mi­sen vaih­te­lut paas­toa­mi­sen, ahmi­mi­sen ja nor­maa­lin syö­mi­sen välil­lä. Epä­tyy­pil­lis­tä syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­van tilan­ne voi kui­ten­kin olla yhtä han­ka­la kuin lai­huus­häi­riö­tä tai ahmi­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­van tilan­ne ja se voi aiheut­taa elä­mäl­lä samal­la taval­la vaka­vaa hait­taa. Diag­noo­sis­ta epä­tyy­pil­li­nen syö­mis­häi­riö ei siis voi vetää sel­lais­ta joh­to­pää­tös­tä, että sai­raus oli­si hel­pom­pi tai kevyem­pi hoi­don muo­to oli­si aina riit­tä­vä. Hoi­to on aina suun­ni­tel­ta­va yksi­löl­li­ses­ti oire­ku­va huo­mioi­den. Usein epä­tyy­pil­li­siä syö­mis­häi­riöi­tä tulee hoi­taa samoin peri­aat­tein kuin mui­ta­kin syö­mis­häi­riöi­tä.

Autamme alkuun

Palveleva puhelin auttaa, kun tarvitset neuvoja syömishäiriöihin liittyen.