Kategoria: #liikunta

 • Mis­tä moti las­ten lii­kun­taan? Sisäl­tä vai ulkoa?

  Mis­tä moti las­ten lii­kun­taan? Sisäl­tä vai ulkoa?

  Lii­kun­nal­la ja urhei­lul­la on kiis­ta­ton vai­ku­tus hyvin­voin­tiim­me ja lii­kun­ta on par­haim­mil­laan yksi niis­tä kan­san­ter­vey­den tuki­pi­la­reis­ta, joka kan­nat­te­lee mei­tä koko elä­män läpi. Jot­ta se tuki­pi­la­ri ei alkai­si hor­jua, tulee lii­kun­nan tapah­tua mah­dol­li­sim­man myön­tei­ses­sä ja tur­val­li­ses­sa ympä­ris­tös­sä alus­ta saak­ka. Tur­val­lis­ta vuo­ro­vai­ku­tus­ta ja hyvin­voin­tia tuke­via asen­tei­ta luo­daan sekä ken­täl­lä että sen lai­dal­la.  Yhteis­kun­nal­li­ses­sa kes­kus­te­lus­sa nousee usein esiin huo­li…

 • Aja­tuk­sia syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­van huip­pu-urhei­li­jan iden­ti­tee­tis­tä

  Koh­taan usein työs­sä­ni syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­nei­ta, joil­la koko iden­ti­teet­ti on ikään kuin raken­tu­nut yhden asian varaan. Ennen sai­ras­tu­mis­taan kil­paur­hei­lu on esi­mer­kik­si ollut hen­ki ja elä­mä, kaik­ki kai­kes­sa. On ehkä täh­dät­ty hui­pul­le, pär­jät­ty ja teh­ty kovas­ti töi­tä oman menes­tyk­sen eteen. Ihmi­nen on oppi­nut mää­rit­te­le­mään itsen­sä ensi­si­jai­ses­ti kil­pa-urhei­li­jak­si tai huip­pu-urhei­li­jak­si nyt tai tule­vai­suu­des­sa. Kenen­kään iden­ti­tee­tin ei oli­si kui­ten­kaan…

 • Koh­ti ter­vet­tä lii­kun­taa (OSA 2): Irti pak­ko­lii­kun­nas­ta

  Kir­joi­tin jou­lu­kuus­sa Ome­na­tu­vas­sa pak­ko­lii­kun­nan tun­nis­ta­mi­ses­ta. Ongel­man tun­nis­ta­mi­nen on vält­tä­mä­tön­tä, jot­ta pak­ko­lii­kun­nas­ta voi pääs­tä eroon ja löy­tää tien koh­ti ter­vet­tä lii­kun­taa. Pak­ko­lii­kun­nan tun­nis­ta­mi­nen ei kui­ten­kaan auto­maat­ti­ses­ti tar­koi­ta sitä, että ihmi­nen pää­si­si irti hai­tal­li­ses­ta toi­min­ta­ta­vas­taan. Muu­tok­sen teke­mi­nen vaa­tii sit­keyt­tä, halua muut­tua ja uusien toi­min­ta­ta­po­jen löy­tä­mis­tä. Lii­kun­ta on tun­ne­tus­ti hyvä ja ter­veel­li­nen kei­no edis­tää psyyk­kis­tä hyvin­voin­tia, mut­ta joil­la­kin…

 • Koh­ti ter­vet­tä lii­kun­taa (OSA 1) – Pak­ko­lii­kun­nan tun­nis­ta­mi­nen

  Lii­kun­ta vah­vis­taa ihmi­sen fyy­sis­tä, psyyk­kis­tä ja sosi­aa­lis­ta hyvin­voin­tia.  Sen mer­ki­tys ter­vey­del­le on sel­keä. Syö­mis­häi­riö kui­ten­kin ottaa usein lii­kun­nan vaa­ral­li­sek­si työ­ka­luk­seen, jol­loin lii­kun­nan ter­veyt­tä edis­tä­vät vai­ku­tuk­set katoa­vat ja lii­kun­ta muut­tuu hai­tal­li­sek­si pak­ko­lii­kun­nak­si. Raja ter­veen, mut­ta run­saan ja tavoit­teel­li­sen lii­kun­nan sekä pak­ko­lii­kun­nan välil­lä voi olla vai­kea hah­mot­taa. Pak­ko­lii­kun­nas­ta löy­tyy usei­ta blo­gi­kir­joi­tuk­sia, joten en kuvai­le täs­sä pak­ko­lii­kun­taa tar­kem­min.…

 • NEDS-kon­fe­rens­si­kuu­lu­mi­sia – Mik­ro­be­ja, kil­paur­hei­lua, toi­voa toi­vot­to­muu­teen ja “keho­te­ra­pi­aa”

  Poh­jois­mai­nen syö­mis­häi­riö­kon­fe­rens­si NEDS jär­jes­tet­tiin Hel­sin­gis­sä 21.–23.9. Päi­vien aika­na kuu­lim­me eri­lai­sia puheen­vuo­ro­ja ja osal­lis­tuim­me pie­nem­piin works­hop­pei­hin. Täs­sä hiu­kan kon­fe­rens­si­kuu­lu­mi­sia kai­kil­le luet­ta­vak­si. Kai­kes­ta en rapor­toi, joten valit­sin nel­jä aihet­ta, jot­ka tun­tui­vat minus­ta kiin­nos­ta­vil­ta. Blo­gi­kir­joi­tus käsit­te­lee täl­lä ker­ral­la poik­keuk­sel­li­ses­ti usei­ta aihei­ta, mut­ta voit toki poi­mia sii­tä vain itseä­si kiin­nos­ta­vat aiheet: Suo­lis­to­mik­ro­bit ja lai­huus­häi­riö (Cynt­hia Bulik) Aja­tus sii­tä, että…