Äts­tör­ningscent­rum

Ätstörningscentrums hemsida förnyas. Innehållet för den svenskspråkiga hemsidan är på hälft och slutförs under inkommande månader. Ta gärna kontakt med oss via rådgivningstelefonen ifall du har frågor om våra tjänster.

Äts­tör­ningsvård, reha­bi­li­te­ring och tera­pi med vär­me och yrkess­kicklig­het

Äts­tör­ningscent­rum är en enhet specia­li­se­rad på äts­tör­ningsvård, reha­bi­li­te­ring och tera­pi. Äts­tör­ningscent­rum erb­ju­der vård för alla typer av äts­tör­nin­gar, obe­roen­de av svå­rig­hets­grad eller i vil­ket ske­de sjuk­do­men befin­ner sig. Vi behand­lar alla for­mer av äts­tör­nin­gar som till exem­pel ano­rexi, buli­mi och het­sät­ningss­tör­ning. Vi erb­ju­der också hjälp och stöd till dem som lider av en lindri­ga­re äts­tör­ning. Det kan vara frå­gan om att man har en begrän­sad diet eller att man på ett överdri­vet sätt kont­rol­le­rar vik­ten.

Om du har problem med kroppsån­gest, över­vikt och behö­ver hjälp med vikt­kont­roll, kan du också vän­da dig till oss. Hos oss får du ett indi­vi­duellt bemö­tan­de och till­sam­mans fun­de­rar vi på hur du bäst kan gå vida­re. Vårt mång­pro­fes­sio­nel­la expert­team finns till ditt för­fo­gan­de.

Äts­tör­ningscent­rum ägs av den ideel­la före­nin­gen Syö­mis­häi­riö­kes­kus ry och leds av föregån­ga­ren inom äts­tör­ningsvår­den i Fin­land, Pia Char­pen­tier. Målet är att erb­ju­da hel­hets­mäs­sig och högklas­sig vård till alla som har problem med ätan­det. Vi är Fin­lands förs­ta pri­va­ta, icke vinst­brin­gan­de kli­nik som är specia­li­se­rad på behand­ling av patien­ter med äts­tör­nin­gar. Och du har vår kuns­kap och erfa­ren­het till ditt för­fo­gan­de. Vårt sätt att arbe­ta grun­dar sig på mån­ga års erfa­ren­het, tera­pi­mo­del­ler base­ra­de på vetens­kaplig forsk­ning samt på en reha­bi­li­te­rings- och vård­mo­dell som är under stän­dig utveckling och som base­rar sig på den senas­te infor­ma­tio­nen.

 Vi erb­ju­der mång­si­di­ga tjäns­ter till dem som är oroa­de över sina egna eller sin närståen­des problem med ätan­det samt kon­sul­ta­tionst­jäns­ter för pro­fes­sio­nel­la inom branschen. Läs mera om äts­tör­nin­gar, bekan­ta dig vid våra tjäns­ter och ta kon­takt!


Fin­lands förs­ta pri­va­ta äts­tör­ningskli­nik.

Ingen remiss eller diag­nos behövs för att få vård hos oss.

Våra vär­den:

  •   Res­pekt av patien­ten
  •   Stö­dan­de av självs­tän­dig­het
  •   Vår­din­ten­si­tet, kon­ti­nui­tet och hel­hets­mäs­sig­het base­rad på indi­vi­duel­la behov
  •   Enga­ge­rad, moti­ve­rad och kun­nig per­so­nal

Hur upp­sö­ker jag vård

Att påbör­ja vår­den på Äts­tör­ningscent­rum

Alla som lider av någon form av äts­tör­ning, har problem med vik­ten eller med sitt ätan­de är väl­kom­na till Äts­tör­ningscent­rum. Du behö­ver inte ha någon äts­tör­nings­diag­nos. Vi behand­lar även per­so­ner med ångest­syndrom, depres­sion och tvångs­syndrom, trots att de inte har problem med ätan­det.

