Uusi poti­las­asia­vas­taa­va

Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen uute­na poti­las­asia­vas­taa­va­na toi­mii 17.2 alkaen Ete­län-SYLI ry:n vas­taa­va toi­min­na­noh­jaa­ja Eva Roos.

Poti­las­asia­vas­taa­va ei ole työ­suh­tees­sa Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­seen, vaan kysees­sä on vapaa­eh­toi­nen luot­ta­mus­toi­mi. Näin ollen hän voi toi­mia teh­tä­väs­sä sen edel­lyt­tä­mäl­lä puo­lu­eet­to­muu­del­la.

Poti­las­asia­vas­taa­van laki­sää­tei­set teh­tä­vät on neu­voa ja antaa tie­toa poti­laan ase­mas­ta ja oikeuk­sis­ta. Poti­las­asia­vas­taa­va toi­mii poti­laan oikeuk­sien edis­tä­mi­sek­si ja toteut­ta­mi­sek­si.

Olles­saan tyy­ty­mä­tön saa­man­sa hoi­toon tai koh­te­luun poti­las voi ottaa yhteyt­tä Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen poti­las­asia­vas­taa­vaan ja saa­da neu­voa, miten hän saa asian­sa sel­vi­tet­tyä.

Poti­las­asia­vas­taa­va aut­taa tar­vit­taes­sa poti­las­ta sel­vit­tä­mään ongel­maan­sa hoi­to­pai­kas­sa. Hän myös neu­voo ja tar­vit­taes­sa avus­taa poti­las­ta muis­tu­tuk­sen, kan­te­lun tai Poti­las­va­kuu­tus­kes­kuk­sel­le teh­tä­vän poti­las­va­hin­koil­moi­tuk­sen teke­mi­ses­sä.

Poti­las­asia­vas­taa­van teh­tä­viin ei kuu­lu ottaa kan­taa poti­laan tau­din­mää­ri­tyk­seen tai hoi­don sisäl­töön. Hän ei myös­kään ota kan­taa sii­hen, onko poti­laan hoi­dos­sa tapah­tu­nut hoi­to­va­hin­ko tai –vir­he. Poti­las­asia­vas­taa­va ei tul­kit­se poti­las­asia­kir­jo­ja.

Evan tavoit­taa säh­kö­pos­til­la eva.roos@etelansyli.fi tai puhe­li­mit­se 045 841 6853.