Tie­toa urhei­li­jan häi­riin­ty­nees­tä syö­mi­ses­tä ja syö­mis­häi­riöis­tä

Urhei­lu on ensi­si­jai­ses­ti hyvä ja posi­tii­vi­nen asia, mut­ta on hyvä tun­nis­taa sii­hen liit­ty­vät mah­dol­li­set ris­kit.

Urhei­luun liit­tyy lukui­sia ter­veyt­tä ja hyvin­voin­tia edis­tä­viä omi­nai­suuk­sia. Urhei­lu­har­ras­tuk­sen kaut­ta saa­daan sosi­aa­li­sia kon­tak­te­ja, jot­ka voi­vat kes­tää läpi elä­män. Urhei­lu opet­taa tär­kei­tä tai­to­ja esi­mer­kik­si ajan­käyt­töön, ravin­toon ja mui­hin ter­veel­li­siin elin­ta­poi­hin liit­tyen. Fyy­si­nen aktii­vi­suus jo itses­sään edis­tää ter­veyt­tä, min­kä vuok­si sään­nöl­li­sen lii­kun­nan tär­keyt­tä ei voi olla koros­ta­mat­ta lii­kaa. Tut­ki­muk­sis­sa on todet­tu, että lap­suus- ja nuo­ruusa­jan kil­paur­hei­lul­la on lukui­sia posi­tii­vi­sia vai­ku­tuk­sia myös myö­hem­mäs­sä elä­mäs­sä.

Lap­suusa­jan kil­paur­hei­lu muun muas­sa suo­jaa psyyk­ki­sel­tä oirei­lul­ta aikui­se­na ja on muu­ten­kin posi­tii­vi­ses­ti yhtey­des­sä aikui­siän mie­len­ter­vey­teen. Tut­ki­mus­ten mukaan lap­suusai­ka­na run­saas­ti liik­ku­neet tai kil­paur­heil­leet myös liik­ku­vat aikui­se­na enem­män, mikä on tär­ke­ää niin yksi­lön kuin kan­san­ter­vey­den kan­nal­ta. Myös eri­lais­ten elin­ta­pa­sai­rauk­sien ris­kit ovat aikui­se­na pie­nem­piä niil­lä, jot­ka ovat kil­paur­heil­leet nuo­ruu­des­saan. Aikui­siän pai­non­ke­hi­tys on kes­ki­mää­rin ter­veem­pää ja kehon­koos­tu­mus sekä luus­ton kun­to parem­pia niil­lä, jot­ka ovat kil­paur­heil­leet nuo­ruu­des­saan vähän liik­ku­nei­siin ver­rat­tu­na.

Lii­kun­taan ja urhei­luun, kuten mihin tahan­sa har­ras­tuk­seen kuu­luu ilo­ja ja pet­ty­myk­siä. Har­ras­tuk­sen paris­sa koe­tut onnis­tu­mi­set sekä raken­ta­vas­ti käsi­tel­lyt pet­ty­myk­set tuke­vat lap­sen ja nuo­ren itse­tun­non kehit­ty­mis­tä ja ter­veen urhei­li­jai­den­ti­tee­tin raken­tu­mis­ta. Heik­ko itse­tun­to ja vää­ris­ty­nyt urhei­li­jai­den­ti­teet­ti ovat omi­aan altis­ta­maan urhei­li­jaa esi­mer­kik­si häi­riin­ty­neel­le syö­mis­käyt­täy­ty­mi­sel­le.

Häi­riin­ty­nyt syö­mi­nen on yksi mah­dol­li­nen run­saa­seen lii­kun­taan ja kil­paur­hei­luun liit­ty­vä ris­ki­te­ki­jä. Lii­kun­nan lukui­sat ter­veyt­tä ja hyvin­voin­tia edis­tä­vät omi­nai­suu­det voi­vat suo­ja­ta urhei­li­jaa myös häi­riin­ty­neel­tä syö­mis­käyt­täy­ty­mi­sel­tä. Val­tao­sal­le ihmi­sis­tä urhei­lu­har­ras­tus onkin ensi­si­jai­ses­ti posi­tii­vi­nen asia, ja sel­lai­se­na se tuli­si näh­dä­kin sen mah­dol­li­sis­ta ris­keis­tä huo­li­mat­ta. Ris­kit on kui­ten­kin tär­keä osa­ta havai­ta, jot­ta nii­hin voi rea­goi­da oikein.


Mitä ja mik­si?

Mitä häi­riin­ty­nyt syö­mis­käyt­täy­ty­mi­nen ja syö­mis­häi­riöt tar­koit­ta­vat?

Syö­mis­häi­riöt ovat mie­len­ter­vey­den häi­riöi­tä, joi­hin liit­tyy poik­kea­vaa syö­mis­käyt­täy­ty­mis­tä, sekä psyyk­ki­sen, fyy­si­sen tai sosi­aa­li­sen toi­min­ta­ky­vyn häi­riin­ty­mis­tä. Syö­mis­häi­riöt ovat ylei­siä mie­len­ter­vey­den häi­riöi­tä nuo­ril­la ja nuo­ril­la aikui­sil­la nai­sil­la, mut­ta nii­tä esiin­tyy kui­ten­kin kai­kis­sa suku­puo­li- ja ikä­ryh­mis­sä. 

Syö­mis­häi­riöi­hin voi liit­tyä vuo­sien mit­tais­ta kär­si­mys­tä, joka vai­kut­taa väis­tä­mät­tä oireis­ta kär­si­vän, sekä hänen läheis­ten­sä elä­män­laa­tuun. Pahim­mil­laan syö­mis­häi­riöt voi­vat joh­taa jopa kuo­le­maan, ja syö­mis­häi­riöi­hin, eten­kin lai­huus­häi­ri­öön, liit­tyy­kin sel­keäs­ti kohon­nut kuol­lei­suus­ris­ki.

Syö­mis­häi­riö­oi­rei­lun taus­tal­la voi olla psyyk­kis­tä pahoin­voin­tia, joka ilme­nee häi­riin­ty­nee­nä syö­mis­käyt­täy­ty­mi­se­nä. Osa voi oirei­lul­la jopa aiheut­taa itsel­leen tar­koi­tuk­sel­li­ses­ti fyy­sis­tä pahaa oloa, kun psyyk­ki­sen pahan olon käsit­te­le­mi­sek­si ei ole riit­tä­viä kei­no­ja. ”Tut­tua ja tur­val­lis­ta” fyy­sis­tä pahaa oloa on pal­jon hel­pom­pi kes­tää kuin psyyk­kis­tä pahoin­voin­tia. Syö­mis­häi­riö on siis kau­ka­na vain lai­huu­den tai tie­tyn­lai­sen ulko­näön tavoit­te­lus­ta, vaik­ka se ulos­päin sel­lai­sel­ta saat­taa näyt­tää­kin.

Eri­lai­sia syö­mis­häi­riöi­täOireita/tyypillistä täl­le syö­mis­häi­riöl­le
Laihuushäiriö/Anoreksia
(ano­rexia ner­vo­sa)
Syö­mi­sen ja ruo­an vält­te­ly ja sään­nös­te­ly
Pak­ko­liik­ku­mi­nen
Häi­riin­ty­nyt kehon­ku­va, pel­ko pai­non­nousus­ta
Ahmimishäiriö/Bulimia
(buli­mia ner­vo­sa)
Tar­ve tyh­jen­tyä ahmi­tus­ta ruo­as­ta oksen­ta­mal­la tai ulos­tus­lääk­keil­lä
Häi­riin­ty­nyt kehon­ku­va, pel­ko pai­non­nousus­ta
Myös paas­toa­mis­ta ja pak­ko­lii­kun­taa
Ahmintahäiriö/BED
(Bin­ge Eating Disor­der)
Ahmin­ta­häi­riö, johon ei lii­ty tar­vet­ta kom­pen­soi­da syö­ty­jä ruo­ka­mää­riä esim. oksen­ta­mal­la tai pak­ko­liik­ku­mi­sel­la. 
Syö­ty ruo­ka kui­ten­kin usein lisää ahdis­tus­ta ja itsein­hoa
Ajan kulues­sa pai­no yleen­sä nousee
Epä­tyy­pil­li­nen syö­mis­häi­riöYlei­sim­piä syö­mis­häi­riöi­tä
Samat oireet kuin ano­rek­sias­sa tai ahmi­mis­häi­riös­sä, mut­ta jokin kes­kei­nen oire puut­tuu tai on lie­vem­pä­nä
Suun­nil­leen puo­let syö­mis­häi­riöis­tä epä­tyy­pil­li­siä
Orto­rek­siaTer­veel­li­sen ruo­an pak­ko­miel­le
Ei kui­ten­kaan viral­li­nen syö­mis­häi­riö­diag­noo­si, vaik­ka häi­riin­ty­neel­le syö­mis­käyt­täy­ty­mi­sel­le tyy­pil­li­siä piir­tei­tä osit­tain on

