Iha­na Jul­ma Urhei­lu — ver­tais­tu­kea urhei­li­jal­ta urhei­li­jal­le

Jul­kai­sim­me 1.11.23 aivan uuden­lai­sen verk­ko­kurs­sin häi­riin­ty­nees­tä syö­mis­käyt­täy­ty­mi­ses­tä kär­si­vil­le urhei­li­joil­le. Kurs­sin teki­jä ja men­to­ri on Lau­ra, ylei­sur­hei­li­ja ja vii­mei­sen vuo­den lii­kun­na­noh­jaa­ja opis­ke­li­ja, joka halu­aa jakaa oman koke­muk­sen­sa häi­riin­ty­nees­tä syö­mi­ses­tä sinun kans­sa­si.

Syön näin tar­kas­ti, kos­ka olen urhei­li­ja.” Urhei­lu­maa­il­mas­sa syö­mis­häi­riö saat­taa pii­lou­tua tai pii­lo­te­taan her­käs­ti urhei­li­ja-kor­tin taak­se ja sitä voi olla vai­kea havai­ta. Urhei­li­joi­den syö­mis­häi­riöt ovat usein sidon­nai­sia urhei­luun, omaan lajiin ja urhei­li­jai­den­ti­teet­tiin.

Ter­veel­li­sen ruo­ka­va­lion tavoit­te­lu ja häi­riin­ty­neen syö­mis­käyt­täy­ty­mi­sen raja saat­taa olla veteen piir­ret­ty. Erot­ta­va­na avain­te­ki­jä­nä voi­daan pitää jous­ta­vuut­ta. Ter­veel­li­ses­sä ruo­ka­suh­tees­sa ate­rioi­den ja kaup­pa­reis­su­jen suun­nit­te­lu ei vie jokai­sel­la ker­ral­la suun­nat­to­mas­ti aikaa ravin­toi­ai­nei­den lis­to­ja syy­nä­ten. Ruo­as­ta, ruo­kai­lu­ti­lan­teis­ta ja syö­mi­ses­tä ahdis­tu­mi­nen ei myös­kään ole osa ter­vet­tä ja nor­maa­lia ruo­ka­suh­det­ta.

Kurs­sil­la käsi­tel­lään seu­raa­via tee­mo­ja:

  • Miten syö­mis­häi­riö käyt­täy­tyy?
  • Miten elä­män­hal­lin­ta­tai­dot vai­kut­ta­vat mie­len­ter­vey­teen?
  • Psyyk­ki­sen hyvin­voin­nin kul­ma­ki­vet
  • Oma urhei­li­jai­den­ti­teet­ti

Lau­ra jakaa omia koke­muk­si­aan sinul­le ja ohjaa sinua teke­mään oikei­ta valin­to­ja. Kurs­si sisäl­tää pal­jon teh­tä­viä, joi­den avul­la pää­set poh­ti­maan syväl­li­ses­ti omaa tilan­net­ta­si.

On tul­lut aika puhua asiois­ta nii­den oikeil­la nimil­lä. Tämä verk­ko­kurs­si on luo­tu yhdel­tä urhei­li­jal­ta toi­sel­le urhei­li­jal­le. Kurs­sin voit ostaa verk­ko­kau­pas­ta.