Om du är oro­lig över din eller en närståen­des situa­tion, kan du rin­ga den svensksprå­ki­ga råd­giv­nings­te­le­fo­nen på num­ret +358505220077. Du behö­ver inte veta vil­ken typ av hjälp du eller din närståen­de behö­ver. Vi bedö­mer situa­tio­nen och kan rekom­men­de­ra hur det lönar sig att gå vida­re.

Tera­pi och övri­ga polikli­nis­ka tjäns­ter

Våra patien­ter kan få vård på egen bekost­nad, med hjälp av FPA, med hjälp av egen för­sä­kring eller remiss och betal­ningsför­bin­del­se. Alla alter­na­tiv bes­krivs när­ma­re nedan.

På egen bekost­nad

Du kan påbör­ja polikli­nisk vård hos oss genom att rin­ga oss på num­ret +358505220077 och boka en tid. Tider bru­kar fin­nas senast påföl­jan­de vec­ka och om du rin­ger i bör­jan av vec­kan kan du få en tid till och med sam­ma vec­ka. Ifall du har möj­lig­het att själv beta­la vår­den krävs inga andra åtgär­der för att kom­ma igång.

FPA ersätt­ning

Om du har en pri­vat för­sä­kring, som ersät­ter psy­kiat­risk vård hos en sjuks­kö­ta­re, psy­ko­log eller psy­kia­ter, behö­ver du en betal­ningsför­bin­del­se från ditt för­sä­krings­bo­lag innan vår­den inleds.

För­sä­kring

Om du har en pri­vat för­sä­kring, som ersät­ter psy­kiat­risk vård hos en sjuks­kö­ta­re, psy­ko­log eller psy­kia­ter, behö­ver du en betal­ningsför­bin­del­se från ditt för­sä­krings­bo­lag innan vår­den inleds.

Remiss och betal­ningsför­bin­del­se

Du kan höra dig för om din kom­mun har möj­lig­het att bevil­ja en betal­ningsför­bin­del­se för öppen vård vid Äts­tör­ningscent­rum. I det­ta fall behö­ver man betal­ningsför­bin­del­sen för­rän vår­den kan kom­ma igång. Beroen­de på kom­mu­nen är det över­lä­ka­ren eller verk­sam­hetsche­fen som bevil­jar betal­ningsför­bin­del­sen. För det­ta behövs oftast en remiss från en läka­re.

Reha­bi­li­te­rings- och vår­den­he­ten

Till avdel­nin­gen kom­mer man van­ligt­vis med kom­mu­nens eller cent­rals­juk­husets betal­ningsför­bin­del­se efter­som vi är en del av kom­mu­nens vård­ked­ja. Man kan även vår­das med EU:s betal­ningsför­bin­del­se eller bekos­ta vår­den själv. För betal­ningsför­bin­del­sen behö­ver du en remiss till Äts­tör­ningscent­rum av din vår­dan­de läka­re samt en betal­ningsför­bin­del­se från över­lä­ka­ren eller verk­sam­hetsche­fen inom ditt sju­kvårds­di­strikt.

Du är varmt väl­kom­men att besö­ka Äts­tör­ningscent­rum även om din betal­ningsför­bin­del­se ännu inte är bevil­jad. Du får dis­ku­te­ra med skö­ta­re och höra av våra patien­ter hur­dan vår­den är.

Mer infor­ma­tion får du av våra avdel­ningss­kö­ta­re Min­na Mai­sal­mi och Anu Kina­ret per tele­fon +358404122976.

Vem ska man vän­da sig till?

Om du miss­tän­ker att du har en äts­tör­ning eller upp­täc­ker problem med ätan­de eller vikt­kont­roll och bes­täm­mer dig för att upp­sö­ka hjälp hos oss, kan du rin­ga vår råd­giv­nings­te­le­fon på num­mer +358505220077 och boka en tid. Det lät­tas­te sät­tet att kom­ma igång är att boka en tid. Du är varmt väl­kom­men och med låg trös­kel. Ingen diag­nos eller remiss behövs. Tve­ka inte om det är något du fun­de­rar över, utan ta kon­takt. Vid behov hjäl­per vi dig att anhål­la om en betal­ningsför­bin­del­se. Om du behö­ver en remiss för betal­ningsför­bin­del­se, för­sä­kring eller psy­ko­te­ra­pi ersatt av FPA, kan läka­ren vid Äts­tör­ningscent­rum göra en bedöm­ning och skri­va de utlå­tan­den som behövs. För det­ta kan du boka en tid, ingen remiss behövs.