Syö­mis­häi­riöil­le altis­ta­via ja lau­kai­se­via teki­jöi­tä on lukui­sia, esi­mer­kik­si bio­lo­gi­sia (mm. geneet­ti­nen alt­tius), psy­ko­lo­gi­sia (mm. stres­si­te­ki­jät, tun­ne-elä­män vai­keu­det ja itse­tun­to-ongel­mat) sekä kult­tuu­ri­si­don­nai­sia (mm. lai­huut­ta ihan­noi­va ympä­ris­tö). Ulko­nä­kö­pai­nei­den lisäk­si altis­ta­via ja lau­kai­se­via teki­jöi­tä on suku­puo­les­ta riip­pu­mat­ta kai­kil­la.

Mies­ten syö­mis- ja kehon­ku­va­häi­riöt tun­nis­te­taan vali­tet­ta­vas­ti nai­sia huo­nom­min ter­vey­den­huol­los­sa ja niis­tä myös puhu­taan vähem­män. Molem­mil­la suku­puo­lil­la kehoi­han­tee­na on usein var­ta­lo, jon­ka ras­va­pi­toi­suus on pie­ni. Sekä mie­his­sä että nai­sis­sa on nii­tä, jot­ka tavoit­te­le­vat mah­dol­li­sim­man kevyt­tä var­ta­loa, jos­sa on mah­dol­li­sim­man vähän ras­va- ja lihas­mas­saa. Mie­het kui­ten­kin tavoit­te­le­vat huo­mat­ta­vas­ti nai­sia useam­min mer­kit­tä­vää lihas­mas­saa ja arvos­ta­vat lihak­sik­kuut­ta. Kehos­ta pyri­tään muok­kaa­maan mah­dol­li­sim­man lihak­si­kas, sekä samaan aikaan mah­dol­li­sim­man ras­va­ton. 

Tyy­ty­mät­tö­myys lihak­sis­toon on mies­ten kes­kuu­des­sa väes­tö­ta­sol­la hyvin yleis­tä. Kehon­ku­va­häi­riöi­tä ja syö­mis­häi­riöi­tä yhdis­tä­vät monet saman­ta­pai­set piir­teet, jot­ka liit­ty­vät per­soo­nal­li­suu­teen ja häi­riö­käyt­täy­ty­mi­seen. Näin ollen mies­ten­kin ulko­nä­kö­pai­neet joh­ta­vat hel­pos­ti syö­mi­sen häi­riin­ty­mi­seen.

Klii­ni­siä syö­mis­häi­riöi­tä edel­tää syö­mis­häi­riö­oi­rei­lu, jos­sa esiin­tyy syö­mis­häi­riöi­hin viit­taa­via piir­tei­tä, mut­ta ne eivät kui­ten­kaan täy­tä syö­mis­häi­riöi­den diag­nos­ti­sia kri­tee­re­jä. Jo tämä oirei­lu voi hei­ken­tää urhei­li­jan ter­veyt­tä ja suo­ri­tus­ky­kyä. Mitä nopeam­min oirei­luun puu­tu­taan, sitä parem­pi on urhei­li­jan toi­pu­mi­sen­nus­te. Tämän vuok­si jo lie­vään syö­mis­häi­riö­oi­rei­luun on tär­ke­ää puut­tua, jot­tei var­si­nai­seen syö­mis­häi­ri­öön edes sai­ras­tut­tai­si.

Urhei­li­jal­la häi­riin­ty­nyt­tä syö­mis­tä on esi­mer­kik­si se, että nou­dat­taa erit­täin tiuk­kaa ja ter­veel­lis­tä ruo­ka­va­lio­ta, pun­nit­see itse­ään jat­ku­vas­ti, las­kee kalo­rei­ta ja pun­nit­see ruo­ki­aan, ei kuun­te­le kehon vies­te­jä näläs­tä tai kyl­läi­syy­des­tä ja kar­sii ruo­ka­va­lios­taan ruo­ka-ainei­ta vain, kos­ka tavoit­tee­na on laih­tu­mi­nen ja sen myö­tä mah­dol­li­ses­ti paran­tu­nut suo­ri­tus­ky­ky.

Mik­si urhei­li­joi­den häi­riin­ty­nees­tä syö­mi­ses­tä ja syö­mis­häi­riöis­tä puhu­taan pal­jon?

Urhei­li­joil­la häi­riin­ty­nyt syö­mis­käyt­täy­ty­mi­nen ja ris­ki sai­ras­tua syö­mis­häi­riöi­hin on ylei­sem­pää kuin muul­la väes­töl­lä. Syö­mis­häi­riö­oi­rei­lua esiin­tyy kai­kis­sa lajeis­sa ja molem­mil­la suku­puo­lil­la – jopa joka vii­den­nel­lä nuo­ris­ta ja joka nel­jän­nel­lä aikui­sis­ta urhei­li­jois­ta.

Urhei­li­jan arkeen kuu­luu asioi­ta, jot­ka voi­vat altis­taa syö­mis­häi­riöil­le. Ulko­puo­li­sel­le, ja jos­kus myös urhei­li­jal­le itsel­leen raja urhei­li­jal­le tyy­pil­lis­ten käy­tös­mal­lien ja häi­riin­ty­neen syö­mis­käyt­täy­ty­mi­sen välil­lä voi olla häi­ly­vä. Tär­ke­ää oli­si tun­nis­taa, tuke­vat­ko vai häi­rit­se­vät­kö nämä käy­tös­mal­lit urhei­li­jan elä­mää. Jos ne hei­ken­tä­vät suo­ri­tus­ky­kyä ja hait­taa­vat elä­mää, on nii­hin vii­meis­tään puu­tut­ta­va.

Kil­paur­hei­lus­sa koros­tu­vat kuri­na­lai­suus, suo­ri­tus­kes­kei­syys ja par­hai­den mah­dol­lis­ten tulos­ten tavoit­te­lu, jot­ka voi­vat näyt­täy­tyä vahin­gol­li­sel­la taval­la myös lii­an kont­rol­loi­tu­na syö­mi­se­nä. Moni­puo­li­nen ruo­ka­va­lio vai­kut­taa ter­vee­nä pysy­mi­sen ohel­la urhei­li­jan kehit­ty­mi­seen, suo­ri­tus­ky­kyyn ja palau­tu­mi­seen. Näi­den vuok­si ruo­kaan liit­ty­vät asiat voi­vat alkaa hel­pos­ti hal­li­ta urhei­li­jan elä­mää ja ajat­te­lua. Vaa­tii tai­toa tasa­pai­noil­la tar­kan ter­veel­li­sen ruo­ka­va­lion ja syö­mi­sen häi­riin­ty­mi­sen välil­lä. 

Urhei­li­jat voi­vat toi­saal­ta vas­ta­ta omiin ja ulko­puo­lel­ta tule­viin menes­tys­pai­nei­siin ja jopa urhei­lun aiheut­ta­maan ahdis­tuk­seen syö­mis­käyt­täy­ty­mi­sen­sä kaut­ta. Häi­riin­ty­nyt syö­mi­nen voi toi­mia suo­ri­tus­pai­nei­den hal­lin­nan kei­no­na, jos urhei­li­ja kokee, että hänel­lä ei ole mui­ta, parem­pia kei­no­ja tähän.

