Käyn­tien mak­sa­mi­nen verk­ko­kau­pas­sa

Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen Tera­piayk­si­kön vas­taan­ot­to­käyn­tien ja verk­ko­kurs­sien mak­sa­mi­nen siir­tyy las­ku­tuk­ses­ta verk­ko­kaup­paan. 

Verk­ko­kau­pas­sa ei voi teh­dä ajan­va­rauk­sia vaan pel­käs­tään mak­saa pal­ve­le­vas­sa puhe­li­mes­sa tai oman työn­te­ki­jän kans­sa etu­kä­teen sovit­tu vas­taan­ot­toai­ka. Mak­su suo­ri­te­taan verk­ko­kau­pas­sa ennen sovit­tua vas­taan­ot­toai­kaa tai vii­meis­tään vas­taan­ot­to­käyn­nin yhtey­des­sä. 

Voit mak­saa verk­ko­kau­pas­sa useam­man etu­kä­teen vara­tun vas­taan­ot­to­käyn­nin mak­sut yhdel­lä ker­taa.

Vas­taan­ot­to­käyn­tien las­kut­ta­mi­nen jäl­ki­kä­teen on edel­leen mah­dol­lis­ta poik­keus­ta­pauk­sis­sa ja asias­ta sovi­taan sil­loin erik­seen hoi­ta­van hen­ki­lön kans­sa. 

Verk­ko­kau­pas­sa mak­set­tu­ja vas­taan­ot­to­käyn­te­jä kos­kee samat peruu­tuseh­dot, kun las­ku­tet­ta­via käyn­te­jä. Muis­ta kuin ter­vey­del­li­sis­tä syis­tä peruu­te­tus­ta ajas­ta veloi­te­taan nor­maa­li mak­su ellei työn­te­ki­jäl­lä ole tar­jo­ta vaih­toeh­tois­ta aikaa saman vii­kon sisäl­lä. Sai­ras­tu­mi­sen vuok­si peruu­te­tus­ta käyn­nis­tä ei mene mak­sua. Sai­ras­tu­mi­ses­ta tulee esit­tää sai­raus­lo­ma­to­dis­tus. Ajan peruun­tues­sa suo­ri­tet­tu mak­su voi­daan joko palaut­taa asiak­kaal­le tai koh­dis­taa uuteen vas­taan­ot­toai­kaan. 

Verk­ko­kau­pas­sa tulee lukea tar­kas­ti ja hyväk­syä ostok­sia kos­ke­vat sopi­museh­dot.

Tutus­tu verk­ko­kaup­paan.