Oman Elä­män­sä Urhei­li­ja

OEU-projekti tuottaa tietoa urheilijoiden syömishäiriöistä ja niiden ennaltaehkäisystä.

Mikä on Oman Elä­män­sä Urhei­li­ja ‑pro­jek­ti?

Kenen tahan­sa syö­mi­nen voi häi­riin­tyä syys­tä tai toi­ses­ta. Kuka tahan­sa voi sai­ras­tua syö­mis­häi­ri­öön. Urhei­li­joil­la ris­ki sai­ras­tua on kui­ten­kin suu­rem­pi kuin muil­la sama­ni­käi­sil­lä.

Häi­riin­ty­nyt syö­mi­nen ja syö­mis­häi­riöt ovat eri asioi­ta. Häi­riin­ty­nyt­tä syö­mis­tä on esi­mer­kik­si se, että nou­dat­taa erit­täin tiuk­kaa ja ter­veel­lis­tä ruo­ka­va­lio­ta, pun­nit­see itse­ään jat­ku­vas­ti, las­kee ruo­kien kalo­rei­ta ja pun­nit­see ruo­ki­aan, ei kuun­te­le kehon vies­te­jä näläs­tä tai kyl­läi­syy­des­tä ja kar­sii ruo­ka­va­lios­taan ruo­ka-ainei­ta vain, kos­ka tavoit­tee­na on laih­tu­mi­nen. Häi­riin­ty­nyt syö­mi­nen on urhei­li­jal­le ongel­ma hyvin nopeas­ti. Se joh­taa ener­gia- ja ravin­toai­ne­puu­tok­siin jo lyhyes­sä ajas­sa, vai­kut­taen näin urhei­li­jan suo­ri­tus­ky­kyyn, palau­tu­mi­seen ja kehit­ty­mi­seen. Häi­riin­ty­nyt­tä syö­mis­käyt­täy­ty­mis­tä esiin­tyy urhei­li­joil­la pal­jon.

Häi­riin­ty­nyt syö­mis­käyt­täy­ty­mi­nen nos­taa huo­mat­ta­vas­ti syö­mis­häi­riön ris­kiä, jos sii­hen ei puu­tu­ta ajois­sa. Syö­mis­häi­riö romah­dut­taa urhei­li­jan suo­ri­tus­ky­vyn ja voi vie­dä urhei­lu-uran lisäk­si myös ter­vey­den. Pahim­mil­laan syö­mis­häi­riöt ovat hen­gen­vaa­ral­li­sia sai­rauk­sia. Syö­mis­häi­riöi­den vaka­vuut­ta ei kui­ten­kaan urhei­lu­maa­il­mas­sa aina osa­ta huo­mioi­da. Nii­hin liit­tyy pal­jon vää­ri­nym­mär­ryk­siä, vähät­te­lyä ja mys­tiik­kaa, joi­den vuok­si asian ole­mas­sao­lo on hel­pom­pi vain sivuut­taa tai jopa kiel­tää.

Tähän me Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sel­la haluam­me tart­tua. Tie­däm­me, kuin­ka hel­pos­ti urhei­li­ja voi sai­ras­tua. Esi­mer­kik­si via­ton aja­tus pudot­taa pai­noa pari kiloa, pyr­ki­mys syö­dä entis­tä­kin ter­veel­li­sem­min tai val­men­ta­jan leik­ki­mie­li­nen huo­mau­tus pai­nos­ta voi­vat häi­riin­nyt­tää urhei­li­jan syö­mis­käyt­täy­ty­mi­sen ja aja­tuk­set. Vali­tet­ta­vas­ti kas­va­vaa osaa asiak­kais­tam­me yhdis­tää sama teki­jä: urhei­lu­taus­ta. Myös kan­sain­vä­li­set tut­ki­mus­tu­lok­set puhu­vat samaa har­mil­lis­ta kiel­tä: häi­riin­ty­nyt syö­mi­nen ja syö­mis­häi­riöt ovat iso ongel­ma urhei­lus­sa.

Jokai­sel­la on oikeus olla oman ainut­ker­tai­sen elä­män­sä ja urhei­lu-uran­sa san­ka­ri.

Oman Elä­män­sä Urhei­li­jal­la on edel­ly­tyk­set pit­kään ja antoi­saan uraan, joka kan­nat­te­lee hän­tä koko lop­pue­lä­män.

