Kategoria: parantuminen

 • Para­ne­mi­nen ilman lähei­siä – onnis­tuu­ko se?

  Para­ne­mi­nen ilman lähei­siä – onnis­tuu­ko se?

  Syö­mis­häi­riöi­den tun­nis­ta­mis­ta ja niis­tä para­ne­mis­ta poh­dit­taes­sa lai­te­taan usein pal­jon pai­noa läheis­ten roo­lil­le. Hei­dät näh­dään aut­ta­mas­sa sai­ras­tu­nut­ta havah­tu­maan oirei­lun hai­tal­li­suu­teen, tuke­mas­sa avun hake­mi­ses­sa ja hel­pot­ta­mas­sa syö­mi­seen liit­ty­viä vai­keuk­sia. Kuin­ka tämä kaik­ki sit­ten onnis­tuu sel­lai­sel­la sai­ras­tu­neel­la, jol­la ei ole lähei­siä ihmi­siä aut­ta­mas­sa? Tämä teks­ti on saa­nut alkun­sa luki­ja­toi­vees­ta. Meil­tä toi­vot­tiin poh­din­taa sel­lai­sen hen­ki­lön sai­ras­tu­mi­ses­ta, jol­la ei ole…

 • Syö­mis­häi­riöis­tä para­ne­mi­nen – 2021 teks­tit koot­tu­na yhteen

  Syö­mis­häi­riöis­tä para­ne­mi­nen – 2021 teks­tit koot­tu­na yhteen

  Tänä vuon­na Ome­na­tu­van blo­gi­teks­tien tee­ma­na on ollut syö­mis­häi­riöis­tä para­ne­mi­nen. Olem­me hel­mi-loka­kuun 2021 aika­na jul­kais­sut yhteen­sä 13 kir­joi­tus­ta eri­lai­sis­ta näkö­kul­mis­ta para­ne­mi­seen liit­tyen. Täs­tä koos­te­teks­tis­tä löy­dät pie­net mais­tiai­set kai­kis­ta teks­teis­tä sekä suo­rat lin­kit kysei­siin kir­joi­tuk­siin. Teks­teis­sä on poh­dit­tu muun muas­sa sitä, miten para­ne­mi­nen vai­kut­taa psyyk­ki­seen voin­tiin, kehoon, kuu­kau­tis­kier­toon ja urhei­li­jansuo­ri­tus­ky­kyyn, mil­lai­sia vai­hei­ta para­ne­mi­ses­sa on ja mil­lai­sia ter­vei­tä…

 • Para­ne­mi­sen haas­tee­na autet­ta­vak­si aset­tu­mi­nen

  Para­ne­mi­sen haas­tee­na autet­ta­vak­si aset­tu­mi­nen

  Useim­mil­le meis­tä on tiuk­ka paik­ka, kun jou­dum­me aloit­te­li­jan roo­liin opet­te­le­maan uusia asioi­ta. Jou­dum­me sie­tä­mään epä­on­nis­tu­mis­ta ja sitä, että emme ole (aina­kaan heti) hyviä sii­nä mitä teem­me. Syö­mis­häi­riöis­tä para­ne­mi­ses­sa jou­tuu usein tör­mää­mään sii­hen, että muut tie­tä­vät parem­min ja jopa mää­räi­le­vät mitä saa teh­dä, miten syö­dä ja miten elää. Tämä tun­tuu hel­pos­ti itse­mää­rää­mi­soi­keu­teen puut­tu­mi­sel­ta ja sitä voi…

 • Ter­vei­tä ahdis­tuk­sen sää­te­lyn mene­tel­miä

  Ter­vei­tä ahdis­tuk­sen sää­te­lyn mene­tel­miä

  Syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­van miel­tä hal­lit­see yleen­sä ahdis­tu­nei­suus ja muu hen­ki­nen pahoin­voin­ti. Tämä on usein alka­nut jo pal­jon ennen sai­rau­den puh­kea­mis­ta. Oirei­siin tur­vau­tu­mi­sen tie­dos­ta­ma­ton tar­koi­tus onkin alun perin ollut pahan olon hel­pot­ta­mi­nen. Oirei­lu hel­pot­taa oloa, sil­lä se tuo välit­tö­män – mut­ta lyhy­tai­kai­sen – huo­jen­nuk­sen pahaan oloon. Syö­mät­tä jät­tä­mi­nen tai ahmi­mi­nen ja oksen­ta­mi­nen lau­kai­see hel­po­tuk­sen tun­teen, joka tosin…