Urhei­li­jan syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­mi­sen ris­kiä voi­vat lisä­tä tie­tyt lajio­mi­nai­set piir­teet (esim. pai­noon vai­kut­ta­mi­nen pai­no­luok­ka­la­jeis­sa). Toi­sis­sa jouk­kueis­sa on myös toi­sia enem­män keho­kes­kei­nen ilma­pii­ri. Tämä voi näkyä esi­mer­kik­si sii­nä, mil­lai­sen roo­lin pai­no ja ulko­nä­kö saa­vat puku­huo­ne­kes­kus­te­luis­sa. Urhei­li­joi­den avoin tai salaa mie­les­sä teh­ty keho­jen ver­tai­lu voi muo­dos­tua jopa kes­ki­näi­sek­si kil­pai­luk­si ja yllyt­tää lii­al­li­seen lai­huu­teen. 

Media on nos­ta­nut esil­le myös lukui­sia urhei­li­joi­ta, joil­la syö­mis­häi­riö on saa­nut alkun­sa val­men­ta­jan keho­tuk­ses­ta pudot­taa pai­noa pari kiloa. Myös muu urhei­li­jan lähi­pii­ri voi tahat­to­mil­la­kin sano­mi­sil­laan aiheut­taa ja yllä­pi­tää urhei­li­jan ahdis­tus­ta kehos­taan sel­lai­se­na kuin se on.

Alle on lis­tat­tu tut­ki­mus­ten mukaan tyy­pil­li­siä urhei­luun liit­ty­viä syi­tä syö­mi­sen häi­riin­ty­mi­seen:

 • Suo­ri­tuk­sen paran­ta­mi­nen laih­tu­mi­sen avul­la
 • Pai­nos­tus pudot­taa pai­noa
 • Urhei­li­jan per­soo­nal­li­suus (per­fek­tio­nis­mi, tun­nol­li­suus, vaa­ti­vuus itseä koh­taan)
 • Halu näyt­tää hyväl­tä kil­pai­lua­sus­sa tai tele­vi­sios­sa
 • Var­hai­nen lajis­pe­si­fiin har­joit­te­luun kes­kit­ty­mi­nen
 • Lii­al­li­nen har­joit­te­lu
 • Tiheä pai­non­vaih­te­lusykli
 • Vam­ma­kier­teen takia sivus­sa har­joit­te­lus­ta ole­mi­nen
 • Haas­teet vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa tai luot­ta­muk­sen puu­te val­men­nus­suh­tees­sa
 • Huo­nos­ti suun­ni­tel­tu painon/rasvaprosentin pudo­tus
 • Urhei­lun yhteen­so­vit­ta­mi­sen vai­keus muu­hun elä­mään
 • Laji­sään­nöt
 • Liho­mi­sen pel­ko, joka liit­tyy tau­koon urhei­lus­sa tai lopet­ta­mi­seen
 • Sosi­aa­li­sen median luo­mat, usein vää­ris­ty­neet kuvat urhei­li­jan var­ta­los­ta tai ravit­se­muk­ses­ta

Mik­si häi­riin­ty­nees­tä syö­mi­ses­tä tai syö­mis­häi­riöis­tä on hait­taa urhei­li­jal­le?

Syö­mis­häi­riöt alka­vat urhei­li­joil­la taval­li­ses­ti pyr­ki­myk­ses­tä syö­dä ter­veel­li­ses­ti tai laih­dut­taa, jot­ta urhei­lusuo­ri­tuk­set para­ni­si­vat. Usein alku­vai­hees­sa näin tapah­tuu­kin. Häi­riin­ty­neen syö­mi­sen (ali- tai yli­syö­mi­sen ja sii­hen liit­ty­vien kom­pen­saa­tio­kei­no­jen käy­tön) jat­kut­tua jon­kin aikaa, suo­ri­tus­ky­ky alkaa kui­ten­kin väis­tä­mät­tä hei­ken­tyä.

Syö­mis­häi­riöt aiheut­ta­vat kehol­le monen­lai­sia vau­rioi­ta, jois­ta osa näkyy pian sai­ras­tu­mi­sen alet­tua ja osa tulee esiin vas­ta sai­rau­den jat­kut­tua pidem­pään. Suu­rin osa kehon vau­riois­ta onnek­si kor­jaan­tuu syö­mis­häi­riön paran­nut­tua. Häi­riin­ty­nyt syö­mis­käyt­täy­ty­mi­nen on aina ris­ki­te­ki­jä var­si­nai­sen syö­mis­häi­riön kehit­ty­mi­seen. Sik­si jo vähäi­seen­kin syö­mis­häi­riö­oi­rei­luun tulee rea­goi­da nopeas­ti. Syö­mis­häi­riö­oi­rei­lu itses­sään voi myös olla ter­vey­del­le hyvin hai­tal­lis­ta.

Häi­riin­ty­nyt syö­mis­käyt­täy­ty­mi­nen joh­taa usein ravin­toai­ne- ja ener­gia­puu­tok­siin, jot­ka voi­vat nopeas­ti vai­kut­taa urhei­li­jan ter­vey­teen, suo­ri­tus­ky­kyyn ja palau­tu­mi­seen. Lii­an vähäi­nen syö­mi­nen aiheut­taa urhei­li­jal­le ener­gia­va­jeen, jol­la on lukui­sia vai­ku­tuk­sia ter­vey­teen. Ener­gia­va­je vai­kut­taa molem­mil­la suku­puo­lil­la esi­mer­kik­si hor­mo­ni­toi­min­taan, lui­den ter­vey­teen, aineen­vaih­dun­taan, immu­no­lo­gi­seen jär­jes­tel­mään, kas­vuun ja kehi­tyk­seen, ruo­an­su­la­tus­ka­na­van toi­min­taan sekä psyyk­ki­seen ter­vey­teen.

Ener­gia­va­jeen seu­rauk­se­na kuu­kau­ti­set jää­vät nai­sur­hei­li­jal­ta taval­li­ses­ti pois. Tämä hei­ken­tää luus­ton kun­toa, mikä altis­taa urhei­li­jan esi­mer­kik­si rasi­tus­mur­tu­mil­le ja myö­hem­min elä­män aika­na osteo­po­roo­sil­le. Jos ener­gia­va­jees­ta kär­sii nuo­re­na, eli sil­loin, kun luus­ton kehit­ty­mi­nen on voi­mak­kain­ta, on tämä eri­tyi­sen hai­tal­lis­ta luus­ton ter­vey­den kan­nal­ta.

Urhei­lusuo­ri­tus­ta ener­gia­va­je hei­ken­tää lukui­sil­la tavoil­la. Esi­mer­kik­si kes­tä­vyys­ky­ky ja lihas­voi­ma heik­ke­ne­vät, samoin kuin koor­di­naa­tio ja kes­kit­ty­mis­ky­ky, jol­loin louk­kaan­tu­mis­ris­ki kas­vaa. Urhei­li­ja myös ärtyy ja masen­tuu her­kem­min, ja hänen har­joi­tus­vas­teen­sa on hei­ken­ty­nyt.

Lisä­tie­toa ener­gia­va­jeen hai­tois­ta löy­dät tääl­tä.


Jat­ku­va ener­gia­va­je vaa­ran­taa nuo­ren urhei­li­jan nor­maa­lin kas­vun ja bio­lo­gi­sen kehi­tyk­sen sekä saat­taa aiheut­taa peruut­ta­ma­ton­ta vahin­koa luus­tol­le. Tämä voi joh­taa vam­ma­kier­tee­seen, joka lopet­taa urhei­lu-uran jo var­hai­ses­sa vai­hees­sa!


Miten häi­riin­ty­nyt syö­mi­nen ilme­nee?

Alla ole­vas­sa lis­tas­sa on esi­tet­ty tyy­pil­li­siä häi­riin­ty­neen syö­mi­sen varoi­tus­merk­ke­jä (syö­mis­häi­riöi­den Käy­pä hoi­to ‑suo­si­tuk­sis­ta). Nämä varoi­tus­mer­kit päte­vät lii­kun­ta­mää­ris­tä riip­pu­mat­ta kaik­kiin ihmi­siin.

 • jat­ku­va kes­kit­ty­mi­nen ruo­kaan, lii­kun­taan ja laih­dut­ta­mi­seen
 • nopea pai­non­pu­do­tus
 • laih­tu­mi­nen, jos­ta hen­ki­lö itse ei ole huo­lis­saan
 • vaa­ti­mus saa­da muun per­heen ruo­ka­va­lios­ta poik­kea­vaa ruo­kaa
 • yli­ter­veel­li­nen ruo­ka­va­lio tai tiet­ty­jen ruo­ka­ryh­mien (esim. hii­li­hy­draa­tit) vält­te­ly
 • lii­al­li­nen tai pakon­omai­nen lii­kun­ta tai stres­saan­tu­mi­nen, jos ei pää­se liik­ku­maan
 • vää­ris­ty­nyt kehon­ku­va
 • tiheä pun­nit­se­mi­nen
 • tois­tu­vat wc-käyn­nit ruo­kai­lun jäl­keen
 • umme­tus, vat­sa­ki­vut
 • kuu­kau­tis­häi­riöt (esim. kuu­kau­tis­ten alka­mi­sen vii­väs­ty­mi­nen, epä­sään­nöl­li­nen kier­to)
 • vii­väs­ty­nyt puber­teet­ti
 • mata­la veren­pai­ne, tiheä syke
 • nes­te­ta­sa­pai­non häi­riöt
 • hei­ko­tus, hui­maus, pyör­ry­tys
 • sydä­men­ty­ky­tys, ryt­mi­häi­riöt
 • mus­tel­ma­herk­kyys
 • kyl­mä­nar­kuus, pale­lu
 • kyl­mät raa­jat, siner­rys
 • kui­va ja kal­pea iho, untu­vai­nen lanu­go­kar­voi­tus kas­vois­sa ja muu­al­la kehos­sa
 • ham­pai­den kiil­le­vau­riot, väki­sin oksen­ta­mi­sen mer­kit esim. kita­laes­sa
 • masen­tu­nut mie­lia­la
 • lisään­ty­vä eris­täy­ty­mi­nen

Eri­tyi­ses­ti urhei­li­jal­le tyy­pil­li­siä häi­riin­ty­neen syö­mi­sen merk­ke­jä puo­les­taan on esi­tel­ty alla:

Jat­ku­va, pakon­omai­nen ruo­an, ener­gian­saan­nin ja pai­non tark­kai­le­mi­nen: Syö­mi­sen ja pai­non tark­kai­lu saa­vat usein lii­al­li­set mit­ta­suh­teet, kun syö­mi­nen häi­riin­tyy. Syö­mi­sen suun­nit­te­luun, ruo­kien ostoon ja val­mis­tuk­seen kuluu pal­jon aikaa. Pun­ni­tuk­sia saa­te­taan teh­dä usei­ta ker­to­ja päi­väs­sä. Näl­kä ja tyh­jä olo vat­sas­sa tule­vat nor­maa­leik­si tun­teik­si, mikä vai­keut­taa kyl­läi­sen olon sie­tä­mis­tä ja ruo­ka­mää­rien kas­vat­ta­mis­ta. Pie­ni­kin pai­non­nousu tai epä­on­nis­tu­mi­nen ruo­ka­va­lio­suun­ni­tel­man nou­dat­ta­mi­ses­sa voi aiheut­taa syyl­li­syyt­tä ja itsein­hoa.

Ener­gian­saan­nin lii­al­li­nen rajoit­ta­mi­nen aiheut­taa ylen­syön­nin tar­peen, kos­ka keho pyr­kii kor­jaa­maan syn­ty­neen ener­gia­va­jeen. Voi­ma­kas syö­mi­sen tar­ve voi aiheut­taa pelon lopul­li­ses­ta syö­mi­sen hal­lin­nan menet­tä­mi­ses­tä. Jos sai­ras­tu­nut kokee, ettei pys­ty hil­lit­se­mään syö­mis­tään, hän saat­taa alkaa oksen­taa syö­män­sä ruo­an säi­lyt­tääk­seen mie­li­ku­van riit­tä­vän alhai­ses­ta ener­gian saan­nis­ta.

Vaka­vas­ti ali­pai­noi­sel­la urhei­li­jal­la pai­noa nos­ta­va ener­gia­mää­rä voi ali­pai­non pit­kään jat­kues­sa las­kea, kos­ka hänen aineen­vaih­dun­tan­sa hidas­tuu (ns. sääs­tö­liek­ki). Täl­löin taval­lis­ta pie­nem­pi ener­gia­mää­rä voi nos­taa pai­noa, mikä joh­taa epä­rea­lis­ti­seen käsi­tyk­seen sii­tä, mil­lai­nen ruo­ka­mää­rä aut­taa pysy­mään hoik­ka­na. Kun yhä pie­nem­mät ruo­ka­mää­rät voi­vat nos­taa pai­noa, pudot­taa urhei­li­ja hel­pos­ti syö­mään­sä ruo­ka­mää­rää edel­leen.

Vää­ris­ty­nyt kehon­ku­va ja tyy­ty­mät­tö­myys kehoon: Syö­mis­käyt­täy­ty­mi­sen häi­riin­tyes­sä myös kehon­ku­va vää­ris­tyy. Oirei­le­va voi näh­dä itsen­sä liha­va­na, tai hän voi tun­tea ole­van­sa liha­va, vaik­ka näkee lii­al­li­sen lai­huu­ten­sa. 

Jat­ku­va kehon muo­don ja koon tark­kai­lu kuu­luu useim­pien syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­vien arkeen. Pei­li­ku­van tark­kai­luun liit­tyy voi­ma­kas­ta ahdis­tuk­sen tun­net­ta, itsein­hoa ja huo­nom­muu­den tun­net­ta. 

Kehon epä­tyy­dyt­tä­vien koh­tien havait­se­mi­ses­ta seu­raa laih­du­tus­tar­vet­ta ja syö­mät­tö­myyt­tä, tai ahmi­mis­ta ja oksen­ta­mis­ta. Näin vää­ris­ty­nyt kehon­ku­va osal­taan yllä­pi­tää syö­mis­häi­riö­kier­ret­tä.

Pai­non voi­ma­kas vai­ku­tus itse­tun­toon: Syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­nut kokee, että hänen arvon­sa ihmi­se­nä riip­puu hänen pai­nos­taan, ja pet­tyy hel­pos­ti pie­nes­tä­kin pai­non­nousus­ta. Pai­non­las­ku taas koe­taan usein hel­pot­ta­va­na ja pal­kit­se­va­na. Kos­ka pai­no nor­maa­lis­ti heit­te­lee pari kiloa­kin vuo­ro­kau­des­sa, ei pie­niä muu­tok­sia voi todel­li­suu­des­sa pitää liho­mi­se­na tai laih­tu­mi­se­na.

Syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­va uskoo muut­tu­van­sa ihmi­se­nä huo­nom­mak­si ja epä­on­nis­tu­neek­si pai­non­nousun myö­tä. Tämä voi näkyä käyt­täy­ty­mi­ses­sä esi­mer­kik­si kiel­täy­ty­mi­se­nä pun­ni­tuk­sis­ta, pak­ko­miel­tei­se­nä suh­tau­tu­mi­se­na ruo­kaan, tai sai­raal­loi­se­na pai­non­nousun pel­ko­na. Pai­non­nousun pelon voi­mak­kuus ei rii­pu sai­ras­tu­neen kehon pai­nos­ta, vaan sitä esiin­tyy sekä yli- että ali­pai­noi­sil­la. 

Urhei­li­jal­la, jol­la syö­mis­käyt­täy­ty­mi­nen on vas­ta lie­väs­ti häi­riin­ty­nyt, voi näkyä saman­lai­sia reak­tioi­ta esi­mer­kik­si pun­ni­tuk­seen ja pai­non­nousuun liit­tyen, mut­ta toden­nä­köi­ses­ti lie­vem­pä­nä kuin edel­lä kuva­tuis­sa esi­mer­keis­sä. 