Olem­me käyn­nis­tä­neet 2020 alus­sa Oman Elä­män­sä Urhei­li­ja ‑pro­jek­tin häi­riin­ty­neen syö­mi­sen ja syö­mis­häi­riöi­den ennal­taeh­käi­se­mi­sek­si ja nii­den hoi­to­mal­lin kehit­tä­mi­sek­si urhei­li­joi­den paris­sa. Haluam­me myös lisä­tä syö­mis­häi­riö­tie­tä­mys­tä urhei­lu­yh­tei­söis­sä ja pois­taa syö­mis­häi­riöi­hin liit­ty­vää stig­maa, jot­ta niis­tä voi­tai­siin tule­vai­suu­des­sa puhua avoi­mem­min ja hoi­toa tar­vit­se­vat pää­si­vät nopeam­min hoi­don pii­riin.

On tär­keä oppia tun­nis­ta­maan häi­riin­ty­nyt syö­mis­käyt­täy­ty­mi­nen jo pal­jon ennen syö­mis­häi­riö­tä, jol­loin hoi­to- ja ohjaus­toi­men­pi­teet ovat huo­mat­ta­vas­ti lyhyt­kes­toi­sem­pia, kus­tan­nus­te­hok­kaam­pia ja paran­tu­mi­sen­nus­te on parem­pi. Ennal­taeh­käi­sy tukee hyvää itse­tun­toa ja ter­vei­tä aja­tus­mal­le­ja syö­mi­sen ja urhei­le­mi­sen suh­teen, jol­loin tar­ve häi­riin­ty­nei­den mal­lien käyt­töön­ot­toon pie­ne­nee. Huo­mioi­ta­vaa on myös­kin se, että häi­riin­ty­nyt syö­mi­nen voi joh­tua tai alkaa myös tie­dol­li­sis­ta puut­teis­ta, eikä aina ole psyyk­ki­nen hal­lin­ta- tai kom­pen­saa­tio­kei­no.

Pro­jek­ti toteu­te­taan laa­jas­sa yhteis­työs­sä eri urhei­luor­ga­ni­saa­tioi­den kans­sa. Kehi­täm­me kou­lu­tus­ma­te­ri­aa­le­ja urhei­li­joil­le, val­men­ta­jil­le, van­hem­mil­le ja ter­vey­den­huol­lon asian­tun­ti­joil­le. Luen­noim­me myös samoil­le koh­de­ryh­mil­le. Jär­jes­täm­me kou­lu­tuk­sia, vies­tim­me aktii­vi­ses­ti ajan­koh­tai­sis­ta aiheis­ta ja teem­me yhteis­työ­tä laa­jan asian­tun­ti­ja­ver­kos­ton kans­sa.

Mis­tä pro­jek­tin nimi, Oman Elä­män­sä Urhei­li­ja, tulee?

Meil­le on pro­jek­tin suun­nit­te­lus­ta alkaen kan­ta­va­na tee­ma­na ollut, että jokai­nen urhei­li­ja saa olla oman ainut­ker­tai­sen elä­män­sä ja urhei­lu-uran­sa san­ka­ri. Hän on Oman Elä­män­sä Urhei­li­ja, joka saa toteut­taa ja saa­vut­taa koko poten­ti­aa­lin­sa urhei­lus­sa ja elä­mäs­sä par­haan mah­dol­li­sen tuen avul­la. Näem­me, että täl­lai­sel­la urhei­li­jal­la on eri­mer­kik­si seu­raa­vat omi­nai­suu­det:

  • hyvä itse­tun­to, mää­rä­tie­toi­nen, tie­don­ha­lui­nen
  • hen­ki­ses­ti ja fyy­si­ses­ti vah­va
  • tyy­ty­väi­nen kehon­ku­vaan­sa: ei anna esi­mer­kik­si sosi­aa­li­sen median vai­kut­taa sii­hen
  • ymmär­tää ole­van­sa ihmi­se­nä pal­jon enem­män kuin urhei­lusuo­ri­tuk­sen­sa
  • osaa hyö­dyn­tää lähi­pii­rin­sä tuen
  • har­joit­te­lee ja lepää tasa­pai­noi­ses­ti
  • syö moni­puo­li­ses­ti ja riit­tä­väs­ti

Pro­jek­tin aktii­vi­nen toi­min­ta on päät­ty­nyt.

Autamme alkuun

Palveleva puhelin auttaa, kun tarvitset neuvoja syömishäiriöihin liittyen.