Val­men­ta­jat, van­hem­mat ja muu urhei­li­jan lähi­pii­ri ovat tär­keäs­sä roo­lis­sa urhei­li­joi­den häi­riin­ty­neen syö­mi­sen ennal­taeh­käi­se­mi­ses­sä, tun­nis­ta­mi­ses­sa ja hoi­toon ohjaa­mi­ses­sa. Kaik­kiin näi­hin liit­tyen löy­tyy tie­toa ja vink­ke­jä täl­le sivuil­le koo­tuis­ta oppais­ta ja muus­ta läh­de­ma­te­ri­aa­lis­ta.

Sivun mate­ri­aa­lit ovat vapaas­ti jaet­ta­vis­sa, tulos­tet­ta­vis­sa ja käy­tet­tä­vis­sä (läh­de­viit­teet huo­mioi­den) kai­kil­le urhei­li­joi­den paris­sa toi­mi­vil­le.

OEU-oppaat

Val­men­ta­jao­pas I
Teo­ri­aa urhei­li­jan häi­riin­ty­nees­tä syö­mis­käyt­täy­ty­mi­ses­tä: mitä häi­riin­ty­nyt syö­mi­nen on ja mik­si urhei­lu­väen oli­si tär­keä ymmär­tää syö­mis­häi­riö­oi­rei­lun ris­kit.
Teki­jä: Oman Elä­män­sä Urhei­li­ja ‑projekti/Syömishäiriökeskus

Gui­de för trä­na­re I
Bakgrund­sin­for­ma­tion om stört ätbe­teen­de hos idrot­ta­re: infor­ma­tion om stört ätbe­teen­de och bes­kriv­ning av varför det är vik­tigt att inom idrotts­värl­den kän­na igen ris­ker­na som äts­tör­nings­be­teen­de medför. 
För den svens­ka ver­sio­nen står Spor­ta för livet-pro­jek­tet/Äts­tör­ningscent­rum

Val­men­ta­jao­pas II
Vink­ke­jä ja työ­ka­lu­ja urhei­li­jan häi­riin­ty­neen syö­mis­käyt­täy­ty­mi­sen tun­nis­ta­mi­seen ja hoi­too­noh­jauk­seen: käy­tän­nön vink­ke­jä ja työ­ka­lu­ja sii­hen, mil­lai­siin asioi­hin val­men­ta­jien oli­si hyvä kiin­nit­tää huo­mio­ta urhei­li­jan syö­mis­käyt­täy­ty­mi­ses­sä.
Teki­jä: Oman Elä­män­sä Urhei­li­ja ‑projekti/Syömishäiriökeskus

Gui­de för trä­na­re II
Tips och verk­tyg för iden­ti­fie­ring av stört ätbe­teen­de och hän­vis­ning till vård: kon­kre­ta tips och verk­tyg till trä­na­re gäl­lan­de idrot­ta­rens kost och ätbe­teen­de, och vad det lönar sig att upp­märk­sam­ma. 
För den svens­ka ver­sio­nen står Spor­ta för livet-pro­jek­tet/Äts­tör­ningscent­rum

Käy­tän­nön työ­ka­lu­ja val­men­ta­jal­le
Työ­ka­lu­ja ja vink­ke­jä val­men­ta­jaop­pais­ta. 
Teki­jä: Oman Elä­män­sä Urhei­li­ja ‑projekti/Syömishäiriökeskus

Prak­tis­ka verk­tyg för trä­na­re 
Reds­kap och lis­ta på tips sam­man­fat­tat från trä­nar­gui­der­na. 
För den svens­ka ver­sio­nen står Spor­ta för livet-pro­jek­tet/Äts­tör­ningscent­rum

Van­hem­pien opas
Tie­toa häi­riin­ty­nees­tä syö­mis­käyt­täy­ty­mi­ses­tä urhei­li­jan van­hem­mil­le.
Teki­jä: Oman Elä­män­sä Urhei­li­ja ‑projekti/Syömishäiriökeskus

Gui­de för föräl­drar
Infor­ma­tion on stört ätbe­teen­de och äts­tör­nin­gar hos idrot­ta­re.
För den svens­ka ver­sio­nen står Spor­ta för livet-pro­jek­tet/Äts­tör­ningscent­rum & Fin­lands Svens­ka Idrott/Projekt före­byg­gan­de av äts­tör­nin­gar inom idrot­ten

Mitäs nyt – näkö­kul­mia elä­män­hal­lin­taan urhei­lu-uran päät­tyes­sä
Oppaa­seen on koot­tu näkö­kul­mia elä­män­hal­lin­taan urhei­lu-uran päät­tyes­sä. Tee­mat käsit­te­le­vät urhei­li­jan iden­ti­teet­tiä, mie­len hyvin­voin­tia, sosi­aa­li­sia suh­tei­ta ja arkea.
Teki­jät: Satu Lin­na­sal­mi ja Han­na Salo/Metropolia Ammat­ti­kor­kea­kou­lu

OEU ‑info­graa­fit

Näi­tä info­graa­fe­ja saa vapaas­ti hyö­dyn­tää, mut­ta mai­nit­set­han kuvan teki­jän (Oman Elä­män­sä Urheilija/Syömishäiriökeskus), jos jaat tai muu­ten käy­tät kuvia.

Hyö­dyl­li­siä link­ke­jä

Oman Elä­män­sä Urhei­li­ja ‑some­ka­na­vat:
www.facebook.com/oeu2020
www.twitter.com/oeu_2020
www.instagram.com/oeu_2020

Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen net­ti­si­vut: tie­toa syö­mis­häi­riöis­tä ja nii­den hoi­dos­ta, hoi­toon liit­ty­viä yhteys­tie­to­ja.
www.syomishairiokeskus.fi/

Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen some­ka­na­vat:

www.instagram.com/syomishairiokeskus/

www.facebook.com/syomishairiokeskus/

Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen blo­gi­si­vu Ome­na­tu­pa

Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen Elä­män näl­kään ‑podcast:

You­Tu­beSpo­ti­fy

Syö­mis­häi­riö­liit­to – SYLI ry
Syö­mis­häi­riö­liit­to edis­tää syö­mis­häi­riö­tie­tou­den lisään­ty­mis­tä yhteis­kun­nas­sa ja pyr­kii pois­ta­maan sai­rau­teen liit­ty­viä har­ha­luu­lo­ja. Liit­to yllä­pi­tää ter­vet­tä ruoka‑, liikunta‑, pai­no- ja keho­pu­het­ta jul­ki­ses­sa hyvin­voin­ti­kes­kus­te­lus­sa.
syomishairioliitto.fi

UKK-ins­ti­tuu­tin ja Tam­pe­reen Urhei­lu­lää­kä­ria­se­man Ter­ve Urhei­li­ja ‑ohjel­ma: tut­kit­tua tie­toa val­men­nuk­sen tuek­si aiheis­ta vam­mo­jen ehkäi­sy, ter­vey­den­huol­to, har­joit­te­lu ja ravit­se­mus.
terveurheilija.fi

Val­men­ta­jil­le on teh­ty vii­me vuo­si­na usei­ta verk­ko­kurs­se­ja kos­kien urhei­li­joi­den koko­nais­val­tai­sen ter­vey­den ja hyvin­voin­nin tuke­mis­ta. Näi­den kurs­sien tee­mat edis­tä­vät myös syö­mis­häi­riö­va­paa­ta urhei­lua. Täs­sä link­ke­jä muu­ta­miin näis­tä.

“Et ole yksin ‑verk­ko­kou­lu­tus tar­jo­aa val­men­ta­jil­le ja muil­le urhei­luseu­rois­sa toi­mi­vil­le väli­nei­tä puut­tua epä­asial­li­seen käy­tök­seen, häi­rin­tään ja väki­val­taan. Kou­lu­tuk­ses­sa käy­dään läpi aihei­ta kuten hen­ki­nen ja fyy­si­nen väki­val­ta ja kiusaa­mi­nen, sek­su­aa­li­nen häi­rin­tä, lap­siin koh­dis­tu­vat sek­su­aa­li­ri­kok­set, las­ten­suo­je­lu ja itse­mää­rää­mi­soi­keut­ta vah­vis­ta­va val­men­nus. Kurs­si sisäl­tää eri­lai­sia har­joi­tuk­sia ja teh­tä­viä.”

“Vas­tuul­li­nen val­men­ta­ja ‑verk­ko­kurs­sin tavoit­tee­na on edis­tää parem­paa val­men­nus­ta ja tur­val­lis­ta toi­min­taym­pä­ris­töä. Verk­ko­kurs­si lisää urhei­lu­toi­mi­joi­den yhteis­tä tie­toi­suut­ta ja ymmär­rys­tä vas­tuul­li­ses­ta val­men­ta­mi­ses­ta sekä fyy­si­ses­ti, hen­ki­ses­ti ja sosi­aa­li­ses­ti tur­val­li­sen toi­min­taym­pä­ris­tön edis­tä­mi­ses­tä.”

https://www.olympiakomitea.fi/2021/08/19/valmentaja-ja-ohjaaja-olethan-mukana-rakentamassa-entista-turvallisempaa-toimintaymparistoa/

Nuo­ri mie­li urhei­lus­sa ‑verk­ko­kurs­si kai­kil­le val­men­ta­jil­le (noin 30 min) on suun­nat­tu 10–15-vuotiaiden las­ten ja nuor­ten val­men­ta­jil­le eri lajien urhei­luseu­rois­sa. Kurs­si tutus­tut­taa toi­min­ta­ta­poi­hin, joi­den avul­la val­men­ta­ja voi har­joi­tuk­sis­sa tukea ja vah­vis­taa nuor­ten mie­len hyvin­voin­tia.

https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/koulutukset/mielenterveystaitoja-nuorisotyohon-ja-harrastustoimintaan/nuori-mieli-urheilussa-verkkokurssi-kaikille-valmentajille/

Autamme alkuun

Palveleva puhelin auttaa, kun tarvitset apua syömishäiriöihin liittyen.