Kategoria: syömishäiriöt

 • Eväi­tä tuke­mi­sen tiel­le — Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen uusi verk­ko­kurs­si aut­taa van­hem­mat alkuun syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­neen lap­sen tuke­mi­ses­sa

  Eväi­tä tuke­mi­sen tiel­le — Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen uusi verk­ko­kurs­si aut­taa van­hem­mat alkuun syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­neen lap­sen tuke­mi­ses­sa

  Lap­sen sai­ras­tu­mi­nen syö­mis­häi­ri­öön on krii­si koko per­heel­le. Sai­raus tulee näky­väk­si van­hem­mil­le usein vas­ta sii­nä vai­hees­sa, kun oireet ovat jo pääs­seet kie­to­maan lap­sen tiuk­kaan ottee­seen­sa. Lap­sen ole­mus ja käyt­täy­ty­mi­nen muut­tu­vat sai­rau­den vai­ku­tuk­ses­ta, mikä voi saa­da van­hem­mat tun­te­maan hätää ja kein­ot­to­muut­ta. Sai­ras­tu­nut lap­si tar­vit­see syö­mis­häi­ri­öön eri­kois­tu­nut­ta hoi­toa, mut­ta toi­pu­mi­sen tie on ras­kas yksin kul­jet­ta­vak­si. Van­hem­mat ovat­kin erit­täin…

 • Urhei­li­jan syö­mis­häi­riö­oi­rei­lu, stres­si ja val­men­ta­jan roo­li

  Urhei­li­jan syö­mis­häi­riö­oi­rei­lu, stres­si ja val­men­ta­jan roo­li

  Kil­paur­hei­li­jat ja hui­pul­le täh­tää­vät urhei­li­jat aloit­ta­vat urhei­lun usein jo pie­ne­nä lap­se­na. Jos har­joit­te­lu on alus­ta asti tavoit­teel­lis­ta, saat­ta­vat har­joi­tus­mää­rät nous­ta suu­rek­si jo hyvin var­hain. Val­men­ta­ja on urhei­li­jan elä­mäs­sä tär­keä hen­ki­lö, jol­la on moni­nai­nen roo­li. Jois­sain tapauk­sis­sa val­men­ta­jan ja urhei­li­jan suh­de saat­taa kes­tää var­hai­ses­ta lap­suu­des­ta aikui­suu­teen, jol­loin suh­tees­ta kehit­tyy eri­tyi­nen ja val­men­ta­ja kul­kee urhei­li­jan rin­nal­la urhei­li­jan…

 • Miten syö­mis­häi­riöis­tä para­ne­mi­nen vai­kut­taa psyyk­ki­seen voin­tiin

  Ome­na­tu­van blo­gi­kir­joi­tus­ten tee­ma­na tänä kevää­nä on para­ne­mi­nen, jota aiom­me tar­kas­tel­la monen­lai­sis­ta näkö­kul­mis­ta. Poh­dim­me para­ne­mi­sen vai­ku­tus­ta mie­leen ja kehoon sekä syö­mis­häi­riöis­sä yleen­sä että sai­ras­tu­neen urhei­li­jan eri­tyis­ti­lan­teen kan­nal­ta. Tulem­me käy­mään läpi para­ne­mi­sen kul­kua ja sitä, mitä hoi­dos­sa teh­dään para­ne­mi­sen tuke­mi­sek­si. Tulem­me myös poh­ti­maan, mil­lai­sia haas­tei­ta para­ne­mi­sen tiel­lä saat­taa esiin­tyä ja miten pääs­tä niis­tä eteen­päin. Aloi­tam­me sar­jan tänään…

 • Uuni­tuo­reet oppaat urhei­li­jan häi­riin­ty­nees­tä syö­mi­ses­tä val­men­ta­jil­le ja van­hem­mil­le saa­ta­vil­la nyt ilmai­sek­si

  Val­men­ta­jat, van­hem­mat ja muu urhei­li­jan lähi­pii­ri ovat tär­keäs­sä roo­lis­sa urhei­li­joi­den häi­riin­ty­neen syö­mi­sen ennal­taeh­käi­se­mi­ses­sä, tun­nis­ta­mi­ses­sa ja hoi­toon ohjaa­mi­ses­sa. Sik­si olem­me kir­joit­ta­neet kat­ta­vat oppaat avuk­si urhei­li­jan tuke­mi­seen par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la. Kat­so vin­kit teks­tin lopus­sa esi­tel­tä­vis­tä oppais­ta ja net­ti­si­vuil­tam­me. Syö­mi­sen häi­riöt ovat väes­tös­sä kas­va­va ongel­ma. Sama vali­tet­ta­va tren­di näkyy myös urhei­lus­sa. Urhei­li­joil­la häi­riin­ty­nyt syö­mis­käyt­täy­ty­mi­nen on ylei­sem­pää kuin muus­sa…

