Ajan­koh­tais­ta

Tera­piayk­sik­kö muut­taa

Tera­piayk­sik­köm­me muut­taa pois Mal­min­kaa­rel­ta pe 12.4.2024. Ma 15.4.2024 alkaen kaik­ki toi­min­tam­me tapah­tuu Hel­sin­gin Mal­mil­la osoit­teis­sa Mal­min kaup­pa­tie 26 ja Pii­li­ku­ja 2. Var­mis­tat­han vas­taan­ot­toai­kaa vara­tes­sa­si tie­don, kum­mas­sa toi­mi­pis­tees­sä tapaa­mi­se­si on. Toi­mi­pis­teet sijait­se­vat samas­sa kort­te­lis­sa, lyhyen käve­ly­mat­kan pääs­sä toi­sis­taan. Osoit­tees­sa Mal­min kaup­pa­tie 26 toi­mii myös Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen kun­tou­tus ‑ja hoi­to­yk­sik­kö. Kart­ta­nä­ky­mä löy­tyy yhteys­­tie­­to-sivul­­ta. Lisä­tie­toa vas­taan­ot­to­si sijain­nis­ta saat omal­ta…

Lue lisää

Uusi poti­las­asia­vas­taa­va

Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen uute­na poti­las­asia­vas­taa­va­na toi­mii 17.2 alkaen Ete­­län-SYLI ry:n vas­taa­va toi­min­na­noh­jaa­ja Eva Roos. Poti­las­asia­vas­taa­va ei ole työ­suh­tees­sa Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­seen, vaan kysees­sä on vapaa­eh­toi­nen luot­ta­mus­toi­mi. Näin ollen hän voi toi­mia teh­tä­väs­sä sen edel­lyt­tä­mäl­lä puo­lu­eet­to­muu­del­la. Poti­las­asia­vas­taa­van laki­sää­tei­set teh­tä­vät on neu­voa ja antaa tie­toa poti­laan ase­mas­ta ja oikeuk­sis­ta. Poti­las­asia­vas­taa­va toi­mii poti­laan oikeuk­sien edis­tä­mi­sek­si ja toteut­ta­mi­sek­si. Olles­saan tyy­ty­mä­tön saa­man­sa hoi­toon tai…

Lue lisää

Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen hin­to­jen päi­vi­tys

Joi­den­kin pal­ve­lu­jem­me hin­to­ja koro­te­taan 1.2.2024 ylei­sen kus­tan­nus­ta­son nousun vuok­si. Uudet hin­nat sai­­raan­­hoi­­ta­­ja- ja fysio­te­ra­pia­käyn­nil­le ovat: 45 min – 95 € 90 min – 190 € Ravit­se­mus­te­ra­pia: 45 min – 95 € 60 min — 125 € 90 min – 190 €

Lue lisää

Iha­na Jul­ma Urhei­lu — ver­tais­tu­kea urhei­li­jal­ta urhei­li­jal­le

Jul­kai­sim­me 1.11.23 aivan uuden­lai­sen verk­ko­kurs­sin häi­riin­ty­nees­tä syö­mis­käyt­täy­ty­mi­ses­tä kär­si­vil­le urhei­li­joil­le. Kurs­sin teki­jä ja men­to­ri on Lau­ra, ylei­sur­hei­li­ja ja vii­mei­sen vuo­den lii­kun­na­noh­jaa­ja opis­ke­li­ja, joka halu­aa jakaa oman koke­muk­sen­sa häi­riin­ty­nees­tä syö­mi­ses­tä sinun kans­sa­si. “Syön näin tar­kas­ti, kos­ka olen urhei­li­ja.” Urhei­lu­maa­il­mas­sa syö­mis­häi­riö saat­taa pii­lou­tua tai pii­lo­te­taan her­käs­ti urhei­­li­­ja-kor­­tin taak­se ja sitä voi olla vai­kea havai­ta. Urhei­li­joi­den syö­mis­häi­riöt ovat usein…

Lue lisää

Käyn­tien mak­sa­mi­nen verk­ko­kau­pas­sa

Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen Tera­piayk­si­kön vas­taan­ot­to­käyn­tien ja verk­ko­kurs­sien mak­sa­mi­nen siir­tyy las­ku­tuk­ses­ta verk­ko­kaup­paan.  Verk­ko­kau­pas­sa ei voi teh­dä ajan­va­rauk­sia vaan pel­käs­tään mak­saa pal­ve­le­vas­sa puhe­li­mes­sa tai oman työn­te­ki­jän kans­sa etu­kä­teen sovit­tu vas­taan­ot­toai­ka. Mak­su suo­ri­te­taan verk­ko­kau­pas­sa ennen sovit­tua vas­taan­ot­toai­kaa tai vii­meis­tään vas­taan­ot­to­käyn­nin yhtey­des­sä.  Voit mak­saa verk­ko­kau­pas­sa useam­man etu­kä­teen vara­tun vas­taan­ot­to­käyn­nin mak­sut yhdel­lä ker­taa. Vas­taan­ot­to­käyn­tien las­kut­ta­mi­nen jäl­ki­kä­teen on edel­leen mah­dol­lis­ta poik­keus­ta­pauk­sis­sa ja asias­ta…

Lue lisää

Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen sivus­to­uu­dis­tus

Olem­me uudis­ta­neet sivus­tom­me mar­ras­kuus­sa 2023. Sisäl­löt ovat vie­lä hie­man kes­ken, esi­mer­kik­si tie­to­si­vu­jen ja ruot­sin­kie­lis­ten sisäl­tö­jen osal­ta. Kuu­lem­me mie­lel­lään mitä miel­tä sinä olet uusis­ta sivuis­tam­me. Anna palau­tet­ta!

Lue lisää

Autamme alkuun

Palveleva puhelin auttaa, kun tarvitset neuvoja syömishäiriöihin liittyen.