Kategoria: toipuminen

 • Elä­mä osas­ton ulko­puo­lel­la syö­mis­häi­riös­tä toi­vut­taes­sa

  Koro­nae­pi­de­mia on vai­kut­ta­nut vii­me aikoi­na elä­määm­me monel­la taval­la. Yksi mer­kit­tä­vä muu­tos elä­mäs­sä on var­mas­ti monil­la ollut sosi­aa­li­sen kans­sa­käy­mi­sen vähe­ne­mi­nen ja ajan viet­tä­mi­nen enem­män koto­na. Koro­nae­pi­de­mian vuok­si ase­te­tut vält­tä­mät­tö­mät rajoi­tuk­set ovat vai­kut­ta­neet väis­tä­mät­tö­mäs­ti myös Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen Kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­si­kön asuk­kai­den arkeen. Koro­na-viruk­sen tar­tun­to­jen ehkäi­se­mi­sek­si elä­mää osas­ton ulko­puo­lel­la ei ole voi­tu tois­tai­sek­si samal­la taval­la mah­dol­lis­taa ja sal­lia kuin…

 • Aja­tuk­sia toi­pu­mi­sen pro­ses­sis­ta syö­mis­häi­riöi­den yhtey­des­sä

  Sain taan­noin ennak­koon luet­ta­vak­si juu­ri pai­noon lähe­te­tyn Ans­si Miet­ti­sen kir­jan Elä­mä on ympy­rän muo­toi­nen – Kuu­den vai­heen itse­tut­kis­ke­lu. Kir­jas­sa Ans­si kuvaa, kuin­ka kuu­den vai­heen itse­tut­kis­ke­lun kehää tois­ta­mal­la on mah­dol­lis­ta tar­kas­tel­la ja muut­taa omaa toi­min­taan­sa. Kir­ja on Ans­sin hen­ki­lö­koh­tai­sen tut­ki­mus­mat­kan tulos. Kir­jas­ta ins­pi­roi­tu­nee­na ajat­te­lin, että voi­sin kir­joit­taa syö­mis­häi­riös­tä toi­pu­mi­sen pro­ses­sis­ta, mikä koke­muk­se­ni mukaan on har­voin –…

 • Syö­mis­häi­riös­tä toi­pu­mi­sen vii­mei­set haas­teet ja vai­heet

  Syö­mis­häi­riö muo­dos­taan riip­pu­mat­ta aiheut­taa sai­ras­tu­neel­le kär­si­mys­tä, mut­ta kär­si­myk­ses­tä huo­li­mat­ta muu­tok­sen teke­mi­nen omin avuin ei yleen­sä onnis­tu. Syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­va tar­vit­see­kin usein tii­vis­tä tukea muu­tok­sen teke­mi­seen syö­mi­ses­sään ja pääs­tääk­seen irti myös muis­ta syö­mis­häi­riön ulos­päin näky­vis­tä oireis­ta. Mut­ta mil­lai­sia mui­ta haas­tei­ta toi­pu­mi­ses­saan toi­pu­va usein koh­taa, kun syö­mi­nen alkaa olla jo kun­nos­sa, pai­no on jo kor­jaan­tu­nut (aina­kin niis­sä yhteyk­sis­sä,…

 • Enti­sen asuk­kaan vie­rai­lu Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa

  Aika ajoin Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­si­kös­sä vie­rai­lee enti­siä asuk­kai­tam­me, jot­ka ovat toi­pu­neet syö­mis­häi­riös­tä aina­kin hyvin pit­käl­le. He tapaa­vat asuk­kai­tam­me ja ker­to­vat miten elä­mä on läh­te­nyt kan­ta­maan. Samal­la he saa­vat avoi­mes­ti ker­toa koke­muk­sis­taan Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen hoi­dos­ta. Vii­mek­si Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa kävi vie­rai­le­mas­sa enti­nen asuk­kaam­me Anna (nimi muu­tet­tu). Anna ker­toi oman tari­nan­sa sai­ras­tu­mi­ses­ta, hoi­dois­ta ja toi­pu­mi­ses­ta. Ome­na­tu­van kir­joit­ta­ja­na ajat­te­lin, että…

 • Kun omat sii­vet kan­ta­vat, on aika len­tää pesäs­tä

  Tie­dät­te­kö mit­kä ovat hie­noim­pia het­kiä Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa työs­ken­nel­les­sä? No se het­ki, kun saa lähet­tää syö­mis­häi­riös­tä jo niin pit­käl­le toi­pu­neen maa­il­mal­le, että ter­ve poh­ja kan­taa ja len­tä­mi­nen omien sii­pien varas­sa onnis­tuu. Usein nuo het­ket ovat hai­kei­ta, mut­ta onnel­li­sia. Hala­taan, rutis­te­taan ja sano­taan ääneen ”vii­mei­set” kan­nus­tuk­set. Tip­pa­kin saat­taa tul­la lins­siin. Vit­sail­laan myös ehkä hie­man, että ei halu­ta enää…