Jo lie­vät­kin reak­tiot on hyvä huo­mioi­da ja pyr­kiä ajois­sa puut­tu­maan nii­hin, jot­ta sai­ras­tu­mi­sel­ta vaka­vam­paan syö­mis­häi­ri­öön voi­tai­siin vält­tyä.

Yri­tys kont­rol­loi­da pai­noa ter­veyt­tä vaa­ran­ta­vil­la kei­noil­la: Hai­tal­li­sia pai­non­hal­lin­ta- tai laih­du­tus­kei­no­ja ovat esi­mer­kik­si oksen­ta­mi­nen, ulos­tus­lääk­kei­den ja nes­teen­pois­to­lääk­kei­den käyt­tö, sekä ener­gian kulut­ta­mi­nen pakon­omai­sel­la yli­har­joit­te­lul­la.

Syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­neen tyy­pil­li­nen usko­mus on, että oksen­ta­mal­la saa pois­tet­tua kehos­ta kai­ken syö­män­sä ruo­an. Todel­li­suu­des­sa kui­ten­kin iso osa ravin­toai­neis­ta ehtii imey­tyä, vaik­ka hen­ki­lö oksen­tai­si heti syö­mi­sen jäl­keen. Tämän vuok­si ne, jot­ka ahmi­vat suu­ren mää­rän ruo­kaa ennen oksen­ta­mis­ta, eivät laih­du. Myös ulos­tus- ja nes­teen­pois­to­lääk­keet ovat laih­tu­mi­sen kan­nal­ta hyö­dyt­tö­miä. Ulos­tus­lääk­keet tyh­jen­tä­vät pak­susuo­len sisäl­lön, mut­ta sin­ne saak­ka ehdit­ty­ään ruo­an kaik­ki ener­gia on jo ehti­nyt imey­tyä. Nes­teen­pois­to­lääk­keet puo­les­taan pois­ta­vat vain nes­tet­tä, joten niil­lä aikaan­saa­tu pai­non ale­ne­mi­nen on tila­päis­tä. 

Oksen­ta­mi­sel­la, sekä ulos­tus- ja nes­teen­pois­to­lääk­kei­den vää­rin­käy­töl­lä voi olla ikä­viä seu­rauk­sia. Ne vie­vät kehos­ta elin­tär­kei­tä suo­lo­ja, joi­den vähyy­des­tä voi seu­ra­ta vaka­vim­mil­laan sydä­men ryt­mi­häi­riöi­tä. Oksen­ta­mi­nen tuo suu­hun vat­sa­hap­poa, joka syö­vyt­tää ham­pai­ta. Ulos­tus­lääk­kei­den vää­rin­käyt­tö voi lais­kis­taa pak­susuo­len, min­kä vuok­si lääk­kei­den lopet­ta­mis­ta voi seu­ra­ta pit­kä­ai­kai­nen umme­tus.

Har­joi­tus­oh­jel­man ja ruo­ka­va­lion pakon­omai­nen nou­dat­ta­mi­nen: Urhei­li­jan häi­riin­ty­neen syö­mi­sen alku­vai­het­ta voi olla vai­kea havai­ta, sil­lä sopi­van ja lii­an tiu­kan ruo­ka­va­lion, sekä har­joi­tus­oh­jel­man jär­ke­vän ja pakon­omai­sen nou­dat­ta­mi­sen välil­lä on usein vain hiuk­sen­hie­no raja.

Kes­tä­mät­tö­mäl­le poh­jal­le siir­ry­tään, kun urhei­li­ja kes­kit­tyy pää­asias­sa pai­noon­sa ja ulko­nä­köön­sä suun­ni­tel­les­saan ruo­ka­va­lio­taan ja har­joi­tuk­si­aan, vaik­ka laih­dut­ta­van ener­gia­mää­rän naut­ti­mi­nen on ris­ti­rii­das­sa suo­ri­tus­ky­vyn para­ne­mi­sen kans­sa. Hän saat­taa saman­ai­kai­ses­ti tavoi­tel­la sekä alem­paa pai­noa, että parem­paa suo­ri­tus­ky­kyä, mikä ei pidem­män pääl­le ole jär­ke­vää.

Tyy­pil­li­nen piir­re häi­riin­ty­neel­le syö­mis­käyt­täy­ty­mi­sel­le on se, että ruo­kaa pyri­tään syö­mään yhä vähem­män. Lisäk­si urhei­li­ja saat­taa kaven­taa ruo­ka­va­lio­taan luo­puen jat­ku­vas­ti uusis­ta ruo­ka-aineis­ta. Tämän vuok­si hänen laih­tu­mi­sen­sa ei pysäh­dy, vaan hänes­tä tulee vähi­tel­len vaa­ral­li­sen lai­ha. Laih­tu­mi­sen alku­vai­hees­sa urhei­li­jan olo ja usein myös urhei­lusuo­ri­tuk­set para­ne­vat het­kek­si, kun­nes lii­an vähäi­nen ener­gian­saan­ti alkaa vaa­tia veron­sa. Suo­ri­tuk­set alka­vat hei­ken­tyä, vaik­ka urhei­li­ja lisää har­joit­te­luun käyt­tä­mään­sä aikaa.

Syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­mi­nen voi­mis­taa hen­ki­lön tai­pu­mus­ta olla itsel­leen anka­ra ja pyr­kiä täy­del­li­syy­teen. Usein hän alkaa teh­dä esi­mer­kik­si läk­sy­jä ja koti­töi­tä anka­ran sän­til­li­ses­ti, joten myös har­joit­te­lu saa taval­li­ses­ti pakon­omai­set mit­ta­suh­teet. 

Syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­nut urhei­li­ja usein ylit­tää har­joit­te­lus­saan val­men­ta­jan anta­mat suo­si­tuk­set ja hänen on vai­ke­aa pitää lepo­päi­viä. 

Näl­kiin­ty­mis­ti­lan aiheut­ta­ma urhei­lu­tu­los­ten heik­ke­ne­mi­nen saa sai­ras­tu­neen har­joit­te­le­maan yhä tii­viim­min. Samal­la epä­on­nis­tu­mi­nen muren­taa urhei­li­jan itse­tun­toa, jota hän lää­kit­see ole­mal­la entis­tä­kin anka­ram­pi itsel­leen. Täs­sä vai­hees­sa myös mie­lia­la alkaa olla tois­tu­vas­ti ahdis­tu­nut ja masen­tu­nut. Se näkyy taval­li­ses­ti ala­ku­loi­suu­te­na ja ärtyi­syy­te­nä.

Lii­al­li­nen har­joit­te­le­mi­nen voi liit­tyä myös pakon­omai­seen tar­pee­seen kulut­taa tiet­ty mää­rä ener­gi­aa liik­ku­mal­la. Taus­tal­la on pel­ko pai­non nouse­mi­ses­ta, jos lii­kun­ta jää vähäi­sem­mäk­si kuin urhei­li­ja itsel­tään vaa­tii.

Suh­tee­ton ahdis­tu­mi­nen suo­ri­tus­ten epä­on­nis­tu­mi­ses­ta: Syö­mis­häi­riö­oi­rei­le­van urhei­lusuo­ri­tuk­set alka­vat yleen­sä hei­ke­tä ennem­min tai myö­hem­min. Tämä on urhei­li­jal­le ahdis­ta­vaa ja itse­tun­toa koet­te­le­vaa. Kos­ka syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­neen mie­li on virit­ty­nyt näke­mään taval­li­set­kin elä­män vas­toin­käy­mi­set vaka­vi­na epä­on­nis­tu­mi­si­na, mer­kit­see urhei­lusuo­ri­tus­ten heik­ke­ne­mi­nen lähes kata­stro­fia. Tämä näkyy usein sel­väs­ti ulos­päin huo­no­tuu­li­suu­te­na, kiuk­kui­suu­te­na, itkui­suu­te­na tai toi­saal­ta hil­jai­suu­teen vetäy­ty­mi­se­nä.

Taval­li­ses­ta pet­ty­myk­ses­tä syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­neen reak­tio usein poik­ke­aa sii­nä, että pet­ty­myk­ses­tä toi­pu­mi­nen kes­tää epä­ta­val­li­sen kau­an. Tämä joh­tuu sii­tä, että epä­on­nis­tu­mi­nen suo­ri­tuk­ses­sa mer­kit­see syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­neel­le epä­on­nis­tu­mis­ta ihmi­se­nä. Hän saat­taa pelä­tä, ettei kukaan enää voi kun­nioit­taa hän­tä tämän jäl­keen, ettei hänel­le ehkä anne­ta uut­ta mah­dol­li­suut­ta, tai että hän on menet­tä­nyt tai­ton­sa lopul­li­ses­ti. 

Pel­ko pet­ty­myk­sen tuot­ta­mi­ses­ta val­men­ta­jal­le ja van­hem­mil­le hidas­taa epä­on­nis­tu­mi­ses­ta toi­pu­mis­ta. Urhei­li­jan kyky aset­taa yksit­täi­nen epä­on­nis­tu­mi­nen laa­jem­paan pers­pek­tii­viin on hei­ken­ty­nyt, min­kä vuok­si hän näkee sen koko ihmi­sar­von­sa mää­rit­tä­jä­nä.


Sai­rau­den havait­se­mi­sen haas­tei­ta

Urhei­li­jan lähi­pii­rin on usein yllät­tä­vän vai­ke­aa havai­ta urhei­li­jan syö­mi­sen häi­riin­ty­mis­tä. Syy­nä voi olla urhei­li­jan aktii­vi­nen pyr­ki­mys pitää oireet salas­sa. Hän voi aja­tel­la, ettei hänes­sä ole mitään vikaa, joten mui­den huo­les­tu­neet kom­men­tit ärsyt­tä­vät hän­tä ja saa­vat salaa­maan oireet. Toi­saal­ta urhei­li­ja voi häve­tä oirei­taan ja aja­tel­la mui­den pitä­vän hän­tä heik­ko­na tai hul­lu­na, jos sai­si­vat tie­tää hänen syö­mis­häi­riös­tään. Hän saat­taa myös aja­tel­la, ettei asia kuu­lu muil­le ja että hän huo­leh­tii omis­ta asiois­taan itse.

Urhei­li­jan syö­mis­häi­riö­oi­reet voi­vat pysyä salas­sa pit­kään. Sai­raus tulee esil­le usein sii­nä vai­hees­sa, kun oireh­din­ta muut­tuu niin tiheäk­si, että urhei­li­ja on jat­ku­vas­ti väsy­nyt, jak­sa­ma­ton, halu­ton ja masen­tu­nut. Täl­löin myös urhei­lusuo­ri­tuk­set heik­ke­ne­vät ja urhei­li­ja saat­taa jää­dä yhä useam­min pois har­joi­tuk­sis­ta. Täs­tä huo­li­mat­ta urhei­li­ja voi vähä­tel­lä oirei­taan.

Niin­kin näky­vä syö­mis­häi­riö­oi­re, kuin lii­al­li­nen laih­tu­mi­nen jää usein huo­maa­mat­ta, sil­lä urhei­li­jan läheis­ten omat pelot, sekä avut­to­muu­den ja syyl­li­syy­den tun­teet saat­ta­vat estää näke­mäs­tä sai­raut­ta. Usein ympä­ris­tö pel­kää ede­saut­ta­neen­sa urhei­li­jan sai­ras­tu­mis­ta, joten asian käsit­te­le­mi­nen voi tun­tua han­ka­lal­ta ja tämän vuok­si oirei­den vaka­vuut­ta voi­daan vähä­tel­lä. On tär­ke­ää ymmär­tää, että syö­mis­häi­riöi­hin sai­ras­tu­mi­seen vai­kut­ta­vat teki­jät ovat kui­ten­kin aina moni­mut­kai­sia, eikä yhtä aino­aa syy­tä sai­ras­tu­mi­seen yleen­sä ole.

Toi­si­naan jopa omat van­hem­mat ja val­men­ta­jat saat­ta­vat aja­tel­la urhei­li­jan laih­tu­mi­sen ole­van merk­ki hyväs­tä har­joit­te­lus­ta ja ”kovas­sa kun­nos­sa” ole­mi­ses­ta. Syö­mis­häi­riö voi täl­löin jää­dä huo­maa­mat­ta, sil­lä oireh­ti­mi­nen sekoi­te­taan har­joit­te­lus­sa onnis­tu­mi­seen. Nyky­päi­vä­nä syö­mi­seen liit­ty­vät ongel­mat ovat kui­ten­kin niin ylei­siä, että nor­maa­li­pai­noi­sen urhei­li­jan mer­kit­tä­vä laih­tu­mi­nen on suu­rel­la toden­nä­köi­syy­del­lä jon­ki­nas­tei­sen syö­mis­häi­riön oire.

Rajun laih­tu­mi­sen syy on aina tut­kit­ta­va!


Mitä huol­ta­ja voi teh­dä, jos havait­see?

Kun huo­li urhei­li­jan mah­dol­li­ses­ta syö­mis­häi­riö­oi­rei­lus­ta herää, tulee tähän tart­tua nopeas­ti, eikä jää­dä seu­raa­maan tilan­net­ta pidem­mäk­si aikaa.

Koto­na asian voi roh­keas­ti ottaa puheek­si urhei­li­jan kans­sa, sekä miet­tiä per­heen kes­ken, min­kä toi­mien avul­la koto­na voi­daan vähen­tää syö­mis­häi­riö­oi­rei­lun mah­dol­lis­tu­mis­ta. Sel­keät toi­min­ta­mal­lit luo­vat yhtei­set sään­nöt esi­mer­kik­si ruo­kai­lui­den suh­teen. Nuor­ta ohja­taan osal­lis­tu­maan yhtei­sil­le ate­rioil­le, sekä syö­mään samaa ruo­kaa kuin muut per­heen­jä­se­net. Per­heen yhteis­ten atrioi­den jär­jes­tä­mi­nen kii­rei­ses­sä arjes­sa voi tun­tua han­ka­lal­ta, mut­ta nii­hin kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti sat­sa­ta.

Nuo­rel­la, jol­la on syö­mis­häi­riö­oi­rei­lua, voi myös esiin­tyä tar­vet­ta vaih­del­la ruo­kia, ja ruo­ka­kau­pas­sa käyn­ti voi olla tus­kai­sen hidas­ta nuo­ren tut­kies­sa kaik­kia pak­kauk­sia ja valit­se­mi­sen olles­sa vai­ke­aa. Myös täs­sä van­hem­mat voi­vat aut­taa anta­mal­la sel­keän lin­jan, mil­lai­sia ruo­ka­tuot­tei­ta per­hee­seen oste­taan. On erit­täin tär­ke­ää, että samat sään­nöt päte­vät molem­pien van­hem­pien kans­sa. Nuo­rel­le ei myös­kään saa antaa lii­an suur­ta pää­tös­val­taa ruo­kaos­tos­ten kans­sa.

Suo­ra puhe epäi­lyis­tä ei vahin­goi­ta nuor­ta, eikä pahen­na tilan­net­ta.

Kes­kus­te­lun avauk­ses­sa tär­ke­ää on lem­peä ja empaat­ti­nen asen­ne. Nuo­ren käy­tös­tä ja aja­tuk­sia ei vält­tä­mät­tä ymmär­rä lain­kaan, mut­ta on tär­keä ymmär­tää, että ne ovat nuo­rel­le täyt­tä tot­ta. On hyvä muis­tut­taa itse­ään ja nuor­ta sii­tä, ettei syö­mis­häi­riö­tä vali­ta, eikä sai­ras­tu­mi­nen ole kenen­kään syy­tä. Nuo­ren mah­dol­lis­ta suut­tu­mis­ta ei tar­vit­se säi­käh­tää, eikä tämän tule estää asian vie­mis­tä eteen­päin. 