 • Koro­na­maa­il­ma opet­taa mil­lais­ta on sai­ras­taa syö­mis­häi­riö­tä

  Koro­na on aihe, joka puhut­taa luon­nol­li­ses­ti eni­ten tämän vuo­den­vaih­teen aikaan. Se on puhut­ta­nut koko vuo­den ja luul­ta­vas­ti jou­dum­me poh­ti­maan sitä vie­lä ensi vuon­na­kin. Koro­nan vai­ku­tuk­set ovat ulot­tu­neet myös­kin syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­viin aiheut­taen ahdis­tuk­sen voi­mis­tu­mis­ta ja sitä kaut­ta oirei­den pahe­ne­mis­ta. Eri puo­lil­la maa­il­maa syö­mis­häi­riö­vas­taa­no­tot ovat saa­neet aikai­sem­paa run­saam­mas­sa mää­rin yhtey­den­ot­to­ja ahdin­koon jou­tu­neil­ta sai­ras­tu­neil­ta ja hei­dän lähei­sil­tään. Maa­il­ma…

 • Uuden työn­te­ki­jän muis­ti­lis­ta syö­mis­häi­riöi­den hoi­dos­ta

  Syö­mis­häi­riöi­den hoi­ta­mi­nen on oma maa­il­man­sa ja sii­hen pereh­ty­mi­nen vie het­ken. Uut­ta tulee eteen jat­ku­vas­ti. Mitä syö­mis­häi­riöis­tä ja nii­den hoi­dos­ta tuli­si aina­kin ymmär­tää, kun koh­taa ensim­mäi­siä ker­to­ja syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­van poti­laan? Koko­sin Ome­na­tu­paan muis­ti­lis­tan, jota voi­vat hyö­dyn­tää kaik­ki syö­mis­häi­riöi­tä sai­ras­ta­via koh­taa­vat ammat­ti­lai­set, mut­ta on sii­tä apua lähei­sil­le­kin. 1. Syö­mis­häi­riöi­tä on eri­lai­sia ja jokai­nen sai­ras­tu­nut on yksi­löl­li­nen Syö­mis­häi­riöi­tä…

 • Vir­heel­li­siä usko­muk­sia ahmin­ta­häi­riös­tä (BED)

  Ahmin­ta­häi­riö (Bin­ge Eating Disor­der eli BED) on syö­mis­häi­riö, jos­sa hen­ki­lö kär­sii hal­lit­se­mat­to­mis­ta ja pakon­omai­sis­ta ahmin­ta­koh­tauk­sis­ta, mut­ta johon ei kui­ten­kaan taval­li­ses­ti lii­ty ahmi­mis­häi­riön eli buli­mia ner­vo­san tapaan oksen­ta­mis­ta. Tie­tä­mys ahmin­ta­häi­riöis­tä on lisään­ty­nyt vii­me aikoi­na. Sii­tä huo­li­mat­ta jot­kin sii­hen lii­te­tyt vir­heel­li­set usko­muk­set ovat var­sin ylei­siä edel­leen­kin. Vir­heel­li­siä usko­muk­sia ovat esi­mer­kik­si seu­raa­vat: Kuu­los­taa­ko tutul­ta? Usko­muk­sia on niin sai­ras­tu­neil­la…

 • Syö­mis­häi­riö ilme­nee vaa­te­tuk­sen­kin kaut­ta

  Syö­mis­häi­riö ujut­taa lon­ke­ron­sa laa­jas­ti elä­män eri osa-alueil­le. Syö­mi­sen lisäk­si pukeu­tu­mi­nen voi yllät­tä­väs­ti tul­la osak­si oireh­din­taa. Sitä jou­du­taan­kin usein käsit­te­le­mään hoi­don aika­na monen­lai­sis­ta näkö­kul­mis­ta. Eri­tyi­ses­ti ano­rek­si­aan liit­tyy usein vir­heel­li­nen usko­mus, jon­ka mukaan palel­les­sa keho laih­tuu nopeam­min. Ei siis ole tava­ton­ta, että sai­ras­tu­nut halu­aa kul­kea lii­an vähis­sä vaat­teis­sa tal­vi­pak­ka­sil­la ja kyl­met­tää huo­neen­sa. Tois­ten mie­les­tä läm­min olo voi…