 • Syö­mis­häi­riös­tä toi­pu­mi­sen tuo­ma onni on vapau­des­sa

  Syö­mis­häi­riö rajoit­taa pal­jon ihmi­sen mah­dol­li­suuk­sia vali­ta ja teh­dä halua­mi­aan asioi­ta. Rajoit­teet tule­vat usein kah­des­ta suun­nas­ta. Syö­mis­häi­riö itses­sään kiel­tää sai­ras­tu­neel­ta monia asioi­ta ja rajaa siten ihmis­tä pik­ku­hil­jaa monien elä­män osa-aluei­den ulko­puo­lel­le. Myös hoi­to­ta­ho jou­tuu usein rajoit­ta­maan sai­ras­tu­neen toi­min­taa, kos­ka syö­mis­häi­riö ottaa hel­pos­ti val­lan, kun val­vo­va sil­mä vält­tää. Syö­mis­häi­riön tuo­mis­ta rajoit­teis­ta huo­li­mat­ta, koh­taan usein työs­sä­ni sen, että…

 • Syö­mis­häi­riöi­den ja ter­veys­suo­si­tus­ten ongel­mal­li­nen suh­de

  Istu­mi­nen tap­paa, suo­la on vaa­ral­lis­ta, soke­ri on hai­tal­lis­ta! Kuu­los­taa­ko tutul­ta? Ter­veys­suo­si­tuk­set vilah­te­le­vat löö­peis­sä. Niil­tä on vai­kea vält­tyä. Mie­leen voi hii­piä aja­tuk­sia, että kyl­lä­pä teen kai­ken vää­rin. Istuin juu­ri koko päi­vän kokouk­sis­sa, söin kii­rees­sä suo­lais­ta pika­ruo­kaa ja nau­tin sii­hen vie­lä perään soke­ril­la kyl­läs­te­tyn kak­ku­pa­lan. Rajoit­ta­mi­seen kes­kit­ty­vät ter­veys­oh­jeet tun­tu­vat usein unoh­ta­van psyyk­ki­sen ja sosi­aa­li­sen hyvin­voin­nin tai aina­kin…

 • Aja­tuk­sia syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­van huip­pu-urhei­li­jan iden­ti­tee­tis­tä

  Koh­taan usein työs­sä­ni syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­nei­ta, joil­la koko iden­ti­teet­ti on ikään kuin raken­tu­nut yhden asian varaan. Ennen sai­ras­tu­mis­taan kil­paur­hei­lu on esi­mer­kik­si ollut hen­ki ja elä­mä, kaik­ki kai­kes­sa. On ehkä täh­dät­ty hui­pul­le, pär­jät­ty ja teh­ty kovas­ti töi­tä oman menes­tyk­sen eteen. Ihmi­nen on oppi­nut mää­rit­te­le­mään itsen­sä ensi­si­jai­ses­ti kil­pa-urhei­li­jak­si tai huip­pu-urhei­li­jak­si nyt tai tule­vai­suu­des­sa. Kenen­kään iden­ti­tee­tin ei oli­si kui­ten­kaan…

 • Para­ne­mi­nen – kuin­ka kau­an on vie­lä toi­voa?

  Pit­kä­ai­kai­sen lai­huus­häi­riön hoi­dos­ta puhut­taes­sa nousee esil­le sään­nöl­li­sin välia­join aja­tus hoi­dos­ta, jos­sa ei tavoi­tel­la para­ne­mis­ta. Aja­tuk­se­na on aut­taa sai­ras­tu­nut­ta löy­tä­mään kei­no elää sai­rau­ten­sa kans­sa mah­dol­li­sim­man täy­si­pai­nois­ta elä­mää. Syk­syl­lä Hel­sin­gis­sä pide­tys­sä poh­jois­mai­ses­sa kongres­sis­sa kuul­tiin ruot­sa­lai­ses­ta EIRA-kli­ni­kas­ta, jos­sa hoi­de­taan pit­kään sai­ras­ta­nei­ta syö­mis­häi­riö­po­ti­lai­ta ilman para­ne­mis­ta­voi­tet­ta. Täl­lai­sen hoi­don mie­lek­kyys tulee sii­tä, että sai­ras­tu­nut­ta ei pai­nos­te­ta muu­tok­siin, jot­ka hän kokee lii­an…

 • Tari­na kol­mes­ta syö­mis­häi­riön sai­ras­ta­nees­ta huo­leh­ti­jas­ta

  Haluan ker­toa teil­le lyhyen tari­nan. Tari­na on fik­tii­vi­nen ja mut­kat suo­rik­si lait­ta­va, mut­ta sitä on muo­kat­tu usei­den syö­mis­häi­riön sai­ras­ta­nei­den ihmis­ten tari­noi­den sii­vit­tä­mä­nä. Jokai­sen ihmi­nen on yksi­löl­li­nen, mut­ta tari­nan avul­la voi löy­tyä jotain, mikä aut­taa ymmär­tä­mään syö­mis­häi­riön kans­sa kamp­pai­le­vaa. Kai­sa oli ollut koko elä­män­sä huo­lis­saan lähes kai­kes­ta. Läheis­ten hyvin­voin­ti, eläin­ten oikeu­det, ilmas­ton­muu­tos, talous­ti­lan­ne, maa­il­man rau­ha ja…