Ajan­koh­tais­ta

Iha­na Jul­ma Urhei­lu — ver­tais­tu­kea urhei­li­jal­ta urhei­li­jal­le

Jul­kai­sim­me 1.11.23 aivan uuden­lai­sen verk­ko­kurs­sin häi­riin­ty­nees­tä syö­mis­käyt­täy­ty­mi­ses­tä kär­si­vil­le urhei­li­joil­le. Kurs­sin teki­jä ja men­to­ri on Lau­ra, ylei­sur­hei­li­ja ja vii­mei­sen vuo­den lii­kun­na­noh­jaa­ja opis­ke­li­ja, joka halu­aa jakaa oman koke­muk­sen­sa häi­riin­ty­nees­tä syö­mi­ses­tä sinun kans­sa­si. “Syön näin tar­kas­ti, kos­ka olen urhei­li­ja.” Urhei­lu­maa­il­mas­sa syö­mis­häi­riö saat­taa pii­lou­tua tai pii­lo­te­taan her­käs­ti urhei­­li­­ja-kor­­tin taak­se ja sitä voi olla vai­kea havai­ta. Urhei­li­joi­den syö­mis­häi­riöt ovat usein…

Lue lisää

Käyn­tien mak­sa­mi­nen verk­ko­kau­pas­sa

Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen Tera­piayk­si­kön vas­taan­ot­to­käyn­tien ja verk­ko­kurs­sien mak­sa­mi­nen siir­tyy las­ku­tuk­ses­ta verk­ko­kaup­paan.  Verk­ko­kau­pas­sa ei voi teh­dä ajan­va­rauk­sia vaan pel­käs­tään mak­saa pal­ve­le­vas­sa puhe­li­mes­sa tai oman työn­te­ki­jän kans­sa etu­kä­teen sovit­tu vas­taan­ot­toai­ka. Mak­su suo­ri­te­taan verk­ko­kau­pas­sa ennen sovit­tua vas­taan­ot­toai­kaa tai vii­meis­tään vas­taan­ot­to­käyn­nin yhtey­des­sä.  Voit mak­saa verk­ko­kau­pas­sa useam­man etu­kä­teen vara­tun vas­taan­ot­to­käyn­nin mak­sut yhdel­lä ker­taa. Vas­taan­ot­to­käyn­tien las­kut­ta­mi­nen jäl­ki­kä­teen on edel­leen mah­dol­lis­ta poik­keus­ta­pauk­sis­sa ja asias­ta…

Lue lisää

Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen sivus­to­uu­dis­tus

Olem­me uudis­ta­neet sivus­tom­me mar­ras­kuus­sa 2023. Sisäl­löt ovat vie­lä hie­man kes­ken, esi­mer­kik­si tie­to­si­vu­jen ja ruot­sin­kie­lis­ten sisäl­tö­jen osal­ta. Kuu­lem­me mie­lel­lään mitä miel­tä sinä olet uusis­ta sivuis­tam­me. Anna palau­tet­ta!

Lue lisää

Autamme alkuun

Palveleva puhelin auttaa, kun tarvitset neuvoja syömishäiriöihin liittyen.