Muut syö­mi­son­gel­mat

Syö­mi­son­gel­mat ovat hen­ki­lön koke­mia han­ka­luuk­sia syö­mi­seen­sä liit­tyen. Ongel­mat eivät kui­ten­kaan täy­tä syö­mis­häi­riöi­den kri­tee­rei­tä eikä nii­tä voi­da pitää sai­rauk­si­na.

Syö­mi­son­gel­mia ovat esi­mer­kik­si jojo­laih­dut­ta­mi­nen, makean­hi­mo, ”kou­kut­tu­mi­nen” epä­ter­veel­li­si­nä pidet­tyi­hin ruo­kiin, yksi­puo­li­nen ruo­ka­va­lio, uusien ruo­kaa­inei­den vie­ras­ta­mi­nen tai pel­ko sekä orto­rek­sia eli pakon­omai­nen ter­veel­li­nen syö­mi­nen tai elä­män­ta­pa.

Orto­rek­sia on jul­ki­suu­des­sa pal­jon kes­kus­tel­tu syö­mi­seen liit­ty­vä ongel­ma. Orto­rek­sia ei löy­dy syö­mis­häi­riöi­den tau­ti­luo­ki­tuk­ses­ta. Orto­rek­sia voi­daan kui­ten­kin mones­sa tapauk­ses­sa las­kea epä­tyy­pil­li­sek­si lai­huus­häi­riök­si. Tar­kem­min tar­kas­tel­tu­na yli­ko­ros­tu­neen ja jous­ta­mat­to­man ter­veel­li­sen syö­mi­sen taus­tal­ta on usein löy­det­tä­vis­sä lai­huus­häi­ri­öön ylei­ses­ti yhdis­tet­tä­vää ajat­te­lua omas­ta kehos­ta ja itses­tä.

Yhteis­tä syö­mi­son­gel­mil­le on, että ne hait­taa­vat elä­mää, nii­hin halu­taan muu­tos ja muu­tok­sen teke­mi­nen koe­taan vai­kea­na tai mah­dot­to­ma­na. Syö­mi­son­gel­mis­ta kär­si­vä usein kokee ole­van­sa yksin vai­keu­ten­sa kans­sa. Hän

Autamme alkuun

Palveleva puhelin auttaa, kun tarvitset neuvoja syömishäiriöihin liittyen.