 • Tari­na kol­mes­ta syö­mis­häi­riön sai­ras­ta­nees­ta huo­leh­ti­jas­ta

  Haluan ker­toa teil­le lyhyen tari­nan. Tari­na on fik­tii­vi­nen ja mut­kat suo­rik­si lait­ta­va, mut­ta sitä on muo­kat­tu usei­den syö­mis­häi­riön sai­ras­ta­nei­den ihmis­ten tari­noi­den sii­vit­tä­mä­nä. Jokai­sen ihmi­nen on yksi­löl­li­nen, mut­ta tari­nan avul­la voi löy­tyä jotain, mikä aut­taa ymmär­tä­mään syö­mis­häi­riön kans­sa kamp­pai­le­vaa. Kai­sa oli ollut koko elä­män­sä huo­lis­saan lähes kai­kes­ta. Läheis­ten hyvin­voin­ti, eläin­ten oikeu­det, ilmas­ton­muu­tos, talous­ti­lan­ne, maa­il­man rau­ha ja…

 • Syö­mis­häi­riöi­den maa­il­ma ei ole kadeh­dit­ta­va

  Syö­mis­häi­riöt ovat vaka­via psyyk­ki­siä sai­rauk­sia, jot­ka hei­ken­tä­vät sai­ras­tu­neen elä­män­laa­tua ja voi­vat joh­taa kuo­le­maan. Alkuun syö­mis­häi­riö voi tuo­da ihmi­sel­le hel­po­tus­ta pahaan oloon, mut­ta vää­jää­mät­tä syö­mis­häi­riö kui­ten­kin joh­taa kär­si­myk­seen. Syö­mis­häi­riön vaka­vuut­ta ei sil­ti aina ymmär­re­tä. Toi­si­naan kuu­lee sii­tä, kuin­ka joku on kateel­li­nen lai­huus­häi­riö­tä sai­ras­ta­van laih­tu­mi­ses­ta ja kyvys­tä kiel­täy­tyä her­kuis­ta. Ahmi­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­via saa­te­taan puo­les­taan kadeh­tia her­kut­te­lus­ta ”ilman” pai­non…

 • Joh­tuu­ko syö­mis­häi­riöi­den sit­keys hei­kos­ta para­ne­mis­mo­ti­vaa­tios­ta?

  Syö­mis­häi­riöi­den hoi­dos­ta puhut­taes­sa kuu­lee usein mai­nit­ta­van sanan hoi­to­mo­ti­vaa­tio. Jos avo- tai osas­to­hoi­dos­sa ete­ne­mi­nen tak­ku­aa, pää­tel­lään syyk­si usein hoi­to­mo­ti­vaa­tion puu­te. Täs­tä mää­ri­tel­mäs­tä seu­raa mah­dol­li­ses­ti hoi­don kes­key­ty­mi­nen tai hoi­toon pää­syn esty­mi­nen. Kun sai­ras­ta­va ei pys­ty hoi­don tuel­la teke­mään muu­tos­ta syö­mis­käyt­täy­ty­mi­seen­sä, hänet ohja­taan kotiin etsi­mään moti­vaa­tio esil­le ja käyt­tö­val­miik­si. Näin hoi­dos­sa voi­daan sit­ten tart­tua tehok­kaas­ti toi­meen, kun sai­ras­ta­va…

 • Ero syö­mis­häi­riös­tä voi tun­tua rak­kaas­ta luo­pu­mi­sel­ta

  Syö­mis­häi­riös­tä irti­pääs­tä­mi­nen voi olla kuin ero rak­kaas­ta, mut­ta kuor­mit­ta­vas­ta, tuhoi­sas­ta ja alis­ta­vas­ta puo­li­sos­ta. Ero­pro­ses­sin aika­na, lop­pu­met­reil­lä var­sin­kin, voi tun­tea ikä­vää, kai­puu­ta ja pel­koa tule­vas­ta. Jokin mitä ennen oli, on eron jäl­keen pois­sa. Toi­seen ei voi enää tur­vau­tua, ei kuun­nel­la toi­sen ohjei­ta, eikä toi­ses­ta ole enää seu­raa. Samal­la ne ikä­vät asiat, mit­kä eroon ovat ehkä joh­ta­neet­kin,…