Eväi­tä tuke­mi­sen tiel­le — Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen uusi verk­ko­kurs­si aut­taa van­hem­mat alkuun syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­neen lap­sen tuke­mi­ses­sa

Lap­sen sai­ras­tu­mi­nen syö­mis­häi­ri­öön on krii­si koko per­heel­le. Sai­raus tulee näky­väk­si van­hem­mil­le usein vas­ta sii­nä vai­hees­sa, kun oireet ovat jo pääs­seet kie­to­maan lap­sen tiuk­kaan ottee­seen­sa. Lap­sen ole­mus ja käyt­täy­ty­mi­nen muut­tu­vat sai­rau­den vai­ku­tuk­ses­ta, mikä voi saa­da van­hem­mat tun­te­maan hätää ja kein­ot­to­muut­ta. Sai­ras­tu­nut lap­si tar­vit­see syö­mis­häi­ri­öön eri­kois­tu­nut­ta hoi­toa, mut­ta toi­pu­mi­sen tie on ras­kas yksin kul­jet­ta­vak­si. Van­hem­mat ovat­kin erit­täin mer­kit­tä­väs­sä roo­lis­sa sai­ras­tu­neen hoi­dos­sa ja mat­kal­la koh­ti ter­veh­ty­mis­tä. Saa­mal­la tie­toa sai­rau­des­ta ja kei­no­ja oirei­den nujer­ta­mi­sek­si van­hem­pien hätä vähe­nee ja usko omaan aut­ta­mi­sen tai­toon vah­vis­tuu. 

Me ammat­ti­lai­set olem­me syö­mis­häi­riön hoi­don asian­tun­ti­joi­ta, mut­ta van­hem­mat ovat oman lap­sen­sa ja per­heen­sä asian­tun­ti­joi­ta. Sai­ras­tu­nut lap­si on puo­les­taan asian­tun­ti­ja sii­nä, mil­lai­nen tämä sai­raus on juu­ri hänen koh­dal­laan. Hyväs­sä yhteis­työs­sä per­hei­den kans­sa pääs­tään lyö­mään mon­ta vii­sas­ta pää­tä yhteen, jol­loin sai­raut­ta vas­taan aset­tuu koko­nai­nen jouk­kue. 

Kysees­sä on hyvin oma­laa­tui­nen sai­raus, jon­ka tun­te­mi­nen on edel­ly­tys toi­pu­mi­sel­le. Pitää tun­tea toi­pu­mi­sen tiel­le put­kah­ta­vat ansat, jot­ta ne osa­taan vält­tää. Tie­don avul­la sai­raus saa­daan näky­väk­si ja van­hem­pien on hel­pom­pi huo­ma­ta sen läs­nä­olo arjen het­kis­sä. Hoi­to­ta­ho­na haluam­me aut­taa van­hem­pia ymmär­tä­mään, min­kä­lai­nen sai­raus heil­lä on vas­tas­sa. Haluam­me aut­taa van­hem­pia erot­ta­maan sai­rau­den sai­ras­tu­nees­ta, koh­dis­ta­maan sai­raut­ta koh­taan jämäk­kää vas­ta­rin­taa ja las­ta koh­taan lem­pe­ää myö­tä­tun­toa. Haluam­me myös tukea van­hem­pia, jot­ta he jak­sai­si­vat kul­kea lap­sen­sa rin­nal­la vai­kea­kul­kui­sel­la toi­pu­mi­sen tiel­lä, jon­ka pituus pal­jas­tuu vas­ta mää­rän­pääs­sä. 

Näi­den aja­tus­ten poh­jal­ta olem­me luo­neet van­hem­mil­le edul­li­sen verk­ko­kurs­sin, joka tar­jo­aa hel­pos­ti omak­sut­ta­vaa tie­toa ja käy­tän­nön­lä­hei­siä neu­vo­ja sai­ras­tu­neen lap­sen tuke­mi­sek­si ja oman jak­sa­mi­sen tur­vaa­mi­sek­si. Verk­ko­kurs­sin takaa löy­tyy asian­tun­ti­ja­työ­ryh­mä, jon­ka jäse­net ovat sekä syö­mis­häi­riön hoi­don osaa­jia että van­hem­pia itse­kin. Kurs­sin sisäl­löt nojaa­vat Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen hoi­to­mal­liin ja klii­ni­seen koke­muk­seen työs­tä syö­mis­häi­riö­po­ti­lai­den ja hei­dän per­hei­den­sä kans­sa. 