 • Pai­non­nousun sie­tä­mi­nen lai­huus­häi­riös­tä para­ne­mi­sen aika­na

  Pai­non­nousun sie­tä­mi­nen lai­huus­häi­riös­tä para­ne­mi­sen aika­na

  Eräs mer­kit­tä­vim­mis­tä lai­huus­häi­riö­tä yllä­pi­tä­vis­tä oireis­ta on liho­mi­sen pel­ko. Sai­ras­tu­nut liit­tää tie­dos­ta­mat­taan pai­non­nousuun pelot­ta­via mie­li­ku­via epä­miel­lyt­tä­väk­si muut­tu­mi­ses­ta, mui­den hyl­kää­mäk­si jou­tu­mi­ses­ta, lais­kak­si ja saa­mat­to­mak­si muut­tu­mi­ses­ta sekä lopul­li­ses­ta yksin jää­mi­ses­tä. Nämä mie­li­ku­vat saa­vat pai­non­nousun, ruo­an ja syö­mi­sen tun­tu­maan pelot­ta­vil­ta asioil­ta, joi­den seu­rauk­se­na voi tapah­tua jotain pahaa. Tämän vuok­si sai­ras­tu­neel­la nousee usein ahdis­tus pin­taan, kun itseä pitäi­si ravi­ta, mikä…

 • Miten pysyä ter­vee­nä sai­ras­tut­ta­vaan käyt­täy­ty­mi­seen hou­kut­te­le­vas­sa ympä­ris­tös­sä?

  Miten pysyä ter­vee­nä sai­ras­tut­ta­vaan käyt­täy­ty­mi­seen hou­kut­te­le­vas­sa ympä­ris­tös­sä?

  Syö­mis­häi­riöis­tä­pa­ra­ne­mi­ses­sa tär­kein­tä on löy­tää oma roh­keus ede­tä koh­ti ter­veyt­tä. Täl­lä­po­lul­la ote­taan pal­jon aske­lia, jot­ka pelot­ta­vat ja vaa­ti­vat suur­ta kes­kit­ty­mis­tä­se­kä pon­nis­te­lua. Kan­nus­ta­va ympä­ris­tö tuo tähän tär­keäl­lä taval­la voi­maa jaa­ut­taa pysy­mään vali­tul­la tiel­lä. Toi­si­naan on kui­ten­kin tilan­tei­ta, jois­saym­pä­ris­tön toi­min­ta­ta­vat ja jopa arvot saat­ta­vat hou­ku­tel­la takai­sin sai­raut­ta­tu­ke­vien käyt­täy­ty­mis­mal­lien pariin, vaik­ka oma pää­tös paran­tua oli­si­kin josel­keäs­ti teh­ty. Haas­ta­via para­ne­mi­sym­pä­ris­tö­jä…

 • Miten urhei­li­ja palaa har­joit­te­le­maan syö­mis­häi­riös­tä toi­pues­saan?

  Miten urhei­li­ja palaa har­joit­te­le­maan syö­mis­häi­riös­tä toi­pues­saan?

  Syö­mis­häi­riöis­tä para­ne­mis­ta käsit­te­le­väs­sä jut­tusar­jas­sa poh­di­taan seu­raa­vak­si, miten urhei­li­jan kan­nat­taa pala­ta har­joi­tus­ten pariin syö­mis­häi­riöis­tä toi­pues­saan. Kuten aiem­mis­sa­kin teks­teis­sä on ker­rot­tu, para­ne­mis­pro­ses­sit ovat aina yksi­löl­li­siä, mikä pätee myös paluuseen urhei­lun pariin. Lisäk­si paluuseen vai­kut­taa oleel­li­ses­ti muun muas­sa se, kuin­ka vaka­va syö­mis­häi­riö on ollut, miten urhei­li­ja on oireil­lut ja min­kä tasoi­sen urhei­lun pariin hän palaa. Yleis­pä­te­vää, kai­kil­le sopi­vaa…

 • Mitä syö­mis­häi­riöi­den hoi­dos­sa teh­dään?

  Mitä syö­mis­häi­riöi­den hoi­dos­sa teh­dään?

  Syö­mis­häi­riöi­den hoi­to­ta­vat ja ‑käy­tän­nöt vaih­te­le­vat jon­kin ver­ran eri puo­lel­la Suo­mea ja eri yksi­köis­sä. Hoi­don yksi­tyis­koh­dat ja kes­to riip­pu­vat hoi­ta­vas­ta hen­ki­lös­tä, hoi­to­pai­kan toi­min­ta­pe­ri­aat­teis­ta, eri­kois­osaa­mi­sen tasos­ta sekä poti­laan roh­keu­des­ta ja val­miu­des­ta ottaa hoi­toa vas­taan. On kui­ten­kin muu­ta­mia perus­asioi­ta, jot­ka hyväs­sä hoi­dos­sa yleen­sä toteu­tu­vat näis­tä sei­kois­ta riip­pu­mat­ta. Hoi­toon hakeu­tu­mi­nen Syö­mis­häi­riöi­den hoi­toon tul­laan sekä omas­ta vapaas­ta tah­dos­ta että jos­kus…

 • Urhei­li­jan syö­mis­häi­riö­hoi­to – mitä tut­ki­mus­kir­jal­li­suus ker­too

  Urhei­li­jan syö­mis­häi­riö­hoi­to – mitä tut­ki­mus­kir­jal­li­suus ker­too

  Täs­sä blo­gis­sa käy­dään läpi, mitä tut­ki­mus­kir­jal­li­suus ker­too urhei­li­joi­den syö­mis­häi­riö­hoi­dos­ta ja mie­ti­tään, mil­lai­sia estei­tä hyväl­lä hoi­dol­la voi olla. Kir­joit­ta­ja ei itse ole syö­mis­häi­riö­hoi­don toteut­ta­ja, pikem­min­kin hän tar­kas­te­lee asi­aa lii­kun­ta­lää­ke­tie­tei­li­jän ja urhei­lu­val­men­ta­jan sil­mä­la­seil­la. Tut­ki­mus­kir­jal­li­suu­des­sa urhei­li­jat tuo­daan esiin eri­tyi­se­nä ryh­mä­nä, jol­la on eri­tyi­set tar­peet. Näi­den eri­tyis­tar­pei­den ymmär­tä­mi­ses­sä on tär­ke­ää kat­soa esiin­ty­vyys­lu­ku­jen ja ris­ki­te­ki­jä­luet­te­loi­den taak­se. Tari­nat syö­mis­häi­riön taus­tal­la ovat…

 • Ensias­ke­leet para­ne­mi­sen polul­la

  Ensias­ke­leet para­ne­mi­sen polul­la

  Syö­mis­häi­riöis­tä para­ne­mi­nen alkaa, kun sai­ras­tu­nut löy­tää roh­keu­den muut­taa sai­rau­den aika­na omak­su­mi­aan tapo­ja ja toi­min­ta­mal­le­ja. Sen lisäk­si oirei­ta aiheut­ta­vis­ta aja­tuk­sis­ta on tul­ta­va tie­toi­sek­si sekä ope­tel­ta­va saa­maan nii­hin etäi­syyt­tä ja har­joi­tel­ta­va ole­maan tot­te­le­mat­ta nii­tä. Muu­tos tapah­tuu siis kah­del­la tasol­la: mie­les­sä ja käy­tän­nös­sä. Vaik­ka usein käy­tän­nön toi­mien muut­ta­mi­nen tun­tuu sel­keim­mäl­tä, tar­vi­taan molem­mil­la tasoil­la työs­ken­te­lyä rin­nak­kain. Psyyk­ki­nen työs­ken­te­ly tukee…

 • Para­ne­mi­sen vai­heet

  Para­ne­mi­sen vai­heet

  Syö­mis­häi­riöi­den kul­ku nou­dat­taa usein mel­ko saman­lais­ta reit­tiä riip­pu­mat­ta sii­tä, mikä syö­mis­häi­riö on kysees­sä. Para­ne­mi­sen vai­heet ovat Sai­rau­den alka­mi­nen, Kuher­rus­vai­he, Kär­si­mys­vai­he, Toi­ve muu­tok­ses­ta, Muu­tos­ten teke­mi­nen ja Para­ne­mi­nen. Vai­hei­den tun­te­mi­nen on hyö­dyl­lis­tä sik­si, että sen avul­la voi arvioi­da, mis­sä vai­hees­sa oma tai lähei­sen sai­raus on ja mitä on vie­lä odo­tet­ta­vis­sa. Tie­tä­mys niis­tä voi myös tuo­da ideoi­ta kuhun­kin…

 • Miten syö­mis­häi­riöis­tä para­ne­mi­nen vai­kut­taa kehoon?

  Tätä kir­joi­tus­ta var­ten haas­tat­te­lin las­ten­tau­tien eri­kois­lää­kä­ri Nina Kase­vaa, joka työs­ken­te­lee Las­ten ja nuor­ten lää­kä­ria­se­ma Pik­ku­jä­tis­sä. Nina on meil­le vuo­sien takai­nen tut­tu, sil­lä hänen luo­naan käy­vät monet Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa hoi­dos­sa ole­vat nuo­ret ja nuo­ret aikui­set, joi­ta Nina hoi­taa hoi­to­mal­liim­me sopi­val­la läm­möl­lä ja vii­sau­del­la. Oli­kin luon­te­vaa kään­tyä Ninan puo­leen ja kysyä hänen näke­myk­si­ään syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­van asiak­kaan kehon toi­pu­mi­sen…