Tilan­net­ta voi seu­ra­ta muu­ta­man vii­kon ajan puheek­si otta­mi­sen jäl­keen. On kui­ten­kin tär­ke­ää, ettei tilan­teen anne­ta pahen­tua kuu­kausien, tai jopa vuo­sien ajan. Jat­ko­toi­men­pi­teet ovat tar­peen, jos nuo­ren, läheis­ten ja val­men­ta­jan apu­kei­not eivät rii­tä sel­kei­siin muu­tok­siin. Koko­nais­ti­lan­teen kan­nal­ta on tär­ke­ää, että kodin ja val­men­ta­jan välil­lä on avoin, jat­ku­va kes­kus­te­lu­yh­teys ja molem­min­puo­li­nen ymmär­rys sii­tä, mitä nuo­rel­le on tapah­tu­mas­sa.

Jos­kus syö­mis­häi­riö­oi­rei­lu on tapa vies­tit­tää, ettei kaik­ki ole kun­nos­sa, tai että nuo­ri haluai­si lopet­taa urhei­lun, mut­tei uskal­la sii­tä puhua. Sekä van­hem­pien että val­men­ta­jan reak­tiot voi­vat pelot­taa, ja tun­nol­li­nen nuo­ri ei halua tuot­taa pet­ty­mys­tä. Nuo­ren kans­sa on hyvä puhua avoi­mes­ti kai­kis­ta urhei­luun liit­ty­vis­tä asiois­ta. Yksi tär­keim­mis­tä on hänen sisäi­nen moti­vaa­tion­sa urheil­la ja ettei hän tee sitä vain ulko­puo­li­sen pai­neen vuok­si.

Jos on herän­nyt huo­li urhei­li­jan syö­mis­häi­riö­oi­rei­lus­ta, eivät­kä oireet ala hel­pot­tua muu­ta­mas­sa vii­kos­sa, on tär­ke­ää ohja­ta hänet hoi­toon ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lais­ten pii­riin. Van­hem­pien, val­men­ta­jien, val­men­nus­tii­min jäsen­ten, opet­ta­jien ja muun urhei­li­jan lähi­pii­rin kan­nat­taa roh­keas­ti ja mää­rä­tie­toi­ses­ti kan­nus­taa urhei­li­jaa hakeu­tu­maan hoi­toon. He voi­vat myös itse ottaa yhteyt­tä hoi­ta­viin tahoi­hin, jol­loin urhei­li­jan kyn­nys avun pii­riin hakeu­tu­mi­ses­ta saat­taa hel­pot­tua.

Hoi­toon ohjaa­mi­ses­sa on hyvä muis­taa, että mitä pikem­min syö­mis­häi­riö­oi­rei­luun puu­tu­taan, sitä parem­pi ja nopeam­pi on yleen­sä myös toi­pu­mi­sen­nus­te.

Urhei­li­jan iäs­tä riip­puen ensim­mäi­nen hoi­ta­va taho on kou­lu­ter­vey­den­hoi­ta­ja tai ‑lää­kä­ri, opis­ke­li­ja­ter­vey­den­huol­to, tai työ­ter­veys- tai ter­veys­kes­kus­lää­kä­ri. Lie­vä ja kes­ki­vai­kea oirei­lu voi­daan hoi­taa perus­ter­vey­den­huol­los­sa, mut­ta jos oireet eivät ala vähen­tyä 2–3 kuu­kau­den sisäl­lä, hoi­ta­va lää­kä­ri arvioi eri­kois­sai­raan­hoi­don tar­peen.

Eri paik­ka­kun­nil­la on usein kes­kus­sai­raa­lan yhtey­des­sä joko syö­mis­häi­riöi­den hoi­toon eri­kois­tu­nut yksik­kö tai tii­mi, jos­ta saa tie­toa otta­mal­la yhteyt­tä kysei­seen hoi­to­paik­kaan. Kysei­siin yksi­köi­hin tar­vi­taan yleen­sä lää­kä­rin lähe­te. Näis­tä poti­laat ohjau­tu­vat jat­ko­hoi­toon KELA:n kus­tan­ta­miin yksi­tyi­sen tera­peu­tin anta­miin psy­ko­te­ra­pioi­hin, psy­kiat­rian polikli­ni­koil­le tai jul­ki­sen sek­to­rin syö­mis­häi­riöyk­sik­köön, joi­ta on Suo­mes­sa muu­ta­mia. Oma­kus­tan­tei­seen tera­pi­aan voi hakeu­tua myös ilman lähe­tet­tä. 

Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa hoi­dam­me urhei­li­joi­ta oman hoi­to­mal­lin mukai­ses­ti, jos­sa huo­mioi­daan urhei­luun liit­ty­vät eri­tyis­te­ki­jät. Tutus­tu hoi­to­mal­liin.

Jos sinua huo­les­tut­taa oman lap­se­si tilan­ne tai haluat kysyä urhei­li­joi­den hoi­toon liit­ty­vis­tä pal­ve­luis­ta, soi­ta pal­ve­le­vaan puhe­li­meen +358 40 411 5481.

Syö­mis­häi­riöi­den hoi­toa, kun­tou­tus­ta ja tera­pi­aa ammat­ti­tai­dol­la ja sydä­mel­lä.


Miten huol­ta­ja voi ennal­taeh­käis­tä?

Van­hem­pien näyt­tä­mä esi­merk­ki suh­tees­sa ruo­kaan ja syö­mi­seen, kehoon ja lii­kun­taan, on nuo­rel­le hyvin tär­ke­ää. Van­hem­pa­na onkin hyvä pysäh­tyä miet­ti­mään omaa suh­det­ta näi­hin asioi­hin. On hyvä muis­taa, ettei­vät pel­käs­tään suo­raan nuo­rel­le osoi­te­tut kom­men­tit vai­ku­ta hänen näke­myk­siin­sä, vaan myös se, miten van­hem­pi puhuu itses­tään ja muis­ta. Vaa­tii roh­keut­ta lähes­tyä omia asen­tei­taan, ja on hyvä muis­taa, ettei tavoit­tee­na ole syyl­lis­tä­mi­sen kaut­ta tapah­tu­va muu­tos, vaan tie­toi­suus, joka aut­taa toteut­ta­maan mah­dol­li­sia muu­tok­sia omis­sa asen­teis­sa ja toi­min­nas­sa.

Par­haim­mil­laan van­hem­pi osoit­taa esi­mer­kil­lään, miten pal­jon iloa ja hyvää oloa lii­kun­ta ja tasa­pai­noi­sen ter­veel­li­nen ruo­ka­va­lio voi elä­mään tuo­da. Pahim­mil­laan nuo­ri oppii lii­kun­nan ole­van suo­rit­ta­mis­ta, joka tulee aina toteut­taa äärim­mäi­sen hyvin, ja jous­ta­mat­to­man suh­teen ruo­kaan. 

Van­hem­pien tois­tu­va oman tai mui­den keho­jen tai ulko­näön arvos­te­lu voi vai­kut­taa myös nuo­ren kriit­ti­sen kehon­ku­van kehit­ty­mi­seen.

Lisäk­si on tär­ke­ää muis­taa, miten sosi­aa­li­nen media voi vai­kut­taa nuo­reen, sekä hänen kehon­ku­vaan­sa ja minä­ku­vaan­sa. Nuo­ret käyt­tä­vät sovel­luk­sia, jois­sa vili­see kuvia ja kuva­teks­teis­sä vink­ke­jä ja ohjei­ta. Hyvien ja ins­pi­roi­vien vai­ku­tus­ten lisäk­si tähän liit­tyy ikä­vä kyl­lä myös run­saas­ti ris­ke­jä. 

Kehos­taan epä­var­mal­le kuval­li­set sovel­luk­set, kuten Ins­ta­gram, tar­joa­vat run­saas­ti ver­tai­lu­koh­tei­ta, sekä oman epä­var­muu­den vah­vis­tu­mis­ta. Nuo­ri urhei­li­ja voi seu­ra­ta urhei­le­via esi­ku­vi­aan, omak­suen hei­dän kehon mal­liin­sa ja äärim­mäi­sen ter­veel­li­set ruo­ka­vin­kit omik­si tavoit­teik­seen. 

Suh­tees­ta sosi­aa­li­seen medi­aan on hyvä kes­kus­tel­la koto­na, ja pyr­kiä avoi­meen poh­din­taan sii­tä, vah­vis­ta­vat­ko nuo­ren seu­raa­mat hen­ki­löt hän­tä posi­tii­vi­ses­ti, vai suo­ri­tus­pai­nei­ta lisä­ten. On hyvä muis­tut­taa nuor­ta sii­tä, että kuvia muo­ka­taan sekä kuvan­muok­kaus­oh­jel­mil­la, että jul­kai­si­jan tar­kas­ti har­kit­tu­jen asen­to­jen, asu­jen, vat­san sisään­ve­tä­mi­sen ynnä muun kaut­ta. Näin ollen on syy­tä kes­kus­tel­la ter­vees­tä kriit­ti­syy­des­tä netis­sä näky­viä kuvia koh­taan. Mitä parem­min asi­aa voi lähes­tyä avoi­mes­ti ja kes­kus­te­le­vas­ti, eikä tuo­mit­se­vas­ti ja jyr­käs­ti, sen toden­nä­köi­sem­pää on nuo­ren hyö­ty­mi­nen yhtei­ses­tä poh­din­nas­ta.


Huol­ta­jan tie­to­pa­ket­ti urhei­li­jan häi­riin­ty­nees­tä syö­mi­ses­tä

Van­hem­pien roo­li häi­riin­ty­neen syö­mis­käyt­täy­ty­mi­sen ehkäi­se­mi­ses­sä ja tun­nis­ta­mi­ses­sa on suu­ri. Van­hem­mat viet­tä­vät pal­jon aikaa las­ten­sa kans­sa ja toi­mi­vat heil­le esi­merk­kei­nä monis­sa arki­päi­vän asiois­sa. He ovat aitio­pai­kal­la näke­mäs­sä, miten hei­dän urhei­le­va nuo­ren­sa suh­tau­tuu har­joit­te­luun, syö­mi­seen ja kehoon­sa. He ovat­kin usein ensim­mäi­siä, jot­ka huo­maa­vat, jos nuo­ren syö­mi­nen rajoit­tuu, lii­kun­nas­ta tulee pakon­omais­ta ja kehon­ku­va häi­riin­tyy.

Mitä pikem­min mah­dol­li­siin syö­mi­sen häi­riöi­hin puu­tu­taan, sitä nopeam­min niis­tä yleen­sä toi­vu­taan ja sitä hel­pom­paa nii­den hoi­ta­mi­nen on. Sik­si kan­nus­tam­me kaik­kia urhei­le­vien nuor­ten van­hem­pia pereh­ty­mään tähän aihee­seen, vaik­ka se voi­kin herät­tää han­ka­lia ja ihmet­te­le­viä aja­tuk­sia.

Vas­tauk­sek­si tähän haas­tee­seen olem­me koon­neet van­hem­pai­nop­paan häi­riin­ty­nees­tä syö­mi­ses­tä. Suo­sit­te­lem­me tutus­tu­maan sii­hen vie­lä tätä net­ti­si­vua kat­ta­vam­man kuvan saa­mi­sek­si aihees­ta. Oppaas­sa on hel­pos­ti lähes­tyt­tä­vää perus­tie­toa urhei­li­jan häi­riin­ty­nees­tä syö­mi­ses­tä. Tätä voi halu­tes­saan syven­tää muun läh­de­ma­te­ri­aa­lin avul­la omaan tah­tiin­sa. Teks­tien seas­sa on myös pal­jon tie­tois­ku­ja ja kuvioi­ta tuke­mas­sa teks­tin ydin­sa­no­maa.

Lataa itsel­le­si Urhei­li­jan häi­riin­ty­nyt syö­mi­nen ja syö­mis­häi­riöt — opas van­hem­mil­le

Eväi­tä tuke­mi­sen tiel­le ‑tukea ja tie­toa sai­ras­tu­neen lap­sen van­hem­mil­le

Edul­li­nen ja kat­ta­va tuki­kurs­si tar­jo­aa hel­pos­ti omak­sut­ta­vaa tie­toa syö­mis­häi­riöis­tä sekä käy­tän­nön­lä­hei­siä työ­ka­lu­ja sai­ras­tu­neen lap­sen tuke­mi­seen. 

Kurs­sin tee­mo­ja ovat syö­mis­häi­riöt, van­hem­pien oma jak­sa­mi­nen, sai­ras­tu­neen tuke­mi­nen ja tun­ne­sää­te­ly. Kurs­si sisäl­tää opis­kel­ta­van teks­tin lisäk­si videoi­ta, kuun­nel­ta­via har­joi­tuk­sia ja van­hem­man omaa tun­ne­työs­ken­te­lyä tuke­via teh­tä­viä.

Kurs­sil­la on mah­dol­lis­ta kes­kus­tel­la nimet­tö­mäs­ti cha­tis­sa tois­ten van­hem­pien sekä Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen ammat­ti­lais­ten kans­sa. 

Kurs­si toteu­tuu help­po­käyt­töi­sel­lä Hows­pace-alus­tal­la, joka toi­mii sekä tie­to­ko­neel­la, table­til­la että äly­pu­he­li­mel­la.

Uusi kurs­si alkaa aina kuu­kau­den ensim­mäi­sen päi­vä­nä (ei hei­nä­kuus­sa), ja sen mate­ri­aa­lit ovat van­hem­pien käy­tös­sä yhden kuu­kau­den ajan. Osa mate­ri­aa­leis­ta on ladat­ta­vis­sa omaan käyt­töön. Kurs­sil­la voi myös kes­kus­tel­la nimet­tö­mäs­ti tois­ten kurs­sil­le osal­lis­tu­vien van­hem­pien kans­sa chat ‑toi­min­non avul­la. Saman toi­min­non avul­la saa myös yhtey­den kurs­sin teki­jöi­hin. 


Tämän osion läh­teet:

 • Appel­qvist K, Vaa­ra J, Vasan­ka­ri T, Häk­ki­nen A, Män­ty­saa­ri M, Kyrö­läi­nen H. LAPSUUDESSAAN OHJATTUUN LIIKUNTAHARRASTUKSEEN OSALLISTUNEET VOIVAT AIKUISENA PSYYKKISESTI PAREMMIN. THL – Tut­ki­muk­ses­ta Tii­vis­te­tys­ti. 39/2017:3.
 • Tai­me­la S. Lii­kun­ta nuo­re­na hyö­dyt­tä­nee vie­lä van­ha­na. Duo­decim. https://www.duodecimlehti.fi/duo50054
 • Syö­mis­häi­riöt. Käy­pä hoi­to ‑suo­si­tus. https://www.kaypahoito.fi/hoi50101
 • Syö­mis­häi­riöt. Mie­len­ter­vey­den kes­kus­liit­to. https://www.mtkl.fi/mika-askarruttaa/yleisia-mielenterveyden-hairioita/syomishairio/
 • Mies­ten syö­mis­häi­riöt ja tyy­ty­mät­tö­myys lihak­sis­toon­sa. https://www.duodecimlehti.fi/duo96584
 • Brat­land-San­da S, Sund­got-Bor­gen J. Eating disor­ders in ath­le­tes: Over­view of pre­va­lence, risk fac­tors and recom­men­da­tions for pre­ven­tion and treat­ment. Eur J Sport Sci. 2013;13(5):499–508.
 • Poik­ki­mä­ki T, Ran­ta­la E, Nurk­ka­la M, Kei­sa­la J, Kor­pe­lai­nen R, Van­ha­la M. ERI-IKÄISTEN URHEILIJOIDEN SYÖMISHÄIRIÖKÄYTTÄYTYMINEN LAJITYYPEITTÄIN. KIRJALLISUUSKATSAUS. Liik Tie­de. 2017;54(2–3):113–120.
 • Mount­joy M, Sund­got-Bor­gen J, Bur­ke L, et al. The IOC con­sen­sus sta­te­ment: bey­ond the Fema­le Ath­le­te Triad–Relative Ener­gy Deficiency in Sport (RED‑S). Br J Sports Med. 2014;48(7):491–497.

Autamme alkuun

Palveleva puhelin auttaa, kun tarvitset apua syömishäiriöihin liittyen.