Kategoria: syömishäiriöhoito

 • Syö­mis­häi­riön hoi­toa sydä­mel­lä ‑mitä se oikein tar­koit­taa?

  Syö­mis­häi­riön hoi­toa sydä­mel­lä ‑mitä se oikein tar­koit­taa?

  Yli 20 vuot­ta toi­min­nas­sa olleen Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen tun­nus­lause on “Syö­mis­häi­riöi­den hoi­toa ammat­ti­tai­dol­la ja sydä­mel­lä”. Ammat­ti­tai­tom­me poh­jaa laa­ja-alai­seen tie­toon syö­mis­häi­riöi­den eri­tyis­piir­teis­tä ja pit­kään koke­muk­seen eri­las­ten syö­mis­häi­riöi­den hoi­dos­ta. Mut­ta entä sit­ten se sydän? Mitä on sydä­mel­lä hoi­ta­mi­nen ja miten se näkyy Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen arjes­sa? Tämän kysy­myk­sen poh­ti­mi­seen pyy­sin apua poti­laal­ta, iha­nal­ta ihmi­sel­tä, jota olen hoi­ta­nut useam­man vuo­den ajan sekä…

 • Mitä syö­mis­häi­riöi­den hoi­dos­sa teh­dään?

  Mitä syö­mis­häi­riöi­den hoi­dos­sa teh­dään?

  Syö­mis­häi­riöi­den hoi­to­ta­vat ja ‑käy­tän­nöt vaih­te­le­vat jon­kin ver­ran eri puo­lel­la Suo­mea ja eri yksi­köis­sä. Hoi­don yksi­tyis­koh­dat ja kes­to riip­pu­vat hoi­ta­vas­ta hen­ki­lös­tä, hoi­to­pai­kan toi­min­ta­pe­ri­aat­teis­ta, eri­kois­osaa­mi­sen tasos­ta sekä poti­laan roh­keu­des­ta ja val­miu­des­ta ottaa hoi­toa vas­taan. On kui­ten­kin muu­ta­mia perus­asioi­ta, jot­ka hyväs­sä hoi­dos­sa yleen­sä toteu­tu­vat näis­tä sei­kois­ta riip­pu­mat­ta. Hoi­toon hakeu­tu­mi­nen Syö­mis­häi­riöi­den hoi­toon tul­laan sekä omas­ta vapaas­ta tah­dos­ta että jos­kus…

 • Urhei­li­jan syö­mis­häi­riö­hoi­to – mitä tut­ki­mus­kir­jal­li­suus ker­too

  Urhei­li­jan syö­mis­häi­riö­hoi­to – mitä tut­ki­mus­kir­jal­li­suus ker­too

  Täs­sä blo­gis­sa käy­dään läpi, mitä tut­ki­mus­kir­jal­li­suus ker­too urhei­li­joi­den syö­mis­häi­riö­hoi­dos­ta ja mie­ti­tään, mil­lai­sia estei­tä hyväl­lä hoi­dol­la voi olla. Kir­joit­ta­ja ei itse ole syö­mis­häi­riö­hoi­don toteut­ta­ja, pikem­min­kin hän tar­kas­te­lee asi­aa lii­kun­ta­lää­ke­tie­tei­li­jän ja urhei­lu­val­men­ta­jan sil­mä­la­seil­la. Tut­ki­mus­kir­jal­li­suu­des­sa urhei­li­jat tuo­daan esiin eri­tyi­se­nä ryh­mä­nä, jol­la on eri­tyi­set tar­peet. Näi­den eri­tyis­tar­pei­den ymmär­tä­mi­ses­sä on tär­ke­ää kat­soa esiin­ty­vyys­lu­ku­jen ja ris­ki­te­ki­jä­luet­te­loi­den taak­se. Tari­nat syö­mis­häi­riön taus­tal­la ovat…