Kurs­sil­la koros­tuu van­hem­muu­den ja rak­kau­den voi­ma toi­pu­mis­työs­sä sekä van­hem­pien oman jak­sa­mi­sen mer­ki­tys. Kurs­sin avul­la van­hem­mat voi­vat ymmär­tää sai­raut­ta parem­min ja sitä kaut­ta löy­tää oikeat sanat ja toi­min­ta­ta­vat haas­ta­vis­sa­kin tilan­teis­sa.  Ymmär­tä­mäl­lä, miten moni­mut­kai­ses­ta sai­rau­des­ta on kyse, on myös hel­pom­pi ymmär­tää armol­li­suu­den mer­ki­tys itse­ään koh­taan. Oikei­den aut­ta­mis­ta­po­jen löy­ty­mi­nen vaa­tii aikaa ja kokei­le­mis­ta eikä tie toi­pu­mi­seen ole suo­ra. Ymmär­tä­mäl­lä oman jak­sa­mi­sen mer­ki­tys sai­ras­tu­neen tuke­mi­ses­sa on hel­pom­pi toi­mia itse­myö­tä­tun­non esi­merk­ki­nä sai­ras­tu­neel­le. Ymmär­tä­mäl­lä omia tun­ne­reak­tioi­taan on hel­pom­pi tavoit­taa myös lap­sen tun­tei­ta ja tukea hän­tä tun­ne­sää­te­lyn opet­te­lus­sa.  

Verk­ko­kurs­si on pyrit­ty pitä­mään sopi­van kokoi­se­na tie­to­äh­kyn vält­tä­mi­sek­si. Kurs­sin avul­la pää­see nopeas­ti hyvään alkuun lap­sen tuke­mi­ses­sa. Verk­ko­kurs­sin lopus­ta kui­ten­kin löy­tyy tie­don näl­käi­sim­mil­le kir­jal­li­suus­vink­ke­jä sekä link­ke­jä hyö­dyl­li­sil­le sivus­toil­le, joi­hin pereh­ty­mäl­lä voi omaa osaa­mis­taan syven­tää enti­ses­tään. Kurs­si sopii hyvin niin alai­käi­sen kuin täy­si-ikäi­sen­kin lap­sen van­hem­mil­le sekä myös niil­le van­hem­mil­le, joi­den lap­si on sai­ras­ta­nut jo pidem­män aikaa. 

Verk­ko­kurs­si koos­tuu osiois­ta, jois­sa käsi­tel­lään seu­raa­via tee­mo­ja: syö­mis­häi­riöt, oma jak­sa­mi­nen, sai­ras­tu­neen tuke­mi­nen ja tun­ne­sää­te­ly. Kurs­si sisäl­tää opis­kel­ta­van teks­tin lisäk­si videoi­ta, kuun­nel­ta­via har­joi­tuk­sia ja van­hem­man omaa tun­ne­työs­ken­te­lyä tuke­via teh­tä­viä. Kurs­si toteu­tuu help­po­käyt­töi­sel­lä Hows­pace-alus­tal­la, joka toi­mii niin tie­to­ko­neel­la, table­til­la kuin äly­pu­he­li­mel­la. Kurs­si alkaa aina kuu­kau­den ensim­mäi­sen päi­vä­nä ja sen mate­ri­aa­lit ovat van­hem­pien käy­tös­sä yhden kuu­kau­den ajan. Kurs­sil­la voi myös kes­kus­tel­la nimet­tö­mäs­ti tois­ten kurs­sil­le osal­lis­tu­vien van­hem­pien kans­sa chat ‑toi­min­non avul­la. Cha­tis­sa saa myös yhtey­den kurs­sin teki­jöi­hin.

Jos kiin­nos­tuit täs­tä mai­nios­ta tie­to­pa­ke­tis­ta, hin­ta­tie­dot ja ilmoit­tau­tu­mi­sen seu­raa­val­le kurs­sil­le löy­dät tääl­tä. Lisä­tie­to­ja kurs­sis­ta voit tie­dus­tel­la myös soit­ta­mal­la Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen pal­ve­le­vaan puhe­li­meen 040 4115481. Jos puhe­li­meen ei juu­ri pääs­tä vas­taa­maan, jätä vas­taa­jaan soit­to­pyyn­tö ja puhe­lin­nu­me­ro­si niin soi­tam­me sinul­le takai­sin. 

Ter­ve­tu­loa oppi­maan, kuin­ka juu­ri sinä voit olla paras tuki syö­mis­häi­riös­tä toi­pu­val­le lap­sel­le­si!

Sii­ri Kor­pi­niit­ty

Jou­ni Kui­va­lai­nen

Pia Char­pen­tier

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *