Kategoria: #syömishäiriö

 • Buli­mia Osa 2 – Kun lan­ka­ke­rä menee sol­muun 

  Buli­mia Osa 2 – Kun lan­ka­ke­rä menee sol­muun 

  Edel­li­ses­sä teks­tis­sä poh­dit­tiin buli­mian kehä­mäis­tä luon­net­ta sekä sai­rau­den taus­tal­la vai­kut­ta­via teki­jöi­tä. Teks­tis­sä puhut­tiin sekä ruu­miin että sydä­men näläs­tä, joi­hin vas­taa­mi­seen oire­kier­re poh­jaa. Täs­sä teks­tis­sä käym­me läpi, mitä eri­lai­sia hait­to­ja oireis­ta aiheu­tuu sekä kehol­le että mie­lel­le, ja miten sai­raus voi pit­kään jat­kues­saan hei­jas­tua myös arkeen, ihmis­suh­tei­siin ja toi­meen­tu­loon.  Mitä hait­to­ja buli­mia aiheut­taa kehol­le?  Lii­an vähäi­nen syö­mi­nen,…

 • Syö­mis­häi­riön hoi­toa sydä­mel­lä ‑mitä se oikein tar­koit­taa?

  Syö­mis­häi­riön hoi­toa sydä­mel­lä ‑mitä se oikein tar­koit­taa?

  Yli 20 vuot­ta toi­min­nas­sa olleen Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen tun­nus­lause on “Syö­mis­häi­riöi­den hoi­toa ammat­ti­tai­dol­la ja sydä­mel­lä”. Ammat­ti­tai­tom­me poh­jaa laa­ja-alai­seen tie­toon syö­mis­häi­riöi­den eri­tyis­piir­teis­tä ja pit­kään koke­muk­seen eri­las­ten syö­mis­häi­riöi­den hoi­dos­ta. Mut­ta entä sit­ten se sydän? Mitä on sydä­mel­lä hoi­ta­mi­nen ja miten se näkyy Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen arjes­sa? Tämän kysy­myk­sen poh­ti­mi­seen pyy­sin apua poti­laal­ta, iha­nal­ta ihmi­sel­tä, jota olen hoi­ta­nut useam­man vuo­den ajan sekä…

 • Mis­tä moti las­ten lii­kun­taan? Sisäl­tä vai ulkoa?

  Mis­tä moti las­ten lii­kun­taan? Sisäl­tä vai ulkoa?

  Lii­kun­nal­la ja urhei­lul­la on kiis­ta­ton vai­ku­tus hyvin­voin­tiim­me ja lii­kun­ta on par­haim­mil­laan yksi niis­tä kan­san­ter­vey­den tuki­pi­la­reis­ta, joka kan­nat­te­lee mei­tä koko elä­män läpi. Jot­ta se tuki­pi­la­ri ei alkai­si hor­jua, tulee lii­kun­nan tapah­tua mah­dol­li­sim­man myön­tei­ses­sä ja tur­val­li­ses­sa ympä­ris­tös­sä alus­ta saak­ka. Tur­val­lis­ta vuo­ro­vai­ku­tus­ta ja hyvin­voin­tia tuke­via asen­tei­ta luo­daan sekä ken­täl­lä että sen lai­dal­la.  Yhteis­kun­nal­li­ses­sa kes­kus­te­lus­sa nousee usein esiin huo­li…

 • Kesä­kun­toon! ‑Mut­ta mik­si ja mil­lä hin­nal­la?

  Kesä­kun­toon! ‑Mut­ta mik­si ja mil­lä hin­nal­la?

  Tou­ko­kuu on monil­le se aika vuo­des­ta, jol­loin lähes­ty­vä kesä ja kesä­lo­ma eivät näyt­täy­dy­kään edes­sä hää­möt­tä­vä­nä hel­po­tuk­se­na vaan dead­li­ne­na, johon men­nes­sä pitää saa­da kaik­ki kun­toon. Alku­vuo­den työ­pro­jek­tit tai kou­lues­seet pitää saa­da vie­tyä lop­puun ja työ­pöy­tä tyh­jäk­si. Lisäk­si oma keho pitäi­si saa­da tiris­tet­tyä ja pum­pat­tua Baywatch ‑kel­poi­sek­si ja sään­mu­kai­seen vaa­te­tuk­seen sopi­vak­si.  Kiris­te­tään sekä vyö­tä, että työ­tah­tia. Piden­ne­tään…

 • Urhei­lu ja syö­mis­häi­riöt ‑verk­ko­kurs­si

  Urhei­lu ja syö­mis­häi­riöt ‑verk­ko­kurs­si

  Oman Elä­män­sä Urhei­li­ja-pro­jek­ti on haas­ta­tel­lut urhei­lu­val­men­ta­jia, kysel­lyt hei­dän mie­li­pi­tei­tään ja saa­nut sel­keän näke­myk­sen sii­tä, että val­men­ta­jat halua­vat tie­toa useis­ta eri­lai­sis­ta urhei­li­jan syö­mis­häi­riö­käyt­täy­ty­mi­seen liit­ty­vis­tä tee­mois­ta. Miten häi­riin­ty­nyt­tä syö­mis­tä voi tun­nis­taa? Miten syö­mis­häi­riö ote­taan puheek­si urhei­li­jan kans­sa? Miten voin omal­la toi­min­nal­la­ni ennal­taeh­käis­tä häi­riin­ty­nyt­tä syö­mis­tä ja syö­mis­häi­riöi­tä? Miten puhua pai­nos­ta ja kehos­ta urhei­li­joil­le? Oman Elä­män­sä Urhei­li­ja-pro­jek­ti on jo…