Du kan också bör­ja med att kon­tak­ta en läka­re eller sjuks­kö­ta­re som du redan har gått hos, eller som det är lätt att få en tid till. Det kan vara till exem­pel skol­häl­sovår­da­ren eller – läka­ren, arbetshäl­sovår­da­ren eller arbetsplats­lä­ka­ren. Berät­ta om din situa­tion och dina öns­kemål angåen­de vår­den, och be om en remiss till en läka­re som kan skri­va de intyg som behövs.


 


Vad är äts­tör­nin­gar?

Äts­tör­nin­gar inde­las i oli­ka diag­no­ser på basen av de symp­tom som upp­vi­sas. De van­li­gas­te äts­tör­nin­gar­na är ano­rexi och buli­mi. Även het­sät­ningss­tör­ning (Bin­ge Eating Disorder/BED) räk­nas som en äts­tör­ning. I diag­nosklas­si­fice­rin­gen bes­krivs också äts­tör­nin­gar utan när­ma­re speci­fi­ka­tion (äts­tör­ning UNS), där symp­to­men visar sig mera säl­lan eller där något drag sak­nas från den så kal­la­de egent­li­ga diag­no­sen. Diag­no­sen i sig berät­tar inte hela san­nin­gen om en äts­tör­ning. På Äts­tör­ningscent­rum tän­ker vi till exem­pel att vik­ten inte är den enda mäta­ren på äts­tör­nin­gens svå­rig­hets­grad. En patient med nor­mal­vikt eller över­vikt kan ha en lika svår och all­var­lig situa­tion som en patient med under­vikt. 

Med en äts­tör­ning menas en fortgåen­de stör­ning i ätbe­teen­det, som föror­sa­kar en bety­dan­de ned­sätt­ning i den fysis­ka eller psy­ko­socia­la funk­tionsförmå­gan. Äts­tör­nin­gar kan förstås som en psy­ko­so­ma­tisk sjuk­dom som går ut på att begrän­sa ätan­det samt där vik­ten och krop­pen har en cent­ral bety­del­se för själv­käns­lan. Även problem med ätan­de och/eller trä­nan­de, som inte upp­fyl­ler några diag­nos­tis­ka kri­te­rier kan orsa­ka ska­da för häl­san och funk­tionsförmå­gan. Exem­pel på det­ta är orto­rexi.

Hos oss får du indi­vi­duell hjälp med dina problem och din situa­tion. Du behö­ver inte ha en diag­nos och kri­te­rier­na på en äts­tör­ning behö­ver inte upp­fyl­las. Bekan­ta dig vid våra tjäns­ter och ta kon­takt.

Ano­rexi

Ano­rexi eller ano­rexia ner­vo­sa är en all­var­lig och mång­facet­te­rad sjuk­dom. Ano­rexi upp­kom­mer van­ligt­vis i 12–18-års-åldern. Störs­ta delen av de ins­juk­na­de är flic­kor, men ano­rexi före­kom­mer också bland poj­kar. Typis­ka förs­ta symp­tom är mins­kat matin­tag och ökad vikt­kont­roll.

I bör­jan av sjuk­doms­proces­sen mår man van­ligt­vis rela­tivt bra, vil­ket ofta leder till att sjuk­do­men ofta fortgår i det för­dol­da – även för den som hål­ler på att ins­juk­na. Efter en tid sjun­ker vik­ten, ånges­ten till­tar och det blir allt svå­ra­re att äta. Socia­la situa­tio­ner kan upple­vas job­bi­ga och den ins­juk­na­de blir allt mer till­ba­ka­dra­gen. Hos kvin­nor uteblir men­strua­tio­ner­na och ben­bygg­na­den blir skö­ra­re. Även håret blir tun­na­re, man får hål i tän­der­na, huden för­säm­ras och hän­der och föt­ter blir blåak­ti­ga och kal­la. Koncent­ra­tionsförmå­gan för­säm­ras och irri­ta­tion­strös­keln sjun­ker var­tef­ter svält­tillstån­det för­vär­ras. Vis­sa för­sö­ker använ­da tvångs­mäs­sig trä­ning som ett sätt att kont­rol­le­ra ånges­ten och regle­ra vik­ten.

Buli­mi

Buli­mi eller buli­mia ner­vo­sa utvecklas van­ligt­vis under sena­re delen av ung­doms­ti­den, i 15–25-års-åldern. Ins­juk­nan­det bör­jar ofta med ett miss­nö­je med sig själv och den egna krop­pen samt ett upplevt behov att gå ner i vikt. Sam­ti­digt nju­ter den ins­juk­na­de ändå av att äta god­sa­ker och upple­ver bant­nin­gen som svår. Det­ta leder till kom­pen­se­ran­de beteen­de som till exem­pel upp­kast­ning och så små­nin­gom utvecklas en ond cir­kel mel­lan het­sä­tan­de och upp­kast­ning.

Buli­mi kan också upp­kom­ma som ett sätt att däm­pa psy­kiskt illamåen­de, där het­sät­nin­gen för stun­den ger lindring. I des­sa fall kan symp­to­men vara häf­ti­ga och kom­ma tätt redan i bör­jan. Ins­juk­nan­det och symp­tom­bil­den är väl­digt indi­vi­duel­la. Till buli­min kan föru­tom kräk­ning höra andra aty­pis­ka sätt att för­hin­dra vik­tuppgång.

Het­sät­nin­gen och kom­pen­sa­tions­be­teen­det kan före­kom­ma mindre än en gång i vec­kan eller till och med fle­ra gån­ger per dag. Buli­mi får krop­pen att lida på fle­ra sätt. Redan efter en kort tid kan det före­kom­ma till exem­pel: svull­na spott­kört­lar, spruck­na blod­kärl i ögo­nen, feber, magont, och all­män orkes­lös­het. Vid lång­va­ri­ga tillstånd, över ett år och längre, finns risk för far­li­ga rytms­tör­nin­gar, tan­de­maljs­ka­dor och problem med mats­mält­nings­sys­te­met.

Het­sät­ningss­tör­ning (BED)

Vid het­sät­ningss­tör­ning (Bin­ge Eating Disor­der, BED) lider man av okont­rol­ler­ba­ra och tvångs­mäs­si­ga het­sät­ning­sat­tac­ker. Het­sät­ningss­tör­nin­gar är all­män­na bland vux­na, men före­kom­mer också i viss utsträck­ning hos unga. Het­sät­nin­gen kan uppt­rä­da i form av attac­ker eller i form av utdra­get ätan­de under dagens lopp, näs­tan utan avbryt­nin­gar. Ofta slu­kar man maten och slu­tar först när magen är obe­hagligt full. Ätan­det utlö­ses van­ligt­vis inte av hun­ger, utan exem­pel­vis av ett starkt begär efter mat, av svå­ra käns­lor eller av att man ser något ätbart. Het­sät­nin­gen är ofta förk­nip­pad med skam­käns­lor och därför äter man helst ensam. Efter ätan­det kom­mer ofta käns­lor av bes­vi­kel­se, ånger och neds­tämd­het. Van­ligt­vis hör inte kräk­ning till het­sät­ningss­tör­ning.

Aty­pisk äts­tör­ning (EDNOS)

Aty­pisk äts­tör­ning har ett vil­se­le­dan­de namn efter­som den egent­li­gen är den mest van­li­ga for­men av en äts­tör­ning. De fles­ta som lider av äts­tör­nin­gar upp­fyl­ler inte alla diag­nos­tis­ka kri­te­rier på ano­rexi, buli­mi eller annan defi­nie­rad äts­tör­nings­diag­nos. Då kan man få diag­no­sen aty­pisk äts­tör­ning. Den ins­juk­na­de kan till exem­pel ha symp­tom av ano­rexi men utan den vikt­nedgång som ano­rexi­diag­no­sen förut­sät­ter. Exem­pel­vis kan man också ha typis­ka symp­tom på buli­mi med het­sät­ning och upp­kast­ning men mer säl­lan eller i kor­ta­re avs­nitt än vad buli­mi­diag­no­sen förut­sät­ter.

All­män­na symp­tom på en aty­pisk äts­tör­ning kan vara kon­ti­nuer­ligt tän­kan­de på mat, rub­bad käns­lo­re­la­tion till mat och ätan­de samt sto­ra varia­tio­ner i ätbe­teen­det mel­lan svält, het­sät­ning och nor­malt ätan­de. Vid en aty­pisk äts­tör­ning kan den ins­juk­na­des situa­tion vara lika svår som vid ano­rexi eller buli­mi och det kan försvå­ra livet på sam­ma nivå. Av diag­no­sen aty­pisk äts­tör­ning kan man alltså inte dra slut­sat­sen att sjuk­do­men är mil­da­re eller mindre inten­siv vård all­tid skul­le räc­ka till. Vår­den pla­ne­ras all­tid med tan­ke på indi­vi­duel­la symp­tom. Ofta vår­das aty­pis­ka äts­tör­nin­gar med sam­ma princi­per som övri­ga äts­tör­nin­gar.

Övri­ga problem med ätan­de

Man kan ha problem med ätan­de som inte upp­fyl­ler kri­te­rier­na på en äts­tör­ning och inte kan anses bero på en sjuk­dom. Den cent­ra­la är upple­vel­sen av att man har problem som rela­te­ras till ätan­de.

Exem­pel på dyli­ka problem med ätan­de är så kal­lad jojo­bant­ning, söt­sug, beroen­de av mat som anses vara ohäls­osam, selek­tivt ätan­de, räds­la för nya mat­sor­ter och orto­rexi, det vill säga tvångs­mäs­sigt behov att äta och/eller leva häls­osamt. Orto­rexi är en typ av äts­tör­nings­problem som dis­ku­te­rats fli­tigt under de senas­te åren. Orto­rexi, eller en tvångs­mäs­sigt häls­osam livss­til, räk­nas inte som en officiell äts­tör­ning, men kan i all­var­li­ga fall klas­sas som aty­pisk ano­rexi. Bakom ett strikt häls­osamt ätan­de finns ofta sam­ma typ av tan­kar om den egna krop­pen som finns bakom ano­rexin.

Gemen­samt för oli­ka for­mer av problem med mat och ätan­de är att de försvå­rar livet, orsa­kar lidan­de och är svå­ra att ta sig ur på egen hand. Den som har problem med ätan­det upple­ver ofta att man är ensam med sina problem. Man har kans­ke pro­vat mån­ga oli­ka sätt att bli fri från proble­men, men har inte hit­tat något som fun­ge­rar.


Kon­tak­tupp­gif­ter

Adres­ser:

Tera­pien­he­ten:
Pilt­rändsgrän­den 2 och Malms han­dels­väg 26, 00700 Hel­sing­fors

Vård- och reha­bi­li­terng­sen­he­ten:
Malms han­dels­väg 26, 00700 Hel­sing­fors

Tele­fon­num­mer:

Råd­giv­nings­te­le­fon: +358505220077
Må-to kl: 9–16
Fre kl: 9–14

Vård- och reha­bi­li­te­ring­sen­he­ten: +35840412 2976

E‑post:

info@syomishairiokeskus.fi
Per­son­alens adres­ser: förnamn.efternamn@syomishairiokeskus.fi

Pii­li­ku­ja 2 och Malms han­dels­väg 26

Autamme alkuun

Palveleva puhelin auttaa, kun tarvitset neuvoja syömishäiriöihin liittyen.